ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Т. Саєнко

Анотація


Пріоритетним завданням ВНЗ є забезпечення широкого упровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у навчальний процес та створення сучасного методичного супроводу дисциплін на їх базі. Сьогодні важливо модернізувати систему професійної підготовки майбутніх екологів, післядипломну та неперервну освіти, застосувавши потужний потенціал   електронних ресурсів в усіх циклах навчальних планів. ІКТ полегшують засвоєння великого обсягу знань, візуалізують значні масиви інформації, створюють кращі умови та мотивацію для самостійної роботи студентів. Разом з тим, їх упровадження часто гальмується відсутністю рекомендацій щодо практичного запровадження і недостатньою готовністю викладачів до їх реалізації.

У європейській практиці поширення отримали комплексні тематичні модульні програми підготовки фахівців, де кожен модуль об’єднує навчальні, інноваційні та практичні цілі з орієнтацією на розв’язанні конкретних проблем.  До таких методів можна віднести підвищення рівня екологічної свідомості, системну екологізацію різних сфер життєдіяльності та життєзабезпечення; адаптацію європейських стандартів якості життя і довкілля до вітчизняних умов; формування національної екомережі; модернізацію інфраструктури населених пунктів; управління сталим розвитком територіальних соціоприродних систем; заходи з енергозбереження та оптимізації енергоспоживання тощо. Розвиток навчально-методичної та практичної бази має здійснюватись за рахунок розроблення, застосування електронних, мультимедійних засобів та широкого використання Інтернет ресурсів.


Ключові слова


екологічна освіта; електронні ресурси; інформаційно-комунікативні технології; методичний супровід екологічних дисциплін

Посилання


Білявський Г. О. Досягнення у розвитку екологічної освіти України за 2003-2004 рік та перспективи / Г.О. Білявський // Зб. наук. праць Всеукраїнської екологічної конференції 26–27 травня. – К.: [б.в.], 2004. – С. 118-120.

Бойченко С. В., Саєнко Т. В. Екологічна освіта – основа сталого

розвитку суспільства. Проблеми і перспективи вищої школи: Монографія. – К.:Університет «Україна», 2013. – 502 с.

Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті / Н. Грабар // Вісник книжкової палати. – 2012 . - № 6. – С. 1-

Деркач Т. М. Эффективные методы использования информационно-коммуникационными в образовании : монография / Т.М. Деркач, О.В. Вербицкая, С.Т. Мухамбетжанов и др. Под общ. ред. С.П. Малого. – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, ООО «Центр информации», ЦНИ «Монография», 2013. – 224 с.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного простору системи освіти України: монографія [за ред. проф. В.Ю. Бикова]. – К.: Педагогічна думка, 2010. - 160 с.

Застосування телекомунікаційний засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти: навчально-методичний посібник / [за ред. М.Л. Смульсон]; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, лабор. нових інформ. технол. навчання. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.

Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Козлакова Г., Саєнко Т. Реалізація концепції післядипломної екологічної освіти в умовах створення нових освітніх програм / Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. - Vol. 6, No. 3/2018. - p. 76-80. - ISSN 1338-9432.

Концепція розвитку післядипломної екологічної освіти у контексті Національної екологічної політики та Стратегії ЄЕК ООН з освіти для збалансованого розвитку (проект) : колектив авторів під наук. керівн. д.б.н., проф. Бондаря О.І., д.г.-м.н., проф. Білявського Г.О. - К.: Мінприроди України, 2012. - 24 с.

Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації [ за ред. Шевчука В.Я.] – К.: [б. в.], 2007. – 55 с.

Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти : тези доповідей Міжнародної наук.-метод. конференції. – К.: [б. в.], 2003. – С.104-106.

Психология человека от рождения до смерти / под ред. А.А. Реана – СПб: прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 656 с.

Саєнко Т. В. Екологічні основи перебігу інформаційних процесів у вищій школі / Г. О. Козлакова, Т. В. Саєнко / у монографії : Професійна підготовка фахівців: креативний підхід / за ред. О. А. Дубасенюк. - Житомир: Вид-во О. О. Євенок, 2017.– 458 с. – С. 121-143.

T. Saienko


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х