№ 9 (2016)

Зміст

Статті

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ КРИЗОВИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ PDF
О. І. Албул 9-13
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ PDF
І. І. Антоненко 13-18
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ–СТУДЕНТ» PDF
Л. В. Барановська 18-22
РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ PDF
В. І. Бобрицька 22-27
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ВИЩОГО ЛЬОТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О. В. Бродова 27-32
ФРАКТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОГО КОНСТРУКТУ ЗНАНЬ PDF
Н. Б. Булгакова 32-36
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Л. А. Гаврутенко 37-41
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФАХІВЦІВ З ЛОГІСТИКИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. В. Гармаш 41-47
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З АВІОНІКИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Н. В. Глушаниця 47-53
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. О. Гурська 53-58
НАРОДОЗНАВЧІ МАРШРУТИ ПРЕДСТАВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГАЛИЧИНИ ПО ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У ХІХ СТОЛІТТІ PDF
Т. Ю. Дудка 58-64
ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ PDF
О. В. Жарова 64-67
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ПІЛОТІВ PDF
О. В. Задкова 68-72
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
О. М. Коваленко 72-77
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
А. М. Кокарэва 77-82
СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОКР «МАГІСТР» НА ДОСВІДІ ПРОГРАМ TESOL PDF
М. М. Кокор 82-90
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Л. М. Конопляник, О. О. Коваленко 90-96
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
О. М. Котикова 96-99
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Т. В. Лаврухіна 99-103
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Е. В. Лузік 103-108
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАВИЧОК PDF
О. М. Ножовнік 108-114
ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРНИХ КОМПАНІЙ PDF
Н. В. Пазюра 114-119
З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Т. В. Петренко 119-122
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
М. І. Радченко 123-126
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
В. О. Рахманов 127-131
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ PDF
Т. Д. Рева 131-136
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДЛЯ РОБОТИ В АЕРОПОРТАХ PDF
В. М. Санжаровець 136-141
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ PDF
В. А. Семиченко 141-152
ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ЯК ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЛЬОТНОМУ ВНЗ PDF
І. Л. Смирнова 152-156
ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ PDF
І. Л. Смирнова, О. О. Приз 156-160
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
Л. Г. Теремінко 160-166
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ PDF
І. Ф. Тімкін, Н. Є. Новікова 166-171
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА PDF
В. П. Ткаченко 171-177
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ PDF
В. А. Фрицюк 177-182
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Л. О. Хоменко-Семенова 182-187


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х