ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

Н. П. Білоус

Анотація


У даній статті розглянуто проблему формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів у вітчизняній теорії і практиці. Приділена увага дослідженню впливу компетентнісного підходу на процес підготовки кваліфікованого фахівця з перекладу та на розвиток його комунікативних умінь і навичок для ефективної діяльності. Окреслено дефінітивний апарат із проблеми.


Ключові слова


компетентність; компетентнісний підхід; перекладач; комунікативність; професійно важливі якості; авіаційна галузь; філолог

Посилання


Вища освіта України і Болонський процес: навч. посібник /За ред. В.Г.Кременя; авт. кол. М.Ф.Степко та ін. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2004. – 384 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – -273 с

Зеер Э. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем / Зеер Э., Заводчиков Д.//Высшее образование в России. – 2007. - №11. – С.39–45.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – С. 34 – 42.

Ковтун О. В. Комунікативний підхід в організації мовної освіти авіаційних операторів / О. В.Ковтун// Наука і освіта. – 2011.- №5 – С.89 – 94.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процесс : Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави // Вища школа. – 2004. – №2-3. – С.97 – 125

Семигінівська Т. Г. Формування морально-особистісних якостей у майбутніх перекладачів / Т. Г. Семигінівська // Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Д. : Видавництво «Інновація», 2013. – Ч. 4. – С. 188 – 191.

Сластенин В.А. Концептуальные основы реализации воспитательного потенциала содержания непрерывного педагогического образования / В.А. Сластенин, В.В. Пустовойтов. – М.: МНТУ, 2002. – 64 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х