Наукові журнали Національного Авіаційного Університету


Портал Наукові журнали Національного Авіаційного Університету містить електронні версії наукових журналів, що видаються у Національному Авіаційному Університеті з архівами, починаючи з 1998 року.
Вісник Національного Авіаційного Університету

Вісник Національного Авіаційного Університету

Науковий журнал "Proceedings of the National Aviation University" (“Вісник Національного авіаційного університету”), заснований у 1996 р., друкує оригінальні наукові статті, які містять результати експериментальних і теоретичних досліджень та не перебувають на розгляді для опублікування в інших віданнях.

Президією Вищої атестаційної комісії України журнал віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук

Мова видання: англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців.

Журнал індексується в наукометричній базі Copernicus

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка науково-практичного журналу "Безпека інформації"

Безпека інформації

Науковий журнал «Безпека інформації» засновано у 1995 році. Засновником та видавцем є Національний авіаційний університет.
Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
Журнал виходить три рази на рік українською, англійською та російською (змішаними) мовами.
Категорії читачів: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці та фахівці у галузі інформаційної безпеки.

Мова видання: українська, англійська та російська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць.

Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах

У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів з питань мовознавства та літературознавства. Для науковців, викладачів вузів, гімназій, учителів середніх шкіл, студентів.

Мова видання: українська.

ISSN: 2413-3094 (Print)

ISSN: 2520-6818 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електроніка та системи управління

Електроніка та системи управління

Журнал входить до Переліку наукових видань ВАК України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з технічних наук.

Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Обкладинка журналу "Захист інформації"

Захист інформації

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

Журнал виходить чотири рази на рік українською, англійською та російською мовами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного характеру.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм

Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм

У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.
Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукоємні технології

Наукоємні технології

В Україні у Національному авіаційному університеті (м. Київ) з 2008 року видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: Інформаційні технології, кібербезпека; Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія; Електроніка, телекомунікації та радіотехніка; Транспорт, транспортні технології.

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук, категорія "Б".

Мова видання: українська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року) виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис внесений до чинного Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року). У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015року. Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 7 докторів юридичних наук ЮФ НАУ, 3 доктори юридичних наук інших ЗВО, а також 12 зарубіжних науковців, фахівців у різних галузях права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його тематичному спрямуванню.

Мова видання: українська, англійська, російська.

ISSN  2663-3949 (Online)

ISSN  2307-9061 (Print)

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми екологічної біотехнології

Електронний науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології» заснований в Національному авіаційному університеті у 2012 році. В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем екобіотехнології з біологічних та технічних галузей науки.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Збiрник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж,
рiшення задач оптимiзацiї управлiння технiчними системами, моделювання процесiв обробки iформацiї,
оперативного планування технiчного обслуговування авiацiйних систем.
Розрахований на наукових працiвникiв та фахiвцiв, якi займаються питаннями створення,
дослiдження та використання комп'ютеризованих, органiзацiйно-технiчних, технiчних iнформацiйних систем.

Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: фаховий збірник наукових праць (економічні науки)

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури

Збірник присвячено актуальним проблемам управління підприємствами, реструктуризація,
вдосконалення фінансово-економічної діяльності на транспорті, керування повітряним рухом з використанням сучасних новітніх технологій. Збірник розрахований на наукових працівників, інженерів та фахівців, які займаються проблемами вдосконалення інфраструктури.
Матеріали збірника будуть корисними студентам відповідного фаху навчання.
Мова журналу: українська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми системного підходу в економіці

Проблеми системного підходу в економіці

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми системного підходу в економіці підприємств

Проблеми системного підходу в економіці підприємств

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Стратегія розвитку України

Стратегія розвитку України

У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

Мова видання: українська, російська, англійська

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науково-технічний журнал «Проблеми тертя та зношування»

Проблеми тертя та зношування

У журналі наводяться результати наукових досліджень у галузі тертя та зношування, розглядаються актуальні питання теорії тертя та зношування, сучасні методи дослідження процесів, які розвиваються на поверхневих шарах контактуючих тіл під час тертя, а також методи підвищення зносостійкості матеріалів та відновлення поверхонь деталей.

Журнал призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями тертя та зношування.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теорія та практика дизайну

Теорія та практика дизайну

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з теорії та практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука і молодь

Наука і молодь

У збірнику вміщено статті, в яких викладено результати наукових, експериментальних і теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в галузі науки і техніки. Розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ

Політ. Сучасні проблеми науки

Тези науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та молодих учених. Для широкого кола фахівців, студентів, аспірантів та викладачів.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація