ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Медведчук

Анотація


Сучасний стан ринку праці, соціально-економічні зміни у житті суспільства та активізація міжнародного співробітництва підвищують вимоги до підготовки студентів, зокрема майбутніх фахівців спеціальності «Адміністративний менеджмент».Тому проблема відбору навчального матеріалу є однією із найактуальніших і найскладніших у методиці навчання іноземних мов.

Стаття присвячена теоретичному дослідженню та характеристиці критеріїв відбору та організації матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності.

Задля досягнення поставленої мети ми використовували наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та синтез науково-методичної літератури з проблеми розвитку англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів; анкетування викладачів щодо їх ставлення до проблеми навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення; аналіз навчальних програм та поточних робочих планів для вирішення проблеми формування англомовної професійно орієнтованої компетентності;педагогічний експеримент та спостереження за діяльністю студентів та викладачів вищих навчальних закладів у процесі експериментальної роботи;статистичні методи – якісний та кількісний аналіз результатів експериментальних досліджень.

Розкрито особливості процесу навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності з урахуванням визначених критеріїв відбору навчального матеріалу.Уточено визначення та зміст поняття «професійно орієнтована комунікативно-мовленнєва ситуація».На основі проведеного дослідження охарактеризовано критерії відбору навчального матеріалу, виділено одиницю відбору навчального матеріалу та  надано послідовний план побудови дій з відбору навчального матеріалу.


Ключові слова


відбір навчального матеріалу; англомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність; діалогічне мовлення; менеджер з адміністративної діяльності; професійно орієнтована комунікативна ситуація

Посилання


Ананьева Л. В. КНЛУ, УДК 378.147=133.1. Обучениестудентовязыковых спеціальностей профессионально направленной диалогической речи с использованиемделовойигры (французский язык). Дис. на канд. пед.н., специальность 13.00.02. Научный руководитель – к.пед.н., доц. Щербак Людмила Петровна. – Киев, 2002.

Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованогочитання в немовному ВНЗ: монографія / Г.В. Барабанова. – Київ:«Інкос», 2005. –101 с.

Горелова Л. М. Формуванняангломовноїлексичноїкомпетенції у студентів-економістів / Л. М. Горелова // Науковіпраці.–2008. – Вип. 84, Т. 97. – С. 101–104.

Дьячкова Я. О. Формування професійно спрямованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх правознавців. Дис. на здобуття наук. ст. канд. пед.н. Спеціальність 13.00.02 – Теорія і методика навчання: германські мови. Наук. кер. – канд. пед.н., проф. Сажко Лілія Антонівна. – Київ, 2014.

Кравчина Т. В. До питання відбору навчального матеріалу з англійської мови. Серія «Педагогіка, соціальна робота». – 2014. Випуск 30. с.73-75.

Методика обучения иностранным языкам в школе: (Отв. ред. М.К. Колкова) – СПб.: КАРО, 2006. – 224с.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. Напрям підготовки – 1801 – Специфічні категорії. За спеціальністю 18010018 «Адміністративний менеджмент».

Павленко В. В. Методи проблемного навчання / В. В. Павленко // Нові технології навчання: наук.-пед. зб. // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ, 2014. – Вип.81 (спецвипуск). – 84 с. – С. 75-79.

Скалкін В. Л. Основы обучения устнойиноязычной речи/ В.Л. Скалкин. – Л.: Русскийязык, 1981. – 248 с.

Пасічник Т. Д. Технологія відбору навчальних матеріалів з метою організації навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу / Т. Д. Пасічник. – К.: 2011. С. 150-152.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х