ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙСІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ

Наталія Володимирівна Замотаєва

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі культуротворчої підготовки компетентних викладачів у системі вищої військової освіти із використанням кейс-технології.

На основі дослідження порушеної проблеми встановлено, що технологія ситуативного аналізу передбачає залучення слухачів до ґрунтовного вивчення на заняттях спеціально розроблених кейсів, які містять реальні проблемні ситуації, що можуть виникнути у майбутній професійній діяльності. Автор розкриває особливості використання «мертвих» та «живих» кейсів різної структури у процесі розвитку культуротворчої компетентності викладачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

На підставі викладеного матеріалу доведено, що використання кейсів, складених на основі педагогічних ситуацій і культурологічних матеріалів, забезпечує належне набуття викладачами ВВНЗ культуротворчої компетентності, яка дозволяє їм оперативно, цілісно і гнучко розв’язувати професійні проблеми, досягати таким чином ефективних результатів у процесі підготовки військових фахівців.

Ключові слова


професійна компетентність; культуротворча компетентність; кейс-технологія; інтерактивні технології навчання; «живий кейс»; «мертвий кейс»

Посилання


Вітченко А. О. Розвиток професійної компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ із використанням технології ситуативного аналізу / А. О. Вітченко // Вісник Національного університету оборони України – 1 (38). – 2014. – С. 20–25.

Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.evolkov.net/case/case.study.html

Збірник міні-кейсів з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» / [Л. О. Савенкова, В. М. Приходько, Л. А. Медвідь та ін.]; за заг. ред. Л. О. Савенкової, В. М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2009. – 343 с.

Інтерактивні технології навчання. Посібник для викладачів ПТУ, коледжів та всіх тих, хто цікавиться застосуванням інтерактивних технологій у навчальному процесі задля його вдосконалення / [О. І. Пометун, Н. С. Побірченко, Г. І. Коберник, О. А Комар, Т. А. Торчинська]. – Умань-Київ, 2008. – 94 с.

Основы андрогоники: Учеб. пособ. / [И. А. Колесникова, А. Е. Марон, Е. П. Тонконогая и др.]; под ред. И. А. Колесниковой. – М. : «Академия», 2003. – 240 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С. О. Сисоєва. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч-метод. посіб.

[А. О. Вітченко, В. І. Осьодло, С. М. Салкуцан]; за заг. ред. професора В. М. Телелима. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – 272 с.

Черкасова И. И., Яркова Т. А. Интерактивная педагогика: учебно-методическое пособие / И. И. Черкасова, Т. А. Яркова. – СПб. : НОУ «Экспресс», 2012. – 190 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua