Метод аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної таємниці

Олександр Григорович Корченко, Світлана Володимирівна Казмірчук, Юрій Олександрович Дрейс

Анотація


Проведено детальний аналіз проблеми та розроблено метод оцінки величини кількісних і якісних параметрів можливої шкоди національній безпеці держави у разі розголошення відомостей, що становлять державну таємницю або втрати матеріальних носіїв секретної інформації.


Ключові слова


державна таємниця; оцінка шкоди; метод аналізу і оцінки можливої шкоди національній безпеці держави; охорона державної таємниці; параметри шкоди

Посилання


Про державну таємницю / Верховна Рада України; Закон від 21.01.1994 № 3855-XII {редакція від 24.02.2011} // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12/page.

Про основи національної безпеки України / Верховна Рада України; Закон від 19.06.2003 № 964-IV {редакція від 20.07.2010}// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць / Президент України; Указ, Перелік від 01.12.2009 № 987/2009 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/987/2009.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю / Служба безпеки України; Наказ, Звід від 12.08.2005 № 440 {редакція від 21.11.2011} // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05.

Методичні рекомендації державним експертам з питань таємниць щодо визначення підстав для віднесення відомостей до державної таємниці та ступеня її секретності / Державний комітет України з питань державних секретів та технічного захисту інформації. Наказ №22 від 09.11.1998 р. – К.: Збірка №8, 1998. – с.4–14.

Архипов О.Є. Проблеми методичного забезпечення віднесення відомостей до інформації з обмеженим доступом в Україні / О.Є. Архипов, І.П. Касперський // Правова інформатика. – № 3(11). – 2005. – С.61–66.

Архипов О. Є. Проблеми методики отримання та обробки оціночних суджень членів експертних комісій, створених державними експертами з питань таємниць / О.Є. Архипов, І.П. Касперський // Правова інформатика. – №4(12). – 2006. – С.80–87.

Архипов О. Є. Системні аспекти оцінювання рівня важливості секретної інформації / О. Є. Архипов, В. П. Ворожко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. –.№2 (15). – 2007. – С.10–12.

Архипов О.Є. Щодо методики реалізації процедури віднесення інформації до секретної / О.Є. Архипов, В.П. Ворожко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення захисту інформації в Україні. – №2 (17). – 2008 р. – С.10–15.

Архипов О.Є. Теоретико-методичні засади оцінювання шкоди, обумовленої розголошенням секретної інформації / О. Є. Архипов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ. – 2008. – випуск 2(17). – С.16-23.

Архипов О. Є. Критерії визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення інформації, що охороняється державою: моногр. / О.Є. Архипов, О.Є. Муратов. – К: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – 195 с.

Про доступ до публічної інформації / Верховна Рада України; Закон від 13.01.2011 № 2939-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації / Кабінет Міністрів України; Постанова від 07.09.2011 № 938 // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/938-2011-п.

Архипов О.Є. Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці: монографія / О.Є. Архипов, І.Т. Бородавко, В.П. Ворожко. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 63с.

Про затвердження форм звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та інструкцій щодо порядку їх заповнення та подання / Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 28.11.2008 № 841// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1163-08.

Корченко О.Г. Модель складної орієнтованої інформаційної мережі ЗВДТ / О.Г. Корченко, О.Є. Муратов, Ю.О. Дрейс, І.О. Козлюк // Захист інформації. – Вип. №3 (52). – К.:НАУ. – 2011. – С. 87–94.

Корченко О.Г. Модель складної орієнтованої інформаційної мережі службової інформації у сфері оборони – Переліку службової інформації Збройних Сил України / О.Г. Корченко, Ю.О. Дрейс // Захист інформації і безпека інформаційних систем: І Міжнародна науково-технічна конференція 31 травня – 01 червня 2012р., Україна. – Львів.: НУ “Львівська політехніка”, 2012. – С.10–11.

Корченко А.Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория и практические решения / А.Г. Корченко. – К.: «МК-Прес», 2006. – 320 с.

Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении: Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 400 с.

Дрейс Ю.О. Розрахунок коефіцієнтів захищеності відомостей, що становлять державну таємницю / Ю.О. Дрейс, Н.С. Вишневська, Ю.Є. Хохлачова // Захист інформації. – Вип. №3 (48) – К.:НАУ. – 2010. – С. 87–94.

Дрейс Ю.О. Визначення рівня компетентності експертів експертної комісії з питань державної таємниці / Ю.О. Дрейс, О.Г. Корченко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: збірник наукових праць. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2011. – Вип. 4. – С.190–196.

Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності: навчальний посібник / С.М. Злепко, І.С. Тимчик, С.В. Тимчик. – Вінниця: ВНТУ // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory