ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Н. П. Білоус

Анотація


У даній статті розкрито теоретичні засади дослідження проблеми формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галуз Приділена увага дослідженню впливу компетентнісного підходу на процес підготовки кваліфікованого фахівця з перекладу та на розвиток його комунікативних умінь і навичок для ефективної діяльності у сфері цивільної авіації. Окреслено дефінітивний апарат із проблеми.


Ключові слова


компетентність; компетентнісний підхід; перекладач; комунікативність; професійна підготовка перекладачів; професійно-комунікативна компетентність; авіаційна галузь.

Посилання


Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. – 240с.

Чередніченко О. І. Переклад – Культура – Ідентичність. – Київ: Вид. Заславський, 2017. – 224 с.

Корунець І. В. Вступ до перекладознавства [англ. / укр.] : Підручник для ВНЗ. Front Cover. Нова книга, 2008. – 512 pages.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. - М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.

Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця

XIX – поч. XXI ст.: Дис. …д-ра наук: 10.02.16. – К., 2006.

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської науковоїі технічної літератури на українську. – Флоренція – Страсбург – Гранада – Київ, 1997. – 317 с.

Михайленко О. О. Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту // Мовні й концептуальні картини світу, 2014. – Том 47. – С. 21 – 29.

Підручна З. Ф. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Підручна З.Ф. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Павлик О. Б. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Б. Павлик. – Хмельницький, 2004. – 24 с.

Рогульська О. О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.О. Рогульська. – Вінниця, 2010. – 24 с.

Семигінівська Т. Г. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Глушаниця Н. В. – Київ, 2013. – 20 с.

Колодій І. А. Формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі на основі інтеграції загальноосвітніх і професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /

І. А. Колодій. – Київ, 2012. – 23 с.

Єнчева Г. Г. Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу авіаційних термінів (на матеріалах англо-українських версій нормативно-технічної документації ICAO): автор. дис. канд. філол. наук / Г. Г. Єнчева. – Одеса: Б. В., 2011. – 20 с.

Барановська Л. В. Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детермінанта якості професійної підготовки студентів /Л.В. Барановська // Вісник Льотної академії: Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Кропивницький, 2017. – С. 18 – 24.

Петращук О. П. Вимоги до рівня володіння англійською мовою авіаперсоналом для використання її у професійних цілях // Іноземні мови у навчальних закладах. – № 3. – 2006. – С.116 – 123.

Петращук О. П. Концепція англомовної підготовки фахівців аеронавігаційного обслуговування // Вісник НАУ, 2012. – №2. – С. 110 – 114.

Ковтун О. В. Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)»; 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Ковтун; Південноукраїнський національний пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2013. – 44 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х