ІНВЕКТИВИ В КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Наталія ВОЙЦЕХІВСЬКА

Анотація


У статті досліджено  інвективну  (лайливу,  образливу)  лексику двох типів  Ғ  власне  інвективну  та  констектуально  інвективну.  Інвективні слова  та  вирази  вживаються  в  конфліктному  дискурсі,  щоб  принизити комунікативного партнера, завдати йому моральної шкоди, створити його негативний  імідж в очах  інших.  З цієї метою в діалозі  використовують зооніми, пейоративи, вульгарні й жаргонні слова, іронію, лайку, а також іншу лексику в образливому значенні.

Ключові слова


конфлікт; діалогічний дискурс; інвектива; пейоратив; образа; лайка; агресія.

Посилання


Білоконенко Л. А. Пейоративна й інвективна лексика в міжособистісному конфлікті / Л.А.Білоконенко // Філологічні студії. Ғ Вип. 7. Ғ Ч. 2. Ғ 2012. Ғ С. 119-127.

Гуз О. П. Поняття інвективи в сучасній лінгвістиці (на матеріалі французького масмедійного політичного дискурсу) / О. П. Гуз // Наукові записки : зб. наук. пр. / редкол. : Гнатюк М. І. та ін.; Нац. ун-т «Остроз. акад.». Ғ (Філологічна). Ғ Острог, 2013. Ғ Вип. 37. Ғ С. 94-97.

Карпенко М. Ю. Інвективні сайтоніми / М. Ю. Карпенко, О.Ю.Карпенко // Науковий вісник ПНПУ ім.К.Д.Ушинського. Ғ Лінгвістичні науки. Ғ ғ 13. Ғ Одеса : Астропринт, 2011. Ғ С. 145-151.

Крижко О.А. Образно-номінативна та оцінна характеристика фольклорних зоосемізмів української мови / О. А. Крижко // Вісник Запорізького національного університету : Серія «Філологічні науки». Ғ Запоріжжя : ЗНУ, 2008. Ғ ғ 1. Ғ С. 114-120. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. ғ 29, Київ, 201 332

Курьянович А.В. Инвективные речевые жанры в пространстве современной межличностной коммуникации / А. В. Курьянович // Вестник Томского государственного пед.ун-та. Ғ 2005. ғ 3. Ғ С. 106-112.

Муратова І. С. Мовна інвектива як одиниця вербальної агресії / І. С. Муратова // Вісник Житомирського державного університету : Серія «Філологічні науки». Ғ 2009. Ғ Вип. 48. Ғ С. 198-201.

Носова В. Н. Французская инвективная лексика в прагмалингвистическом и коммуникативно-дискурсивном аспектах : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.05. «Романские языки» / В. Н. Носова. Ғ Воронеж, 2011. Ғ 24 с.

Словник української мови: в 11-ти т. Ғ К. : Наукова думка, 1970-1980. Ғ Т. 11. Ғ 1980. Ғ 700 c.

Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників / Леся Ставицька. Ғ К. : Критика, 2008. С. 11-70.

Фразеологічний словник української мови : у 2-х кн. / Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. Ғ К. : Наукова думка,1993. Ғ 980 с.

Хмара В. Назви тварин (зоосемізми) у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови : лінгвокультурологічних аспект / В.Хмара // Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІI Всеукр. науково-практичної конф. студентів та молодих науковців (Житомир, 25 лютого 2011р.). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. Ғ С. 378-380.

Чорненький М. І. Частотність вживання зоосемізмів в українській літературі / М. І. Чорненький // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. Ғ Вип. 18. Ғ Одеса : Астропринт, 2009. Ғ С. 231-237.

Шахновська І. Емотивні висловлювання як основний засіб реалізації комунікативної тактики образи (на матеріалі американської драматургії ХХ століття) / Ірина Шахновська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. Ғ Вип. 11. Ғ К., 2007. Ғ С. 402-406. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. ғ 29, Київ, 2014 333

Якимович Чапран Д. Лінгвокультурні конотації українських демономенів (на матеріалі лексеми чорт) / Дарія Якимович-Чапран // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Ғ 2009. Ғ Вип. 4. Ғ С. 118-131.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована