Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

знаходяться на сайті  http://kpppo.nau.edu.ua/science.php

«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ»

У збірнику висвітлюються  теоретико-методологічні та науково- практичні проблеми в галузі педагогіки та психології,  актуальні питання теорії і практики навчання, професійної освіти.

Фахове видання «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Elibrary, РИНЦ.

Статтям, які входять до збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має бути структурована і мати такі елементи:

 • постановку проблеми та її актуальність у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковимичи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язанняпроблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети та завдань статті мають бути направлені на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження;
 • методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання;
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією;
 • висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті;
 • оформлення СПИСКУ ПОСИЛАНЬ (списку використаних джерел) та цитувань у тексті статті подаються за міжнародними стандартами  APA style (стиль Американської психологічної асоціації);

Розташування структурних елементів статті:

Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською, російською або англійською мовою й оформлені таким чином:

 • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожному наступному рядку:
 • (у називному відмінку виділити жирним курсивом) Імя Прізвище;
 • (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
 • (з абзацу, курсив) резюме і ключові слова мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 1800 знаків).
 • (з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою);
 • текст статті;

(по центру виділити жирним) Список посилань, транслітерація (REFERENCES). Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua (вибираємо варіант (BGN)); для транслітерації російського використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru (у списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи Держдепартаменту США (BSI)).

 • публікація українською мовою супроводжується анотацією англійською мовою (від 1800 знаків); публікація англійською мовою супроводжується анотацією українською мовою (від 1800 знаків); публікація російською мовою супроводжується анотацією українською та англійською мовами (1800 знаків): ініціали авторів прізвища (виділити жирним курсивом); НАЗВА СТАТТІ (по центру виділити жирним прямим); Резюме (Summary)(по центру); (з абзацу, курсив)  текст анотації (1800 знаків); (з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою).

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

 • –  обсяг статті – орієнтовно 10-14 сторінок.

Вимоги для оформлення тексту:

– шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали, абзацний відступ – 10 мм; поля: зліва - 20 мм, справа - 15 мм, зверху та знизу - 20 мм);

Відомості про авторів:

 • відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail та напрям, за яким подано статтю (педагогіка чи психологія). Максимальна кількість авторів у статті - три особи.

Приклад оформлення статті

УДК 378:159.9.072.433

Н. Демченко, Н. Литвинчук

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

У статті розглядаються концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів,  аналізуються структурні компоненти комунікативної компетентності, які містять соціально-когнітивні і комунікативні уміння (слухати іншого, розмовляти та вмовляти, встановлювати соціальний контакт, переконувати іншого, навіювати тощо)…

Ключові слова: компетентність; комунікативна компетентність; майбутні практичні психологи; професійна підготовка.

 

Постановка проблеми та її актуальність. Розв’язання різноманітних професійних задач у діяльності психолога неможливе без високого розвитку спеціальних здібностей, професійно значущих якостей і нових комунікативних структур, які є не тільки важливими складовими успішної професійної діяльності, але й відображають його власну особистість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що проблема комунікативної компетентності досліджувалася в різних аспектах…

Мета статті – розглянути існуючі теоретичні підходи до визначення комунікативної компетентності…

Викладення основного матеріалу дослідження. Важливим чинником професійного та соціального становлення майбутніх практичних психологів як фахівців професій типу “людина–людина” є комунікативна компетентність.

Висновки. Комунікативна компетентність – це активна взаємодія, взаєморозуміння, в процесе якої відбувається, власне, співробітництво між психологом та клієнтом…

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

1. Єжижанська, Т. С., & Осадча, М. П. (2012). Проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації", (3), 23-31.

 

REFERENCES

1. Yezhyzhanska, T. S., & Osadcha, M. P. (2012). Problemy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv. Naukovi zapysky. Seriia "Kultura i sotsialni komunikatsii", (3), 23-31.

N. Demchenko, N. Lytvynchuk

PROBLEMS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE PRACTICAL PSYCHOLOGISTS

Summary. The article deals with the conceptual theoretical approaches to the study of the problem of communicative competence of future practical psychologists, analyzes the structural components of communicative competence, which contain social-cognitive and communicative skills (listen to others, talk and convince, establish social contact, persuade others, suggest, etc.).

Keywords: competence, communicative competence; future practical psychologists; professional training.

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕЗУВАННЯ СТАТЕЙ

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.

2. Статті авторів, які не мають наукового ступеня супроводжуються рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації, в якій детально обґрунтовується актуальність та наукова новизна. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі.

3. Головний редактор журналу визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам щодо оформлення та направляє її на рецензування двом рецензентам  доктору,  кандидату наук за профілем дослідження. За рішенням Головного редактора журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

4. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

5. За достовірність  фактів, статистичних даних та іншої інформації редакційна колегія відповідальності не несе.

6. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком. Рецензування  статей докторів наук не проводиться.

7. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті. У рецензії зазначаються такі питання:

-  відповідність змісту статті вказаній темі у назві;

-  оцінка актуальності змісту статті;

- наявність  наукової новизни дослідження;

- позитивні сторони, недоліки, виправлення та доповнення, які необхідно       внести автору статті;

- висновок про можливість публікації даної статті:

а) «рекомендовано до друку»;

б) «рекомендовано з урахуванням виправлень недоліків, внесення доповнень»;

в) «не рекомендовано».

8. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

9. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

11. Рецензії редколегією зберігаються протягом 3 років.

12. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації автор інформується про це. Текст рецензії направляється автору в електронному вигляді.

Вартість публікації у фаховому виданні «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» – 60 грн за сторінку.

Оплата здійснюється після рекомендації статті до друку.

Статті, що не відповідають вимогам фахового видання розглядатися не будуть.

Наша адреса: Національний авіаційний університет, факультет  лінгвістики та соціальних комунікацій, кафедра педагогіки та психології професійної освіти,  просп. Космонавта Комарова, 1,  м. Київ, 03058.

Контактні телефони: +38067539892 - Олена Віталіївна Ковтун,

адресa електронної пошти: olena-737@ukr.net.

+380634751902 – Литвинчук Наталья Борисівна,

адреса електронної пошти: n.lytvynchuk@gmail.com

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

Положення про авторські права

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через 6 місяців з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 •  

  Положення про конфіденційність

  Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

   


  ISSN 2411-264Х