використання RSA алгоритму для забезпечення задачі криптографічного захисту інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах

Артем Вікторович Жилін, Олександр Васильович Корнейко, Володимир Володимирович Мохор

Анотація


У наш час для вирішення задачі криптографічного захисту інформації, особливо в інформаційно- телекомунікаційнпх системах, широко застосовують асиметричні крпптоалгорптмп, серед яких RSA алго­ритм став найбільш популярним. Існуючі публікації в основному розкривають порядок застосування RSA алгоритму, його примітивів у складі інших криптоал­горитмов, аналізують стійкість цих криптосистем. При цьому дані публікації не дають комплексної хара­ктеристики застосування RSA алгоритму. Проаналізо­вані джерела показують, що RSA алгоритм і порядок його застосування описані в ряді міжнародних, націо­нальних і галузевих стандартів. Також у статті пред­ставлені конкретні приклади використання RSA алго­ритму в протоколах інформаційно-телекомуніка- ційнпх систем, апаратному та програмному забезпе­ченні для реалізації завдань криптографічного захисту інформації. Проведений аналіз показує, що не дивля­чись на появу в останні роки нових, більш доскона­лих асиметричних крпптоалгорптмів, RSA алгоритм залишається досить широко представленим в сучас­них інформаційно-телекомунікаційнпх системах для забезпечення завдань криптографічного захисту ін­формації, зокрема й в нашій країні, що й викликає необхідність його більш детального вивчення.

Ключові слова


RSA алгоритм; асиметричний криптоалгоритм; криптографічний захист інформації.

Посилання


Букин Максим. Skype: глобальная система персональной связи // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.pcweek.ru/themes/detail. php?ID=73403.

Голдовский И. RSA в терминалах / И. Голдовский // ПЛАС. - 2007. - № 2 (122). - С. 13-15.

Горбенко I. Д. Прикладна криптологія: Терія. Практика. Застосування : монографія / І. Д. Горбенко, Ю. I. Горбенко. — Харків : Вид-во «Форт», 2012. - 880с.

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Алгоритми та параметри безпечних електронних підписів. Частина 1. Геш-функції й асиметричні алгоритми (ETSI TS 102 176-1:2007, IDT): ДСТУ ETSI TS 102 176-1:2009, 2009.

Зубок В. Ю. Безпека глобальних інформаційних систем та мереж : консп. лекцій / В. Ю. Зубок, О. В. Корнейко, Д. В. Ланде, В. В. Мохор; під. заг. ред. О. В. Корнейка. — К. : Вид-во ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2010. - 162 с.

Информационные технологии. Криптография на основе алгоритма RSA: СТБ 34.101.22-2009, 2009.

Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Схемы цифровой подписи, обеспечивающие восстановление сообщений. Часть 2. Механизмы на основе целочисленной факторизации: ISO/IEC 9796-2:2010, 2010.

Правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 02.04.2007 № 112 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.04.2007 за № 419/13686.

Технические решения для безопасности данных в ORACLE // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.re.mipt.ru/infsec/2004/essay/

_Technical_solutions_to_security_in_ Oracle

Popov.htm.

Шифрующая файловая система EFS Windows // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ixbt.com /storage/efs.html.

Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. — Applied Cryptography. Protocols, Algorithms and Source Code in С / Б. Шнайер. — M. : Триумф, 2002. - 816 с.

Banking. Key management by means of asymmetric algorithms. Algorithms using the RSA cryptosystem: ISO 11166-2:1994, 1994.

Digital Signature Standard (DSS): FIPS 186-3:2009, 2009.

Digital Signatures using Reversible Public Key Cryp¬tography for the Financial Services Industry (rDSA), Appendix A: ANSI X9.31-1998. - American Nation¬al Standards Institute, 1998.

Electronic Funds Transfer. — Key Management: AS 2805.6.5.3 Standarts Australia, 1990.

Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography: ANSI X9.44-2007, 2007.

NICI 2.7.1. Cryptografhic Library FIPS 140-2 Level 2, versin 1.5 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: / / csrc.nist.gov/groups / STM/cmvp / documents /140-1 / 140sp/ 140sp767.pdf.

RSA Cryptography Standard: PKCS #1 v2.1. - RSA Laboratories, 2002.

Standard Specifications for Public Key Cryptography: IEEE Std 1363-2000. - IEEE, 2000.

Standard Specifications For Public Key Cryptography- Amendment 1: IEEE 1363a-2004, 2004.

Trusted Platform Module // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ wiki/Trusted_Platform_Module#cite_note-0.

Windows 7 її Windows Server 2008 сертифицированы на соответствие закону о защите персональных данных // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: / /bda-expert.com/2011/10/ windows-7-server-2008-sertificirovany-na-sootve- tstvie-zakonu-o-zashhite-personalnyh-dannyh/.

Bukin Maxim. Skype: The global personal communications, [electronic resource]. Mode access: http: / /www.pcweek.ru/tliemes / detail.phpPID = 73403.

Goldovskiy I. RSA in terminals. PLAS , 2007, Vol. 122, No. 2, pp. 13-15.

Gorbenko I.D. Applied cryptology: theory. Practice. Application: Monograph., I.D. Gorbenko, U.I. Gorbenko., Harkiv: «Fort», 2012, 880 P.

Electronic signatures and infrastructures (ESI). Algorithms and Parameters secure electronic signatures. Part 1. Hash functions and asymmetric algorithms (ETSI TS 102 176-1:2007, IDT): State Standard of Ukraine ETSI TS 102 176-1:2009, 2009.

Zubok V.U. Security of global information systems and networks: lecture notes, V.U. Zubok, O.V. Korneiko, D.V. Lande, V.V. Moklior., K: publishing house of Institute of special communication and information security NTUU "KPI", 2010, 162 P.

Information technologies. Cryptography on the basis of algorithm of RSA: Natsionalny standard of Belarus 34.101.22-2009.

Information technology - Security techniques - Digital signature schemes giving message recovery — Part 2: Integer factorization based mechanisms: ISO/IEC 9796-2:2010, 2010.

Terms of protect electronic banking documents using information security National Bank of Ukraine, approved by the National Bank of Ukraine of 02.04.2007 № 112 and registered with the Ministry of Justice of Ukraine from 24.04.2007 № 419/13686.

Technical solutions for data security in ORACLE, [electronic resource]. Mode access: http://www.re.mipt.ru/infsec/2004/essay/2004_Te chnical_solutions_to_security_in_Oracle Po-pov.htm.

The encrypting file system (EFS) in Windows, [electronic resource]. Mode access: http:/ /www. ixbt.com /storage/efs.html.

Schneier Bruce. Applied Cryptography. Protocols, Algorithms and Source Code in C, Schneier Bruce. — M. Triumf, 2002, 816 P.

Banking. Key management by means of asymmetric algorithms. Algorithms using the RSA cryptosystem: ISO 11166-2:1994,1994.

Digital Signature Standard (DSS): FIPS 186-3:2009, 2009.

Digital Signatures using Reversible Public Key Cryptography for the Financial Services Industry (rDSA), Appendix A: ANSI X9.31-1998., American National Standards Institute, 1998.

Electronic Funds Transfer. — Key Management: AS 2805.6.5.3 Standarts Australia, 1990.

Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography: ANSI X9.44-2007, 2007.

NICI 2.7.1. Cryptografhic Library FIPS 140-2 Level 2, versin 1.5, [electronic resource]. Mode access:

http://csrc.nist.gov /groups/STM /стур/ documents/140-1/ 140sp/ 140sp767.pdf.

RSA Cryptography Standard: PKCS #1 v2.1. - RSA Laboratories, 2002.

Standard Specifications for Public Key Cryptography: IEEE Std 1363-2000, IEEE, 2000.

Standard Specifications For Public Key Cryptography- Amendment 1: IEEE 1363a-2004, 2004.

Trusted Platform Module, [electronic resource]. Mode access: http://ru.wikipedia.org/wiki /Trusted _Platform_ Module#cite_note-0.

Windows 7 и Windows Server 2008 сертифицированы на соответствие закону о защите персональных данных, [electronic resource]. Mode access: http://bda-expert.com/2011/10/windows-7- server-2008-sertificirovany-na-sootvetstvie-zakonu- o-zashhite-personalnyh-dannyh/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory