№ 8 (2016)

Зміст

Статті

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ PDF
Октай Керимович Алієв 9-12
ЗАСАДОВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Наталія Білоус 13-17
СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Валентина Іванівна Бобрицька 17-22
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Людмила Вікторівна Бондар 22-27
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Андрій Олександрович Вітченко 27-33
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ PDF
Олена Валеріївна Жарова 33-36
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ PDF
Наталія Володимирівна Замотаєва 36-42
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Надія Миколївна Захарченко 42-46
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ДІАГНОСТИКА В СТРУКТУРІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ PDF
Галина Вікторівна Католик 46-50
ОСНОВИ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
Інна Володимирівна Ковалинська 51-56
САМОВИЗНАЧЕННЯ Й КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ – ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Галина Олексіївна Козлакова, Тетяна Василівна Саєнко 56-59
ТРЕНІНГИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Олена Михайлівна Котикова 60-63
ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНІВЕРСАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЦИВІЛЬНИХ І ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
Андрій Олександрович Кучерявий 64-69
РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Василівна Лаврухіна 69-73
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Наталія Віталіївна Ладогубець 73-77
ПЕДАГОГ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 21 СТОЛІТТЯ: ПОШУК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ PDF
Ельвіра Василівна Лузік 78-83
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Олена Володимирівна Луценко 83-89
ФАСИЛИТАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ PDF
Наталія Іванівна Оліфірович, Тетяна Євгеніївна Яценко 89-95
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ–МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Володимирівна Оргєєва 95-100
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З БАТЬКАМИ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Марина Ігорівна Радченко 100-105
ПАРАДИГМИ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Віталій Олегович Рахманов 105-110
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В РЕАЛІЯХ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Дмитрівна Рева 111-115
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ У ГАЛУЗІ ПЕРЕКЛАДУ І ОСВІТНІ ВИМОГИ ДО ЙОГО НАВЧАННЯ PDF
Ірина Олегівна Сімкова 115-119
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ PDF
Олена Анатоліївна Старинець 120-125
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ») PDF
Леся Олексіївна Хоменко-Семенова 125-129
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Сергій Анатолійович Чупахін 130-133


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х