№ 6 (2015)

Зміст

Статті

НЕОБХІДНІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО ВНЗ PDF
Я. В. Абсалямова
ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ОБ’ЄКТИВНОСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
М. М. Августюк
МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ PDF
Г. М. Артюшин
КУЛЬТУРА МОВИ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Л. В. Барановська, С. О. Циганій
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ PDF
Н. П. Білоус
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
В. І. Бобрицька
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Л. П. Богославець, Л. В. Житеньова
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Л. В. Бондар, Н. Г. Ісхакова
ПРАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Н. Б. Булгакова, Н. М. Василишина
КОМПОНЕНТНО- СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
С. А. Волгіна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Л. А. Гаврутенко
ПРО ПРОБЛЕМУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БЕЗПЕЧНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У НОВИХ УМОВАХ PDF
С. П. Гвоздій
АКМЕОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. Ю. Гребінь-Крушельницька
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Г. В. Давиденко
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Н. І. Демченко
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПРАКТИЦІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Т. І. Довгодько
МЕТОД ПРОЕКТІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Л. Д. Довгополова
СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В АВІАЦІЙНОМУ ВНЗ PDF
М. Б. Євтух, Е. В. Лузік
СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
М. О. Желуденко, Т. М. Болотна
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ФІЛОЛОГА У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ PDF
А. А. Заслужена
ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Н. В. Захарчук
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ-СТЮАРДІВ «ДОНБАС АРЕНИ» PDF
Н. В. Іваненко, Н. А. Орленко
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ МНОЖИН У СИСТЕМІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ PDF
Т. М. Кадильникова, Є. Д. Лазарєва
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
А. М. Кокарєва
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
О. М. Котикова
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА АПРОКСИМАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Н. В. Ладогубець
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Г. Е. Міхненко
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ PDF
С. В. Оргєєва, В. В. Хачатрян, Л. П. Черниш
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ PDF
В. І. Пахомов, І. В. Лукашова, С. О. Русецький
МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
В. О. Рахманов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
T. В. Саєнко
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ У СУЧАСНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Л. О. Хоменко-Семенова
КОМПЛЕКСНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ PDF
М. М. Чичуга
КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ PDF
M. М. Чорна


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х