№ 5 (2014)

Зміст

Статті

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Я. В. Абсалямова 6
СТРУКТУРА І КОМПОНЕНТИ АДАПТОВАНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
О. М. Бакало 9
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Л. В. Барановська, М. М. Барановський 14
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Н. П. Білоус 20
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА В МОДУЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Л. П. Богославець 24
ІНФОРМАТИКА ТА ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ PDF
І. В. Бірілло 27
РЕГІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ PDF
Н. Б. Булгакова, Т. І. Довговодько 31
ОВОЛОДІННЯ ВМІННЯМИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЛОВОЇ ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Н. M. Василишина 36
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Л. А. Гаврутенко 40
ФОРМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ПЕРЕКЛАДУ У ВНЗ КАНАДИ PDF
Ю. Б. Головацька 45
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. В. Добротвор 51
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ РАДІОІНЖЕНЕР У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. В. Жарова 57
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ PDF
А. А. Заслужена 62
РЕПЕРТУАР ПРОФЕСІЙНИХ РОЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
О. М. Котикова 65
ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Л. В. Крисак 70
ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ PDF
Н. В. Ладогубець, О. Г. Марченко 75
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНЕРГЕТИКИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВТНЗ PDF
Е. В. Лузік 80
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ PDF
І. Л. Оксенюк 86
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. В. Оргєєва 91
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
О. Ю. Осипенко 98
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВНЗ PDF
С. Г. Погоріла 102
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ PDF
Л. В. Помиткіна 106
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
В. О. Рахманов 113
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ЧАСТИНА 1) PDF
T. В. Саєнко 117
КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
І. В. Ставицька 120
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ» PDF
О. А. Старинець 125
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМУВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Л. О. Хоменко-Семенова 129
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОГО СПІЛКУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
С. О. Циганій 132


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х