Том 10, № 2 (2009)

Зміст

Філософія

Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності як основний спосіб взаємодії людини з матеріальним світом PDF
О. А. Базалук 5-10
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: УНІКАЛЬНІСТЬ ПОЄДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО І КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Е. М. Герасимова 10-14
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ PDF
Л. Г. Дротянко 15-20
«ФІЛЕО» – ЛЮБОВ ВЗАЄМНА PDF
В. В. Ільїн 20-23
Ж. ДЕЛЬОЗ: МОДЕЛЬ НЕКЛАСИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ PDF
С. В. Куцепал 24-27
СПЕЦИФІКА ПІЗНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Н. Н. Мокляк, Л. И. Мокляк 27-33
НАУКОВА ШКОЛА ЯК СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF
В. И. Оноприенко 33-37
СУБ’ЄКТ РЕКОНСТРУЮЮЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
В. Л. Чуйко 37-42
МІФОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ, МІФ, РИТУАЛ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
І. В. Васильєва 42-45
ЛІБЕРАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ: ОБРИСИ ПРАВОСЛАВНОЇ КРИТИКИ PDF
Н. В. Іщук 46-49
КРИТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦІОНІЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ ВТІЛЕНОГО ПІЗНАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ) PDF
О. В. Комар 49-54
ПЕРСПЕКТИВИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРАГМАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ PDF
О. В. Костюк 54-58
ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ПОСТМОДЕРНУ: ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КЛАСИЧНОМУ ТА НЕКЛАСИЧНОМУ ВИМІРАХ PDF
А. Є. Лебідь 58-61
ТЕКТОЛОГІЯ О.БОГДАНОВА ЯК ІДЕЙНЕ ДЖЕРЕЛО ПРАКСЕОЛОГІЇ Т. КОТАРБІНЬСЬКОГО PDF
О. Г. Льовкіна 61-65
ІННОВАЦІЯ ЯК СМИСЛОВА ОСНОВА ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА: ПРОСБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ю. А. Мелков 65-70
«ІНШИЙ» ЯК ФАКТОР ТРАНСЦЕНДЕНЦІЇ ЗА МЕЖІ „ЖИТТЄВОГО СВІТУ ПОВСЯКДЕННОСТІ” PDF
А. Ю. Морозов 70-75
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗМ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Л. А. Ороховська 75-80
ПРОБЛЕМИ АКСІОЛОГІЇ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ PDF
Е. Б. Проценко 80-84
ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ЯК ЦАРИНА САМОРОЗВИТКУ СУБ’ЄКТИВНОГО ДУХУ РОСІЯН PDF
М. В. Сергеєв 84-87
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ PDF
О. М. Сідоркіна 87-91
ОБРАЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ НАРАТИВАХ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Ю. В. Харченко 91-95
ЛЕГІТИМАЦІЯ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
В. О. Чернієнко 95-98
НАУКОВА ТА ПОБУТОВА МОВИ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ PDF
С. М. Ягодзінський 98-103
УНІВЕРСАЛІСТСЬКИЙ ТА ПАРТИКУЛЯРНИЙ КОМУНІКАТИВНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
М. А. Абисова 103-107
СОЦІОКУЛЬТУРНА ОСОБЛИВІСТЬ ШТУЧНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
О. П. Антіпова 108-112
ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ «Я» ТА «ІНШОГО»: ПЕРШІ СПРОБИ НІМЕЦЬКОГО ДІАЛОГІЗМУ ПОЧ. XX СТОЛІТТЯ ТА ДІАЛОГІЗМ М. БАХТІНА PDF
О. Є. Бобровський 112-116
КУЛЬТУРА «СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ» І САМОТНІСТЬ PDF
І. В. Ігнатенко 116-120
ЕПІСТЕМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОГНІТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЧЕНОГО PDF
Т. Г. Русяєва 120-124
«ІСЛАМСЬКЕ ПИТАННЯ» В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ ТА ПОСТТРАДИЦІОНАЛІЗМУ PDF
Е. А. Юрченко 125-128

Культурологія

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF
Н. І. Ашиток 129-133
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ PDF
І. В. Богдановський 133-137
ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
В. Н. Даренская 137-142
ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
В. І. Додонова 142-146
ЕВТАНАЗІЯ ЯК ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ЕТИКИ PDF
У. П. Кошетар 146-150
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА к. ХІХ – поч. ХХ ст. ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ PDF
О. А. Матюхіна 151-155
ПРОБЛЕМИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Е. Ф. Сластенко, Л. В. Кадникова 155-161
МЕГАТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ ТА ОСВІТА PDF
Н. М. Сухова 161-165
АНАЛІТИКА КУЛЬТУРИ В ФІЛОСОФІЇ СРІБНОГО ВІКУ PDF
Т. Д. Суходуб 165-169
МЕРЕЖА ЯК ПРОСТІР ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ PDF
С. М. Іщук 169-173
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Т. М. Кучера 173-177
ВПЛИВ ОСОБИСТОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
О. В. Луговська 177-180
МІФОЛОГІЧНО-РЕЛІГІЙНЕ РОЗУМІННЯ СИМВОЛУ ЦЕНТРУ PDF
В. В. Михалевич 181-184
РЕЛІГІЯ І МОВА ЯК ПІДГРУНТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. В. Русул 184-188


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)