Алгоритм байт-орієнтованого поточного шифрування на нелінійної основі рівномірно щільного блоку підстановки

Анатолий Яковлевич Белецкий, Денис Александрович Навроцкий, Александр Иванович Семенюк

Анотація


У статті розглядаються питання побудови нового байт-орієнтованого алгоритму синхронного поточного ши-фрування, в якому гамма-послідовність стохастичних бітів, що шифрує вхідний текст, формується сукупні-стю рівномірно щільних примітивів нелінійної підста-новки (S−блоків). Рівномірно щільними є такі примі-тиви нелінійної підстановки, відгуки яких рівномірно розподілені на поверхні діаграми розсіювання примі-тиву. Запропоновано варіант синтезу рівномірно щіль-них S−блоків, діаграми розсіювання яких перевищу-ють якісні характеристики відповідних показників діаг-рами розсіювання блоку нелінійної підстановки алго-ритму Rijndael. Проведено порівняльний аналіз ефек-тивності криптоперетворень розроблених і найбільш популярних алгоритмів поточного шифрування. Обго-ворюються можливості використання шифрів, що пропонуються, в різних напрямках застосування.

Ключові слова


алгоритми синхронного поточного шифрування; рівномірно щільні блоки нелінійної підстановки криптографічний захист інформації

Посилання


Асосков А. В. Поточные шифры / А. В. Асосков, М. А. Иванов, А. А. Мирский, А. А. Рузин и др. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 336 с.

Поточные шифры. Результаты зарубежной отк-рытой криптологии. [Электронный ресурс] – Ре-жим доступа: http://www.ssl.stu.neva.ru/psw/ crypto/potok/str_ciph.htm.

Поточный шифр А5. [Электронный ресурс] – Ре-жим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/A5

Поточный шифр RC4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia. org/wiki/RC4

WEP шифрование в WI-FI сетях. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kavayii.blogspot. com/2010/01/wep-wi-fi.html

Сушко С. А. Поточные шифры. Лекция 6. [Элек-тронный ресурс] – Режим доступа: fitp.ifmo.ru/ shared/files/201111/1_280.pdf.

A Statistical Test Suite for Random and Psevdoran-dom Number Generators for Cryptographic Appli-cations. NIST Special Publication 800-22? Rev. 1a / Technology Administration, U.S. Department of Commerce. – Washington: NIST. – 2010. – P. 131.

Marsaglia G. DIEHARD Statistical Tests. [Элек-тронный ресурс] – Режим доступа: http://stat.fsu. edu/~geo/diehard.html.

Golomb S. W. Shift Register Sequences. / S. W. Golomb. – San Francisco: Holden Day, 1967 (and also reprint: Aegan Park Press, 1982). – ISBN 978-3-540-44523-4.

Безверхая Г. С. Анализ перспективы развития по-точного шифрования. / Г. С. Безверхая. // Сис-теми обробки інформації, 2009, випуск. 7(81). – С. 54-55.

Белецкий А. А. Программно-моделирующий комплекс криптографических AES-подобных примитивов нелинейной подстановки. / А. А. Бе-лецкий, А. Я. Белецкий, Д. А. Навроцкий, А. И. Семенюк. // Захист інформації. Том 16, № 4. – 2014. – С. 274-283.

National Institute of Standards and Technology (NIST), “Federal Information Processing Standard 197, The Advanced Encryption Standard (AES)”, http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf, 2001.

Долгов В. И. Подстановочные конструкции современных симметричных блочных шифров / В. И. Долгов, Р. В. Олейников, И. В. Лисицкая, Р. В. Сергиенко и др. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2009, № 6 (40). – С. 89-93.

Держспецзв'язку впроваджує нові стандарти кри-птографічного захисту інформації. [Электрон-ный ресурс] – Режим доступа: http://www.kmu. gov.ua/control/publish/article?art_id=247952015

Белый шум и его характеристики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nauchebe.net/ 2012/03/belyj-shum-i-ego-xarakteristiki.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory