№ 26 (2012)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

ЛЕКСИЧНІ СПОСОБИ СТВОРЕННЯ ІНВЕКТИВНОГО ЕФЕКТУ У ТВОРІ Л.-Ф. СЕЛІНА «VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT» PDF
Валентина АРІСТОВА 7-17
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА: ДИСКУРСИВНІ СТРАТЕГІЇ ПОМ'ЯКШЕННЯ ТА ДИСКРЕДИТАЦІЇ PDF
Олена БІРЮКОВА 17-29
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ МОТИВІВ БАГАТСТВА ТА БІДНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ XVIII СТОЛІТТЯ PDF
Надія БОНДАРЄВА 29-39
ПРЕСКРИПТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ЯВИЩ: ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ, ПРОБЛЕМИ PDF
Галина ГАЙОВИЧ 39-47
СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У «ЗАГАЛЬНОМУ ПРОЛОЗІ» «КЕНТЕРБЕРЙСЬКИХ ОПОВІДАНЬ» ДЖЕФРІ ЧОСЕРА PDF
Надія ГОВОРУН 47-54
НОВІТНІ КРИТЕРІЇ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ МІНІМАЛЬНИХ ІДІОМ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
Ольга ГОЛІЦИНА 54-64
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Юлія КОЛЯДИЧ 64-75
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СВІТЛІ ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВОЇ ПРОЗИ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «СВІТ НАУКИ») PDF
Оксана КОНДРАТЬЄВА 75-85
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПТУ "HEALTH" У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Оксана ЛЕМІШКА 85-90
МЕТЕОСИМВОЛИ В ЛІРИЦІ АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ ЯК ОБ'ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ PDF
Ксенія МАЛИГІНА 90-106
ГРАМАТИЧНИЙ СУБ'ЄКТ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ. СУБ'ЄКТ ЯК ПОЕТИЧНЕ ПОЗНАЧУВАНЕ. СУБ'ЄКТ У ТЕМАТИЧНІЙ ЗВ'ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ PDF
Марина МЕНЧУК 106-115
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ДОСВІД СПІЛЬНОГО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ PDF
Ольга МІСЕЧКО 115-129
СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД (НА МАТЕРІАЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ) PDF
Анастасія ПРОКОЙЧЕНКО 129-136
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК СПЕЦИФІЧНА ЛЕКСИЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Яна СНІСАРЕНКО 136-149
ВЖИВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ МЕТАФОР В НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТАТЕЙ) PDF
Галина СТРОГАНОВА 149-159
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСТОГО ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ) PDF
Надія ТАТЬЯНЧЕНКО 159-173
МОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВОТВОРІВ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОТТЕРІАНИ) PDF
Ірина ТЕРСІНА 173-185

Літетратурознавство. Фольклористика

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО PDF
Ганна ГОЛЕНІЩЕВА 185-192
ТИПОЛОГІЯ ПАРАДОКСАЛЬНОГО: КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРАДОКСІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
Грина ЗОРНИЦЬКА 192-202
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРАХ О. ЛУПІЯ PDF
Анна КОЛЕСНІКОВА 202-211
ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІРИЧНОГО ГОРИЗОНТУ У СВІДОМОСТІ НОВІТНЬОЇ ПАМ'ЯТІ ЕТНОСУ PDF
Галина ЛИТВИНЕНКО 211-219
СУБСТАНТИВНО-АД' ЄКТИВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ПОЛОВЦЯ У СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ'ЯТКАХ ХІ-ХІІІ СТ. PDF
Ганна МЕЖЖЕРІНА 219-236
СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ СНУ ЗІ СМЕРТЮ: ІСТОРИЧНЕ ТЛО І ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ PDF
Олеся НАУМОВСЬКА 236-245
КОНФЛІКТ ДЕМОНІЧНОСТІ ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ У ТВОРЧОСТІ Г. ПАГУТЯК PDF
Катерина ОСЕЛЕДЬКО 245-255
ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОСНОВА ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ТА ХУДОЖНЬО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ ТВОРЧОСТІ А. ДІМАРОВА PDF
Ольга ПЛУЖНИК 255-264
ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ ГЕРОЯ-КОЗАКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПРОЗІ PDF
Наталія РУДАКОВА 265-273
СИНТЕЗ КНИЖНОЇ ТА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЙ У ЛІТОПИСІ "ПОВІСТЬ ВРЕМ'ЯНИХ ЛІТ" PDF
Оксана СЛІПУШКО 274-282
СТВОРЕННЯ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Валентина ТЕЛЕУЦЯ 282-289
«ПРОВОКАЦІЯ ІНШОСТІ» НЕДИ НЕЖДАНОЇ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВЕ ТА ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ ТВОРІВ PDF
Анастасія ТКАЛИЧ 289-297
ДІАЛОГІЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «НІС») PDF
Галина УСАТЕНКО 297-306


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована