Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал «Захист інформації» присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів, інформаційних технологій, таких наприклад, як:

 • теоретичні, методологічні, технічні, технологічні й організаційні основи створення комплексних систем захисту інформації (СЗІ), зокрема інформації, що зберігається, оброблюється і передається в комп'ютерних системах і мережах;
 • організація, архітектура, методологія проектування, технологія функціонування СЗІ;
 • шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації;
 • методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування;
 • математичні моделі інформаційних структур, що потребують захисту, шифрів, шифросистем та криптографічних протоколів;
 • математичні й обчислювальні методи розрахунку надійності криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної стійкості, розв'язання завдань криптографічного аналізу та синтезу шифросистем і криптографічних протоколів;
 • технічні канали відпливу інформації та їх моделі, нові технології й засоби захисту інформації від відпливу технічними каналами;
 • норми ефективного захисту інформації від відпливу технічними каналами;
 • моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту;
 • методи і засоби вимірювання й обчислення параметрів небезпечних сигналів;
 • наукові основи, методи та засоби забезпечення експертних і тематичних досліджень систем захисту конфіденційної інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах;
 • розробка перспективних математичних методів захисту інформації та алгоритмів їх реалізації, систем і засобів генерації та розподілення ключів, автентифікації, електронного цифрового підпису, захисту від програмних і технічних методів несанкціонованого доступу та протидії технічним розвідкам та ін.

Аудиторія читачів журналу: студенти, аспіранти, докторанти, спеціалісти, дослідники та експерти у сфері захисту інформації.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 1. Всі статті проходять 3 етапи рецензування:
  І етап – на відповідність вимогам до журналу Захист інформації
  ІІ етап – перевірка на плагіат
  ІІІ етап – подвійне сліпе рецензування
 2. Рецензентом може бути член редколегії або уповноважений експерт у галузі інформаційної безпеки.
 3. Головний редактор та відповідальний секретар призначають рецензентів.
 4. Сліпе рецензування передбачає, що ні автор, ні рецензент не знає імен один одного, все листування між автором і рецензентами ведеться через редакцію.
 5. Результати після розгляду статті подають до редколегії (звіт за спеціально затвердженою головним редактором формою).
 6. Звіт рецензента носить рекомендаційний характер, остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія.
 7. Автор може не погодитись з думкою рецензента і направити в редакцію мотивовану відповідь.
 8. У разі необхідності автору надсилаються зауваження та термін до якого приймаються виправлення.
 9. У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.

 

Періодичність публікації

Крайній термін подання статті:

 • до першого номеру - 1 лютого;
 • до другого номеру - 1 травня;
 • до третього номеру - 1 серпня;
 • до четвертого номеру - 1 листопада.

Терміни виходу випусків журналу:

 • перший - до 31 березня;
 • другий - до 30 червня;
 • третій - до 30 вересня;
 • четвертий - до 31 грудня.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Політика прийому статей

 1. Статті подаються до редакції лише у електронному вигляді через сайт журналу http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI або поштою zi@nau.edu.ua.
 2. Автори проходять реєстрацію на сайті.
 3. Рецензування відбувається через сайт журналу.
 4. Файл подання є документом додатку Microsoft Word та LibreOffice (формат файлу *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt).
 5. Статті подаються до редакції постійно, ті статті що не потрапляють до найближчого номеру рецензуються і в порядку черги поступають у наступний номер.

 

Редакційна колегія

Головний редактор
Олександр КОРЧЕНКО (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Відповідальний секретар
Світлана КАЗМІРЧУК (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Куантай АБДІКАЛІКОВ (м. Актюбінськ, Казахстан) Актюбінський державний університету ім. К.Жубанова

Олександр АРХИПОВ (м. Київ, Україна) Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Ольга БЕРЕСТНЬОВА (м. Томськ, Росія) Томський політехнічний університету

Євген ВАСІЛІУ (м. Одеса, Україна) Одеська національна академія зв'язку ім. О. Попова

Валерій ЗАДІРАКА (м. Київ, Україна) Інститут кібернетики ім. В. Глушкова НАН України

Ростислав ДУБРОВКА (м. Лондон, Великобританія) Лондонський університет

Олександр КУЗНЕЦОВ (м. Харків,Україні) Харківський національний університет радіоелектроніки

Микола КАРПІНСЬКИЙ (м. Бєльсько-Бяла, Польща) Університет Бєльсько-Бяла

Георгій КОНАХОВИЧ (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Ірина МАРАКОВА (м. Брест, Франція) Вища національна телекомунікаційна школа

Валентин МІЩЕНКО (м. Мінськ, Білорусь) Інститут сучасних знань ім. А. Широкова

Антон ОЛЕКСІЙЧУК (м. Київ, Україна) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Любомир ПАРХУЦЬ (м. Львів, Україна) Національний університет «Львівська політехніка»

Костянтин РУМЯНЦЕВ (м. Таганрог, Росія) Таганрозький технологічний інститут Південного федерального університету

Халіль АЛЬ-САІД (м. Доха, Катар) Катарський фонд освіти, науки та суспільного розвитку

Володимир ХОМА (м. Ополе, Польща) Опольський політехнічний університет

Анатолій ХОРЕВ (м. Москва, Росія) Національний дослідницький університет «МІЕТ»

Володимир ХОРОШКО (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університет

Михайло ШЕЛЕСТ (м. Київ, Україна) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Олександр ЮДІН (м. Київ, Україна) Національний авіаційний університетISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory