Метод розподілу навантаження між серверами системи інтернет-голосування

Володимир Михайлович Чуприн, Веніамін Валерійович Антонов, Олег Олександрович Комарницький

Анотація


Запропоновано метод оптимального адаптивного розподілу потоку звернень виборців між спеціалізованими серверами захищеної системи інтернет-голосування, що здійснюють за запитами виборців автоматичний пошук ір-адрес потрібних їм серверів виборчих дільниць. За основу узята  схема доступу виборців до серверів виборчих дільниць, що детально розглянута у [3]. Для автоматизації пошуку у цій схемі використано  лінійку спеціалізованих серверів пошуку адрес (ПА), програмні засоби котрих у відповідь на звернення виборців у реальному часі виконують процедуру пошуку відповідно до будь-якого із відомих методів пошуку, а знайдені значення ір-адрес надсилають на термінальні вузли ініціаторів звернень. Поряд з лінійкою серверів ПА, що мають функціонувати одночасно і незалежно один від одного,  у склад обладнання системи дистанційного таємного голосування уведено також додатковий засіб – сервер-менеджер ПЗ (сервер переведення звернень), котрий у реальному часі має здійснювати  адаптивний розподіл потоку звернень між серверами ПА з тим, щоб забезпечити рівномірне завантаження цих серверів в умовах непрогнозованих сплесків (пульсацій) потоку звернень під час голосування.  Реалізація методу дозволяє удосконалити технологію дистанційного доступу виборців до захищених ресурсів транспарентної системи інтернет-голосування. Зокрема, забезпечити рівномірне завантаження серверного обладнання в умовах непрогнозованих сплесків (пульсацій) трафіка виборців, а також можливість підтримки прийнятного рівня захисту та якості обробки цих звернень (зокрема, підтримки прийнятного значення середнього  часу очікування у черзі на обслуговування звернення) з використанням мінімальної кількості серверного обладнання. Параметри цієї технології визначено як результат вирішення відповідної оптимізаційної задачі, що реалізує метод динамічного програмування Р.Белмана.

 


Посилання


М. Пригара, Захищена система технічної підт-римки процесів дистанційного волевиявлення. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового сту-пеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21. Системи захисту інформації. Націона-льний авіаційний університет, Київ, 2018.

В. Чуприн, В. Вишняков, М. Пригара, "Захист операційного середовища систем Інтернет голо-сування", Захист інформації, Т. 19, №1, С. 56-66, 2017.

І. Мачалін, О. Комарницький, В. Гнатюк, "Удо-сконалення технології доступу до ресурсів тран-спарентних систем інтернет-голосування", Науко-ємні технології, №4(40), С. 415-422, 2018.

Ascher Uri M., Petzold, Linda Ruth. Computer meth-ods for ordinary differential equations and differential-algebraic equations. 1998.

В. Антонов, "Метод построения качественных регуляторов", Кибернетика и вычислительная техни-ка. -К.:ІК АНУ, 2000, Вип. 126, С. 40-48.

В. Антонов, "Побудова регуляторів із заданою якістю руху за допомогою обмеження зміни фу-нкції Ляпунова-Белмана", Вісник НАУ, № 4 (11), С. 129-132, 2001.

Ю. Кочергін, "Задача авторегулирования пере-распределением пропускной способности паке-тного комутатора между его портами", Матема-тичні машини і системи, К.: ІК АНУ, Вип. 2, С. 60-70, 2006.

В. Антонов, "Теорема об устойчивости", Теория и методы исследования авиационных автоматических си-стем и тренажеров. Выпуск 3. Изд-во КИИГА, С. 14-19, 1993.

Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар, Удосконалення технології управління розподілом ресурсів паке-тних мереж. Рукопис. Дисертація на здобуття на-укового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти. Національний авіаційний універси-тет, Київ, 2015.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory