ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Н. А. Ченбай

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей впливу інформаційно - комунікаційних технологій на свідомість як окремої людини, так і суспільства загалом в умовах глобальних перетворень усіх сфер суспільного буття, що відбуваються на зламі тисячоліть. Показано, що означені технології є нейтральними за своєю природою, проте залежно від мети тих, хто має доступ і можливості їх використовувати, ці технології можуть нести людству як благо, так і зло. Відмічено, що маніпуляція масовою свідомістю як спосіб управління людьми досягає більшого ефекту за умови зниження загальнокультурного рівня людей у суспільстві. Альтернативним сценарієм подальшого розвитку суспільства визнано пріоритетне використання інформаційно-комунікативних технологій у гуманітарній сфері, оскільки лише рух шляхом відродження духовної сфери та контроль технологічного прогресу може призвести до якісного життя людства в майбутньому.


Ключові слова


глобалізація; глобальне суспільство; комунікація; інформаційно-комунікаційні технології; інформація; інформаційний вплив; масова свідомість

Посилання


Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну /Ю. Габермас; пер. з нім. В. Купліна. – К.: Четверта хвиля, 2001. – 424 с.

Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / Ю. Хабермас; [перев. с нем. Ю. С. Медведева под редакцией Д. В. Скляднева]. – СПб.: Наука, 2001. – 417 с.

Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога / И.А Колесникова; под. ред. В.А. Сластенина. – М., 2007.

Носова Г.Ю. Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності /Г.Ю. Носова. – К.: Стилос, 2016. – 112 с.

Кастельс М. Інтернет-галактика / М. Кастельс. – К.: Ваклер, 2007. – 304 с.

Постман Н. Информируемся до смерти /Н. Постман [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://neilpostman.ucoz.ru/publ/1-1-0-37.

Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа /Ж. Бодрийяр [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ Bodr/Rekviem.php

Титаренко М. Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу /М. Титаренко // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – Львів. – Вип. 28. – 2006. – С. 118-134.

Пода Т.А. Інформаційна війна як стратегія формування політичної свідомості (соціально-філософський аналіз). /Т.А. Пода // Вісник Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ. – № 1 (19) – 2014. – С. 67-70.

Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні /Г. Драйден, Д. Вос; пер. з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с.

Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века /Г. Почепцов // Ваклер, серия – 1999. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: з сайту “Інформація, управління, бізнес” (www.iub.at.ua).

Скиба О.П. Інтернет-комунікації в інформаційному суспільстві: соціокультурний аспект /О.П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ. – № 2 (30) – 2019. – С. 173-177.

Мартынова О.С. Критерии оценки Интернет-зависимости // Психотерапия и консультирование. – М., 2002. – № 3. – С. 27 – 30.

Шапинская Е.Н. Массовая культура: теории и практики /Е.Н. Шапинская. – М.: Согласие, 2017. – 386 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории /К. Ясперс; пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с. (Мыслители XX в.).

Ченбай Н.А. Трансформації ідентичності в умовах інформаційно-технологічної революції (соціокультурний аспект) /Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – К.: НАУ. – № 2 (30) – 2019. – С. 95-100.

Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. С. Зенкина. – М., 1995. – С. 135-163.

Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институций /Т. Веблен; пер. с англ. Вступительная статья к. эконом. н. С. Сорокиной; общая ред. д. эконом. н. В. Мотылёва. – М., 1984. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Центр гуманитарных технологий: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5890

Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию исследования /М.М. Назаров. – М.: Аванти плюс, 2003. – С. 252.

Ревуцкая Е.А., Рязанов А.В. Современные коммуникативные технологии и традиционное общество/ Е.А. Ревуцкая, А.В. Рязанов// Журнал «Власть». – 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// cyberleninka. ru/article/n/sovremennye-kommunikativnye-tehnologii-i-traditsionnoe -obschestvo


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)