Том 14, № 2 (2011)

Зміст

Філософія

СЛОВО І ЙОГО СЕМАНТИКА: ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Л. Г. Дротянко 5-9
РАННІЙ КАЛАМ, ЯК РАЦІОНАЛІСТИЧНО-СПЕКУЛЯТИВНА ТЕОЛОГІЯ МУТАЗИЛІТІВ PDF
М. В. Лубська 9-15
БАГАТОМІРНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Н. Н. Мокляк, Л. И. Мокляк 15-18
ПОНЯТТЯ «ОСТОВ НАУКИ» В СИСТЕМІ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ НАУКИ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО PDF
И. И. Мочалов, В. И. Оноприенко 18-22
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА НАУКА В РОБОТІ Д.ЮМА «ТРАКТАТ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ» PDF
A. Grzelinski 23-29
КАТЕГОРІЇ «КРАСА» ТА «ЦІЛІСНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ PDF
С. А. Крилова 30-33
ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ В ДЕРЖАВАХ ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
А. В. Найчук 34-38
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М. В. Онопрієнко 39-43
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МАС-МЕДІА В СТАРОДАВНІ ЧАСИ PDF
Л. А. Ороховська 44-47
СВІТОВА ПОЛІТИКА У ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Т. А. Пода 48-51
КОНФЛІКТ БЕЗОСОБИСТІСНОГО Й ОСОБИСТІСНОГО РІВНІВ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В ЕПОХИ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ PDF
В. О. Сабадуха 51-55
ДИНАМІКА РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. М. Сідоркіна 56-59
СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ PDF
О. П. Скиба 59-63
ПРОБЛЕМА СИМУЛЯЦІЇ ТА ОСВІТА (У ПОЛІ Ж. БОДРІЙЯРА) PDF
Н. М. Сухова 63-66
CУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
С. П. Харченко 67-71
ЛЮДСЬКА СВІДОМІСТЬ ЯК ВИЩИЙ РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ ОБРАЗІВ БУТТЯ В УНІВЕРСАЛЬНИХ ФОРМАХ КОМУНІКАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Ю. В. Харченко 72-75
ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ В ГОРИЗОНТІ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ PDF
Д. М. Шевчук 76-79
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. М. Ягодзінський 80-83
СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Т. І. Автомонова 84-87
САМОТНІЙ КВАЗІСУБ’ЄКТ У ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ: КРИТИКА ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
І. В. Ігнатенко 88-92
ЗНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ PDF
І. П. Скиба 93-97

Культурологія

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ У СТРУКТУРІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ PDF
Т. Г. Горбаченко 98-101
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН КИТАЮ PDF
В. С. Михайлов 102-108
ВИДОВИЩЕ ЯК ФОРМА МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ PDF
М. А. Абисова 109-113
ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
У. П. Кошетар 113-116
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
С. О. Лавриненко 117-120
КУЛЬТ ЗМІЙ У ВІРУВАННЯХ НАРОДІВ ЄВРАЗІЇ PDF
О. А. Матюхіна 120-123
РОЛЬ МИСТЕЦТВА В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
Т. М. Никоненко, О. В. Калініченко 124-127
ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ СПОЖИВАЦЬКИХ СМАКІВ ТА КРИЗА ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛІЩУКІВ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
W. Olszewski 128-131
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ БІБЛІОТЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Е. М. Азнакаєва 131-134
КАНОНИ ДУХОВНОСТІ В ІСТОРІОСОФІЧНІЙ ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛІНИ КОСТЕНКО“СКІФСЬКА ОДІССЕЯ” PDF
Г. М. Войтенко 135-138
МУЗИКА ЯК СОЦІАЛЬНО–КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Н. С. Воронова 138-141
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «МАССОВА КУЛЬТУРА» НА ШЛЯХУ ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. В. Кононенко 142-145
МОДИФІКАЦІЯ КОНТРКУЛЬТУРНИХ ГРУП В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Т. В. Новак 145-148
ПСИХОКУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Я. І. Пономаренко 148-152
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ PDF
Ю. В. Трач 152-156


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)