ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ЯК ФАКТОР АНТРОПОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Г. М. Клешня

Анотація


В статті окреслюються напрямки трансформації екологічної свідомості в процесі формування екологічного імперативу. Наголошується на недостатньому впливі інституційних змін щодо регулювання природокористування для забезпечення подолання екологічних проблем. Зазначається, що основним інструментом для подолання негативних тенденцій в екологічній сфері є трансформація свідомості суспільства у бік її екологізації, спрямованої на досягнення оптимальної взаємодії суспільства і природи, на гармонізацію матеріального і духовного життя як реального втілення екологічного імперативу. Обґрунтовується положення, що формування екологічного імперативу повинно ґрунтуватися на зміщенні акцентів етичних засад – від антропоцентризму до екоцентризму, для відновлення рівноваги між людиною та біосферою.


Ключові слова


екологічний імператив; екологічна свідомість; глобальні проблеми сучасності; антропологічна безпека природокористування; сталий розвиток суспільства

Посилання


Berry T. The Great Work / T. Berry. – New York: Three Rivers Press,1999.

Daly H. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development / H. Daly. – Boston, Massachusetts: Beacon Press, 1997.

Drotianko L. Post-non-classical science in the age of informatization of society: functional aspect / L. Drotianko, M. Abysova, N. Chenbai, T. Shorina // E3S Web of Conferences 157, 04003 (2020). Retrieved from: https:// doi. org / 10. 1051 /e3sconf /202015704003KTTI-2019

Drotianko L. V. Vernadsky: from the geochemistry of technogenesis to the scientific thought of the global society / L. Drotianko, S. Yahodzinskyi // E3S Web of Conferences 135, 03079. ITESE-2019. Retrieved from: https:// doi. Org /10. 1051 /e3sconf/201913503079. (2019).

Green, H. Thomas Berry’s Great Work / H. Green // The Ecozoic Reader. – 2000. – Vol. 1, 1.

Hurst M. The relationship between materialistic values and environmental attitudes and behaviors: A meta-analysis / M. Hurst, H. Dittmar, R. Bond, T. Kasser // Journal of Environmental Psychology. – 2013. – Vol. 36, P. 257-269.

Otto S. Florian Ecological behavior across the lifespan: Why environmentalism increases as people grow older / S. Otto, G. Kaiser // Journal of Environmental Psychology. – 2014. – Vol. 40. – Р. 331-338.

Афонін Е. А. Вдосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства / Е. А. Афонін, О. Л. Валевський, В. В. Голубь, та ін.; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. – К.: НАДУ, 2012 р. – 298 с.

Базилевич В. Екологічний імператив економічної освіти у контексті глобалізаційних викликів / В. Базилевич // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – №. 8. – С. 15-19.

Буряк В. В. Динамика культуры в эпоху глобализации: ноосферный контекст / В. В. Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 462 с.

Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели / А. Гор // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999. – 631 с.

Мельник Л. Г. Екологічна економіка / Л. Г. Мельник; [3-е вид. випр. і допов.]. – Суми: Університетська книга, 2006. – 367 с.

Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ / Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1995. – № 1. – С. 3-30.

Орденов С. С. Соціальна лімінальність як стаціонарний стан транзитивних суспільств глобалізованого світу / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1. – С. 55-66.

https://doi.org/10.18372/2412-2157.29.14016

Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) / Н. Ф. Реймерс. – М.: Россия молодая, 1994. – 367 c.

Скалецький Ю. М. Екологічний імператив як пріоритет суспільного розвитку України / Ю. М. Скалецький, Л. Д. Яценко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – №1 (18). – С. 44- 48.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015

Туниця Ю. Ю. Екологічний імператив сталого розвитку регіонів України: в пошуках чинників консолідації суспільства / Ю. Ю. Туниця // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.19 – С. 146-156.

Фесенко А. М. Органічне виробництво: європейські і українські підходи / А. М. Фесенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – Вип. 156. – С. 243-250.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)