Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

знаходяться на сайті  http://kpppo.nau.edu.ua/science.php

«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ»

У збірнику висвітлюються  теоретико-методологічні та науково- практичні проблеми в галузі педагогіки та психології,  актуальні питання теорії і практики навчання, професійної освіти.

Фахове видання «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar. Статтям, які входять до збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOİ (Digital object identifier).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має бути структурована і мати такі елементи:

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз стану наукових знань у галузі згідно з даними наукової літератури; формулюються мета і завдання дослідження).
 • Методи та методики дослідження (висвітлюються методи / засоби / процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
 • Результати (детально й ілюстровано демонструються всі результати дослідження).
 • Дискусія (здійснюється аналіз одержаних авторами результатів, порівняння їх з аналогічними результатами інших досліджень за тематикою статті, підкреслюються обмеження одержаних результатів, пропонуються подальші напрямки досліджень з означеної тематики).
 • Висновки (узагальнюються головні підсумки обговорення результатів). Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті.

Увага! Редакція надає перевагу статтям, у яких висвітлено результати емпіричних досліджень!

 

Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. / 12 стор.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 20 сторінок.

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5; абзац – 1 см.

Текст набирається без переносів. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире, українські («») та латинські (“”) лапки. Прохання уніфікувати використання напівжирного шрифту та курсиву при виділенні прикладів та інших фрагментів тексту і не зловживати підкресленням.

Рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка розміщують перед назвою рисунка. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.

 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Howard, 2008; Богуш & Ковтун, 2014; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Кубрякова, 2004: 525).

 

Оформлення СПИСКУ ПОСИЛАНЬ у тексті статті подаються за міжнародними стандартами APA style (стиль Американської психологічної асоціації http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf).

Розташування структурних елементів статті:

Матеріали для публікації у виданні повинні бути написані українською, російською або англійською мовою й оформлені таким чином:

 • Шифр УДК (з лівого краю, жирний прямий);
 • Ініціали та прізвище автора (ів) (з правого краю, жирний курсив)
 • Назва статті (по центру прописними літерами, жирний прямий);
 • (з абзацу, курсив) резюме мовою статті;

Увага! Резюме має бути структурованим і містити такі компоненти:

-        Мета дослідження.

-        Методики дослідження (або Процедура дослідження).

-        Результати.

-        Висновки.

 • (з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою);
 • через рядок – текст статті;
 • через рядок Список посилань (по центру прописними літерами, жирний прямий).

Увага! До списку слід переважно включати посилання на книги та статті з періодичних видань (журнали та збірки), що проіндексовані у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо).

 • через рядок REFERENCES (по центру прописними літерами, жирний прямий).

Увага! REFERENCES – це список літератури, перекладений англійською мовою та транслітерований і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style. Для транслітерації українського тексту латиницею використовується сайт http://ukrlit.org/transliteratsiia; для транслітерації російського тексту використовується сайт https://translit.cc/.

 

Публікація українською мовою супроводжується резюме англійською мовою (1800 знаків (230-250 слів)); публікація англійською мовою супроводжується резюме українською мовою (1800 знаків (230-250 слів)); публікація російською мовою супроводжується резюме українською та англійською мовами (1800 знаків (230-250 слів)).

Структура резюме:

ініціали, прізвища авторів (з лівого краю жирний курсив);

НАЗВА СТАТТІ (по центру прописні літери, жирним прямий);

Резюме (Abstract) (по центру жирний курсив);

(з абзацу, курсив) текст анотації (1800 знаків (230-250 слів));

(з абзацу, курсив) Ключові слова: (5-6 слів за алфавітом через крапку з комою).

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

За достовірність  фактів, статистичних даних та іншої інформації, наведених у статті, редакційна колегія відповідальності не несе.

Відомості про авторів:

 • прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail та напрям, за яким подано статтю (педагогіка чи психологія). Максимальна кількість авторів у статті – три особи.

 

 

Приклад оформлення статті

УДК 378:159.9.072.433

В. Бобрицька, С. Процька

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Резюме

У статті обґрунтовано організаційно-педагогічні умови використання електронних навчальних курсів в освітньому процесі закладів вищої освіти (ЗВО) України. З’ясовано, що спільною ознакою у застосуванні електронних навчальних курсів у ЗВО є системний, компетентнісний, особистісно зорієнтований та діяльнісний підходи, що свідчить про пріоритетну спрямованість у їх розробленні й використанні на комплексність, практичну зорієнтованість, персоніфікованість в організації освітнього процесу. Особливістю у доборі педагогічних умов застосування електронних навчальних курсів є акценти на формуванні інформаційно-комп’ютерної грамотності, ціннісних настанов, пізнавального інтересу у майбутніх фахівців різних спеціальностей, що зумовлено специфікою їх професійної підготовки.

Застосовано методи дослідження – логіко-структурний аналіз для визначення структури електронних навчальних курсів та його побудови на платформі MOODLE у ЗВО; педагогічний експеримент для обґрунтування й визначення педагогічної доцільності реалізації організаційно-педагогічних умов у процесі використання електронних навчальних курсів під час професійної підготовки студентів різних галузей знань і спеціальностей у ЗВО.

Схарактеризовано орієнтовну структуру побудови електронних навчальних курсів «Освітня політика» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) та «Педагогіка загальна» (Київський університет імені Бориса Грінченка) на платформі MOODLE для студентів галузі знань 01 Освіта / педагогіка. Дидактично логічною визначено таку структуру електронних навчальних курсів: інформація про дисципліну; лекційний курс; завдання для семінарських та практичних занять; блок самостійної роботи; блок підсумкового контролю знань студентів. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення змістового наповнення ЕНК.

Експериментально досліджено педагогічну доцільність реалізації визначених організаційно-педагогічних умов у процесі професійної підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійними програмами у Галузях знань 01 Освіта/Педагогіка та 03 Гуманітарні науки. Наведено аналіз результатів педагогічного експерименту щодо ефективності використання ЕНК, що свідчить про підвищення рівня сформованості професійної компетентності студентів досліджуваних ЗВО.

Ключові слова: електронні навчальні курси; організаційно-педагогічні умови; системи управління навчальною діяльністю; формування професійної компетентності.

 

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Бобрицька, В. І. (2017). Професійна підготовка магістрів у галузі освіти в Україні: сучасні виклики, проблеми, знахідки. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», Вип. 1(10), 20-23.

Бобрицька, В.І., & Процька, С.М. (2017). Формування професійних компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (58), 59-66. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/87/showToc

REFERENCES

Bobrytska, V.I. (2017). Profesiina pidhotovka mahistriv u haluzi osvity v Ukraini: suchasni vyklyky, problemy, znakhidky [Professional training of Masters in education in Ukraine: current challenges, problems, findings]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia – Proceedings of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology, 1 (10), 20-23.

Bobrytska, V.I. & Protska, S.M. (2017). Formuvannia profesiinykh kompetentnostei maibutnikh filolohiv zasobamy kompiuterno oriientovanykh tekhnolohii [Formation of professional competencies of future philologists by means of computer-oriented technologies]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 2 (58), 59-66. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/87/showToc

 

 

Bobrytska V., Protska S.

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF E-LEARNING COURSE USING IN THE HIGHER EDUCATION PROCESS IN UKRAINE

Abstract

The article substantiates pedagogical conditions for the e-learning course application in the educational process of Ukrainian higher education institutions… (1800 characters)

Keywords: electronic learning courses; pedagogical conditions; management systems of educational activity; professional competence formation.

Вартість публікації у фаховому виданні «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія» – 60 грн за сторінку.

Увага! Оплата здійснюється після рекомендації статті до друку.

Статті, що не відповідають вимогам фахового видання, розглядатися не будуть.

 

Наша адреса: Національний авіаційний університет, факультет  лінгвістики та соціальних комунікацій, кафедра педагогіки та психології професійної освіти,  проспект Любомира Гузара, 1,  м. Київ, 03058.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:           Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування: VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

Положення про авторські права

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через 6 місяців з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 •  

  Положення про конфіденційність

  Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

   


  Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

  Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

  Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

  Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

   

  Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua