Передумови для формування безпечного інформаційно-освітнього середовища сучасного університету

Лазат Муктаровна Кыдыралина

Анотація


В роботі проведено огляд та аналіз попередніх дослі-джень у сфері забезпечення захисту інформаційно-освітнього середовища університетів (ІОСУ). Пока-зано, що пріоритетність розвитку цифрових систем освіти в багатьох промислово розвинених державах світу вимагає відповідної техніко-методологічної підт-римки фахівців не тільки в галузі педагогічної діяльно-сті, а й інформаційних технологій з урахуванням про-блематики кібербезпекита захисту інформації. Пока-зано, що до інформації, якапотребує захисту та збері-гається, а також циркулює в інформаційно-комуніка-ційних системах університетів, зокрема можна відне-сти: персональні дані учнів, викладачів, наукових спів-робітників, допоміжного персоналу; цифрована інфо-рмація, що представляє інтелектуальну власність навча-льного закладу; інформаційні масиви, які, забезпечу-ють навчальний процес, (наприклад, мультимедійний контент, бази даних, навчальні програми); ін. Обґрун-товано, що дані інформаційні ресурси можуть висту-пити як об'єкт розкрадання або спотворення з боку зо-внішніх (внутрішніх) комп'ютерних зловмисників або з хуліганських спонукань, з боку учнів або співробітни-ків. Обґрунтовано, що сформований у багатьох країнах тренд на глобалізацію доступу до інформаційних ресу-рсів робить релевантними завдання впровадження но-вітніх цифрових і інформаційно-комунікаційних тех-нологій в усі сфери діяльності сучасного університету. Обґрунтовано актуальність досліджень в напрямку ро-зробки моделей для систем підтримки рішень по зна-ходженню стратегій управління інвестуванням для різ-них співвідношень параметрів інвестиційного процесу в системи кібербезпеки освітніх установ.

Ключові слова


кібербезпека; інформаційно-освітнє середовище університету; багатокрокова гра якості; оптимальні стратегії фінансування

Посилання


Е. Бидайбеков, О подготовке специалистов по информатике и информатизации образования в Республике Казахстан, Технология высшего образования в XXI веке: проблемы и перспективы развития: сб. материалов международной научно-практической конференции, Актобе: АГУ им. К. Жубанова, С. 62-65, 2002.

М. Нургужин, Б. Ахметов, А. Кулик, "Информационная образовательная среда университета", Вестник МГПУ, М.: МГПУ, №1, С. 228-233, 2006.

К. Нургалиева, Д. Сулеев, Ж. Тусубаева, Технология организации дистанционной формы обучения, монография, Алматы: Республиканский Центр информатизации образования, 2002, 50 с.

К. Абдиев, Статистические базы данных для информационных систем управления образованием, Вестник АГУ им. Абая. Физико-математическая серия, № 1(5), С. 7-10, 2002.

Б. Ахметов, В. Яворский, "Автоматизированная система рейтинговой оценки и анализа учебы студентов", Новости науки Казахстана, №3, С. 29-36, 2006.

Б. Ахметов, В. Яворский, "Автоматизированная аттестация и анализ деятельности профессорскопреподавательского состава университета", Вестник Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова, №4, С. 47-50, 2005.

Б. Ахметов, К. Цхай, "Информационная образовательная среда вуза как основа системы дистанционного обучения", Состояние и стратегия развития дистанционного образования в условиях глобализации: сб. материалов Международной конференции, Караганда, С. 195-197, 2003.

Y. Rezgui, M. Adam, "Information security awareness in higher education: An exploratory study", Computers & Security 27.7, 2010, pр. 241-253.

N. Sultan, "Cloud computing for education: A new dawn? ", International Journal of Information Management, 30.2, pp. 109-116.

Б. Ахметов, В. Яворский, Моделирование информационной образовательной среды вуза, 2006, 251 с.

F. Schneider, "Cybersecurity education in universities", IEEE Security & Privacy, 11.4, pp. 3-4, 2013.

A. Conklin, "Cyber defense competitions and information security education: An active learning solution for a capstone course", System Sciences, 2006. HICSS'06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on. Vol. 9. IEEE, 2006.

М. Schuett, M. Rahman, Information Security Synthesis in Online Universities, arXiv preprint arXiv:1111.1771- 2011.

N. Mariusz, M. Benton, Cybersecurity cost of quality: managing the costs of cybersecurity risk management. [Electronic recource]. Online: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.02653.pdf-2017.

M. Jalali, M. Siegel, S. Madnick, Decision making and biases in cybersecurity capability development: evidence from a simulation game experiment. [Electronic resource]. Online:

https://arxiv.org/ftp/ arxiv/ papers/ 1707/ 1707.01031. pdf-2017.

L. Gordon, M. Loeb, ,L. Zhou, "Investing in cybersecurity: insights from the Gordon-Loeb model", J. Inf. Secur. 7(02), 49, 2016.

B. Akhmetov, V. Lakhno, Y. Boiko, A. Mishchenko, "Designing a decision support system for the weakly formalized problems in the provision of cybersecurity", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(2(85)), рр. 4-15, 2017.

V. Lakhno, Y. Boiko, A. Mishchenko, V. Kozlovskii, O. Pupchenko, "Development of the intelligent decision-making support system to manage cyber protection at the object of informatization", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2/9 (86), pp. 53-61, 2017.

Р. Прус, "Вибірцільовоїфункції та їївплив на розподіл ресурсів захисту інформації", Защита информации, №16, С. 172-175, 2009.

Р. Прус, А. Сільченко, "Модель визначення об’єктів та засобів захисту підприємства від загроз", Защита информации, №16, С. 192-195, 2009.

Microsoft Security Intelligence Report VOLUME 23 Online: https:// info. microsoft. com/ww-landingSecurity-Intelligence-Report-Vol-23-Landing-PageeBook.html );

Cisco 2018 AnnualCybersecurityReport. Online: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security /security-reports.html#download-report ).

L. Gordon, M. Loeb, "Returnon Information Security Investments: Myths vs. Reality", StrategicFinance, pp. 26-31, 2002.

L. Gordon, M. Loeb, "The Economics of Information Security Investment", ACM Transactionson Information and System Security, vol. 5, no. 4, pp. 438-457, 2002.

А. Рабчун, "Аналіз статистики нападів в сфері інформаційної безпеки", Вісник Інженерної академії України, №2, С. 18-27, 2010.

В. Глушак, О. Новіков, "Синтез структури системи захисту інформації з використанням позиційної гри захисника та зловмисника", Системні дослідження та інформаційні технології, №2, С. 89-100, 2013.

А. Архипов, "Применение экономико-мотивационных соотношений для оценивания вероятностных параметров информационных рисков", Захист інформації, №2, С.69-76, 2011.

Р. Грищук, С. Піскун, В. Хорошко, Ю. Хохлачова, "Ігрові методи аналізу кібератак на інформаційну сферу", Захист інформації, №1, 2012.

Л. Кидираліна, Б. Ахметов, В. Лахно, "Моделювання процедури прийняття рішень щодо фінансування засобів кібербезпеки інформаційно-освітнього середовища університету", Захист інформації, №2, C. 120-127, 2018.

B. Akhmetov, V. Lakhno, B. Akhmetov, Y. Myakuhin, А. Adranova, L. Kydyralina, "Models and Algorithms of Vector Optimizationin Selecting Security Measures for Higher Education Institution’s Information Learning Environment", In Proceedings of the Computational Methodsin Systems and Software, Springer, Cham, pp. 135-142, 2018.

B. Akhmetov, V. Lakhno, B. Akhmetov, Z. Alimseitova, "Development of Sectoral Intellectualized Expert Systems and Decision Making Support Systemsin Cybersecurity", In Proceedingsofthe Computational Methodsin Systems and Software , Springer, Cham. -pp. 162171, 2018.

V. Lakhno, "Information Technologies for Maintaining of Management Activityof Universities", Tretynyk InInternational Conferenceon Theory and Applications of Fuzzy Systems and Soft Computing, Springer, Cham, pp. 663-672, 2018.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory