КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ

Олександр Костянтинович Юдін, Сергій Степанович Бучик

Анотація


У статті проведено узагальнений авторами аналіз власних останніх досліджень та публікацій за тематикою побудови методології класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам. Вказано, що підґрунтям для формування «Класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам» є запропонований авторами метод «подвійної трійкизахисту» інформаційних ресурсів, основою якого є дві платформи захисту. Перша платформа інформаційної безпеки – складові, що підлягають захисту (властивості інформації): конфіденційність; цілісність; доступність. Друга платформа інформаційної безпеки – складові, що реалізують систему захисту (методи та засоби): нормативно-правові;організаційні; інженерно-технічні. Показано місце загроз державним інформаційним ресурсам нормативно-правовогоспрямування в загальній системі класифікатора. Здійснено уточнення семантики класифікатора з урахуванням поділу загроз на стратегічні, до яких відносяться загрози, що стосуються питань національної безпеки, відсутності або невиконання цільових програм чи доктрин, послаблення галузевих взаємозв’язків органів державної й законодавчої влади,тощо та тактичні, що направлені безпосередньо на інформаційні системи обробки, зберігання і передачі державнихінформаційних ресурсів. Визначені загрози нормативно-правового спрямування з урахуванням досвіду авторів, існуючоїнормативно-правової бази та інших джерел інформації. Для здійснення подальшої кодифікації надалі кожну загрозувіднесено до певних параметрів: за джерелом загрози; за відношенням до інформаційного об’єкту; за характером загрози; за структурою впливу; за рівнем впливу. Намічено напрямки подальших досліджень, які мають бути направленіна визначення загроз організаційного та інженерно-технічного спрямування. Вказано на необхідність подальшого вдосконалення нормативної бази з метою захисту державних інформаційних ресурсів.

Ключові слова


державні інформаційні ресурси; класифікатор загроз; загроза; нормативно-правове спрямування; конфіденційність; цілісність; доступність.

Посилання


Юдін О.К. Правові аспекти формування системи державних інформаційних ресурсів / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Безпека інформації. – 2014. – Том 20 (1). – С. 76-82.

Юдін О.К. Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам / С. Бучик, А. Чунарьова, О. Варченко // Наукоємні технології. – 2014. – №2 (22). – С. 200-210.

Юдін О.К. Загрози державним інформаційним ресурсам: терміни та визначення / С.С. Бучик, О.К. Юдін // Захист інформації. – 2014. – Том 16 (2). – С. 121-125.

Богуш В.М. Інформаційна безпека держави / О.К. Юдін. – К.: “МК-Прес”, 2005. – 432 с.

Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підруч. / О.К. Юдін. – К.: НАУ, 2011. – 640 с.

The analysis of normatively-legal providing of defence of state informative resources in informatiоn–telecommunication systems / О. Yudin, S. Buchyk // Science-based technologies. – 2013. – №2 (18). – P. 202-206.

Юдін О.К. Концептуальний аналіз уразливості державних інформаційних ресурсів / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Наукоємні технології. – 2013. – №3 (19). – С. 299–304.

Юдін О.К. Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Проблеми інформатизації та управління. – 2013. – №4 (44). – С. 93-99.

Yudin О., Buchyk S. (2014) "Legal aspects of the state information resources system formation", Bezpeka ìnformacìì, №20 (1), P. 76-82.

Yudin О., Buchyk S., A. Chunarevа, O. Frolov (2014) "Methodology of construction of classifier of threats to the state informative resources", Science-based technologies, №2 (22), P. 200-210.

Yudin О., Buchyk S. (2014) "Threat state informative resources. Terms and determinations", Zahist ìnformacìï, №16 (2), P. 121-125.

Bogush V., Yudin A. (2005) "Information security of the state", K.: MK-Press, 432 p.

Yudin O.K.. (2011) "Informative security. Normatively legal providing", K.: NAU, 640 p.

Yudin О., Buchyk S. (2013) "The analysis of normatively–legal providing of defence of state informative resources in informatiоn telecommunication systems", Science-based technologies, №2 (18), P. 202-206.

Yudin О., Buchyk S. (2013) "The conceptual analysis of vulnerability of state informative resources is conducted", Science-based technologies, №3 (19), P. 299-304.

Yudin О., Buchyk S. (2013) "Analysis of threats to the state informative resources", Problems of informatization and management, №4 (44), Engineering sciences, P. 93-99.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory