Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій, таких наприклад, як:

 • теоретичні, методологічні, технічні, технологічні й організаційні основи створення комплексних систем захисту інформації (СЗІ), зокрема інформації, що зберігається, оброблюється і передається в комп'ютерних системах і мережах;
 • організація, архітектура, методологія проектування, технологія функціонування СЗІ;
 • шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації;
 • методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування;
 • математичні моделі інформаційних структур, що потребують захисту, шифрів, шифросистем та криптографічних протоколів;
 • математичні й обчислювальні методи розрахунку надійності криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної стійкості, розв'язання завдань криптографічного аналізу та синтезу шифросистем і криптографічних протоколів;
 • технічні канали відпливу інформації та їх моделі, нові технології й засоби захисту інформації від відпливу технічними каналами;
 • норми ефективного захисту інформації від відпливу технічними каналами;
 • моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту;
 • методи і засоби вимірювання й обчислення параметрів небезпечних сигналів;
 • наукові основи, методи та засоби забезпечення експертних і тематичних досліджень систем захисту конфіденційної інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах;
 • розробка перспективних математичних методів захисту інформації та алгоритмів їх реалізації, систем і засобів генерації та розподілення ключів, автентифікації, електронного цифрового підпису, захисту від програмних і технічних методів несанкціонованого доступу та протидії технічним розвідкам та ін.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 1. Всі статті проходять 3 етапи рецензування:
  І етап – на відповідність вимогам до журналу Захист інформації
  ІІ етап – перевірка на плагіат
  ІІІ етап – подвійне сліпе рецензування
 2. Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі інформаційної безпеки.
 3. Головний редактор та відповідальний секретар призначають рецензентів.
 4. Сліпе рецензування передбачає, що ні автор, ні рецензент не знає імен один одного, все листування між автором і рецензентами ведеться через редакцію.
 5. Результати після розгляду статті подають до редколегії (звіт за спеціально затвердженою головним редактором формою).
 6. Звіт рецензента носить рекомендаційний характер, остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія.
 7. Автор може не погодитись з думкою рецензента і направити в редакцію мотивовану відповідь.
 8. У разі необхідності автору надсилаються зауваження та термін до якого приймаються виправлення.
 9. У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.

 

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

 • до першого номеру - 1 лютого;
 • до другого номеру - 1 травня;
 • до третього номеру - 1 серпня;
 • до четвертого номеру - 1 листопада.

Терміни виходу випусків журналу:

 • перший - до 31 березня;
 • другий - до 30 червня;
 • третій - до 30 вересня;
 • четвертий - до 31 грудня.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Політика прийому статей

 1. Статті подаються до редакції лише у електронному вигляді через сайт журналу http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI або поштою zi@nau.edu.ua.
 2. Автори проходять реєстрацію на сайті.
 3. Рецензування відбувається через сайт журналу.
 4. Файл подання є документом додатку Microsoft Word та LibreOffice (формат файлу *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt).
 5. Статті подаються до редакції постійно, ті статті що не потрапляють до найближчого номеру рецензуються і в порядку черги поступають у наступний номер.

 

Видавнича етика

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ І НЕДОБРОСОВІСНУ ПРАКТИКУ

Редакційна колегія, автори і рецензенти наукового журналу «Захист інформації» беруть на себе зобов'язання дотримуватися міжнародних етичних стандартів і принципів, заснованих на Кодексі Комітету з етики наукових публікацій.

Щоб уникнути недобросовісної видавничої практики (плагіату, незаконного привласнення чужих ідей, фальсифікації даних, навмисних спотворень і т.п.), а також для підтримки високої якості наукових публікацій редакція залишає за собою право відхилити публікацію статті в разі порушення зазначених нижче норм.

Обов'язки автора

Основна відповідальність за зміст рукопису та його відповідність встановленим нормам і критеріям лежить на авторі (колективі авторів).

Будь-який вид плагіату (видача чужої роботи за свою, надмірне запозичення, неоформлені цитати, перефразування та т.п.), а також фальсифікація або фабрикація даних в роботі і є фактом неетичної поведінки. Автор зобов'язаний вказувати роботи інших дослідників, які вплинули на зміст рукопису, у вигляді відповідних бібліографічних посилань або цитат; надавати достовірні результати своєї роботи і необхідну інформацію для можливості їх перевірки.

Всі особи, які зробили значний внесок в дослідження і брали участь в написанні статті повинні бути вказані в якості співавторів, при цьому неприпустимо вказувати осіб, які не мали відношення до створення рукопису. Остаточний варіант статті і її публікація повинні бути узгоджені з усіма авторами, які перед цим зобов'язані ознайомитися з усіма нормами і правилами підготовки, рецензування, наукового і літературного редагування тексту рукопису.

Автору не слід надавати до редакції рукопис, який вже був опублікований або знаходиться на розгляді в іншому виданні.

Норми професійної етики рецензентів

При експертній оцінці матеріалів для публікації основоположний принцип професійної діяльності рецензента полягає в абсолютній неупередженості, що несе за собою наступні зобов'язання:

-        до моменту публікації рукописи, рецензент зобов'язується не розголошувати, не передавати і не обговорювати матеріали, що рецензуються, з особами, що не одержали необхідні повноваження від редакційної колегії журналу.

-        рецензент повинен володіти достатньою компетенцією і дати обґрунтований відгук і об'єктивну оцінку запропонованого наукового дослідження, повністю уникаючи особистісної критики автора.

Етичні принципи професійної діяльності редактора

Редакційна колегія, і зокрема головний редактор, несе відповідальність за рішення про прийняття авторського рукопису до публікації і є посередником у взаєминах між автором, рецензентами і редакторами, а тому зобов'язується дотримуватися наступних загальноприйнятих положень:

-        з метою задоволення потреб авторів і читачів журналу перевіряти достовірність роботи, відповідність тематиці журналу, її наукову новизну і значущість для дослідників, ясність викладу і закінченість висновків, враховуючи наукові рецензії, думку членів редколегії та діючі юридичні вимоги з питань плагіату та авторського права .

-        забезпечувати і перевіряти прозорість редакційної діяльності на всіх етапах; при оцінюванні інтелектуального змісту статті дотримуватися норм ввічливості, справедливості і неупередженості щодо раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних і політичних поглядів, походження, громадянства та соціального становища автора, а також виключати вплив особистих інтересів, інтересів політики і бізнесу.

-        захищати конфіденційність персональної інформації авторів і не передавати для ознайомлення або копіювання неопубліковані дані та інформацію про представленої рукописи третім особам, за винятком автора, рецензентів, редакційної ради і видавця в залежності від особливих обставин. Всі ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

обґрунтовувати своє рішення про відхилення статті до публікації, не залишати без уваги конфліктні ситуації, а також претензії чи скарги етичного характеру щодо опублікованих матеріалів.

 

Редакційна колегія

Головний редактор
Олександр КОРЧЕНКО (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Відповідальний секретар
Світлана КАЗМІРЧУК (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Марек Богуслав АЛЄКСАНДЕР (м. Нови-Сонч, Польща) Державна вища професіональна школа

Халіль АЛЬ-САІД (м. Доха, Катар) Катарський фонд освіти, науки та суспільного розвитку

Олександр АРХИПОВ (м. Київ, Україна) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Володимир БУРЯЧОК (м. Київ, Україна) Київський університет імені Б. Грінченка

Євген ВАСІЛІУ (м. Одеса, Україна) Одеська національна академія зв'язку ім. О. Попова

Руслан ГРИЩУК (м. Житомир, Україна) Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Ігор ЖУКОВ (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Валерій ЗАДІРАКА (м. Київ, Україна) Інститут кібернетики ім. В. Глушкова НАН України

Микола КАРПІНСЬКИЙ (м. Бєльсько-Бяла, Польща) Університет Бєльсько-Бяла

Олександр КУЗНЕЦОВ (м. Харків,Україна) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Валерій ЛАХНО (м. Київ, Україна) Європейський університет

Антон ОЛЕКСІЙЧУК (м. Київ, Україна) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Роман ОЛІЙНИКОВ (м. Харків,Україна) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Іван ОПІРСЬКИЙ (м. Львів, Україна) Національний університет «Львівська політехніка»

Юрій САМОХВАЛОВ (м. Київ, Україна) Київський Національний університет ім. Т. Шевченка

Володимир ХОРОШКО (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Михайло ШЕЛЕСТ (м. Київ, Україна) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory