№ 37 (2018)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ТА СЕМІОТИЧНІ КОДИ ТІЛЕСНОСТІ У РИТУАЛІЗОВАНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИКАХ PDF
Ольга АФАНАСЬЄВА 7-13
СЛОГАНИ-ІМПЕРАТИВИ: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, СТИЛІСТИКА PDF
Ірина КЕВЛЮК 13-19
МОВА УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XIV–XVI СТ. У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ PDF
Ольга КОВАЛЮК 19-25
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНОТАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТАТЕЙ ГАЛУЗІ ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР PDF
Євгеній ЛЕПЬОХІН 25-35
СТИЛІСТИЧНА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ У ПЕРЕКЛАДІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ PDF
Наталія ПАСЕНЧУК 35-40
ДО ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ МОВНИХ ОДИНИЦЬ PDF
Марина ПИЛИПЧУК, Ірина НОСКО 40-46
ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ СЮРРЕАЛІСТІВ У РЕФЛЕКСІЇ ЙОГО ТЕОРЕТИКІВ ТА ПОЕТІВ PDF
Людмила ПРАДІВЛЯННА 46-52
МЕТАФОРИКА КОНЦЕПТУ ОСТРІВ У ТВОРАХ «ПЛЯЖ» А. ГАРЛЕНДА І «ВОЛХВ» ДЖ. ФАУЛЗА PDF
Ганна РУМБЕШТ 52-56
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ PDF
Камале САЛАМОВА, Севар МІРЗОЄВА 56-61
РОЛЬ МОВИ У ФОРМУВАННІ ТА ТИРАЖУВАННІ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ PDF
Тетяна СЕМАШКО 61-67
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА НЕТОЧНІСТЬ У ПЕРЕКЛАДІ ФАХОВОГО КОНТЕНТУ ВЕБ-САЙТІВ PDF
Алла СІТКО, Ірина СТРУК 67-75
НОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВАРІАНТИ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Людмила СМЄНОВА 75-80
ПРОКСЕМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА PDF
Валентина ТИМКОВА 80-86
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА НЕОЛОГІЗМІВ У МОВІ УКРАЇНО-АНГЛІЙСЬКИХ БІЛІНГВІВ PDF
Олена ТКАЧИК 86-90
ГЕНДЕРНІ МОВНІ МАРКЕРИ У ЛІНГВІСТИЦІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Світлана ХАРИЦЬКА 90-95
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «РІДНА МОВА» ТА «МОВА ПОВСЯКДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ» ЗА БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО БІЛІНГВІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА М. КИЄВА) PDF
Іванна ЦАР 95-100

Літетратурознавство. Фольклористика

СТЬОБ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КОРІННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ШЕРМАНА АЛЕКСІ PDF
Наталія БЕРЕЗНІКОВА 100-109
МОДУСИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ “ПОВІСТІ ПРО ОСТАННІЙ СІРНИК…” ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО PDF
Ірина БУРЛАКОВА 109-116
ДИСКУРС ЄВРОПИ В ЛІРИЦІ МИХАЙЛА СИТНИКА PDF
Ігор ВАСИЛИШИН 116-123
НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ОБРАЗУ СУСІДА В ЯПОНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ PDF
Наталія НАУМОВСЬКА 123-128
ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ В ЕПІЧНОМУ ТВОРІ PDF
Ірина РИБАЛКА, Анастасія ЛИСЕНКО 128-133
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЕТИКИ ТА МОТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ТУРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ PDF
Надія СЕНЧИЛО 133-139
ПИТАННЯ ДЕФІНІТИВНИХ ЧИННИКІВ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Ірина СЛИНЬКО 139-142
ІСТОРІОСОФСЬКІ МОТИВИ ПОЕЗІЇ Б.МОЗОЛЕВСЬКОГО PDF
Роман ТКАЧЕНКО 142-148
«СЕСТРИЦЯ ГАЛЯ» Б. ГРІНЧЕНКА ТА «СЕМЕН» А. ПЛАТОНОВА: СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕРСОНАЖІВ PDF
Ірина ЯКОВЛЕВА 148-155


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована