ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ ТА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Н. М. Сухова

Анотація


У статті розкриваються можливі наслідки від впливу цінностей філософії космізму на освітній простір інформаційного суспільства. Показується, як представники різних галузей наукового знання, зокрема, педагоги, пси-хологи, нейролінгвісти та філософи одностайно наполягають не тільки на зміні форм освітніх практик, а й на зміні образу викладача, форм виховання та викладання необхідних дисциплін для становлення людини як особистості. Зазначається, що технократичний шлях розвитку цивілізації має неоднозначний вплив на природу і людей. Нехту-вання духовним досвідом людства призводить до втрати ціннісних орієнтирів і породжує конфлікти між державами, використання наукового знання з метою руйнування та знецінення людського життя загалом. Обґрунтовується теза, що така реформа повинна мати чітку мету, стратегію і тактику втілення в освітнє поле людини.

Ключові слова


космізм; філософія космізму; цінності; антропологічна катастрофа; освіта; реформа; глобалізований світ; людство; глобалізація; інформаційне суспільство

Посилання


Scott, J. C. (2006) The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations / The Journal of Higher Educa-tion. Vol. 77, No 1 (January/ February), pp. 1-39.

Willingham, D. T. (2009). Why don’t student like school? : A cogni-tive scientist answers question about home the mind works and what it means for your classroom. San Francisco: John Wiley & Son. – 228 p.

Базалук О. А. Философия образования в свете новой космологической концепции: Монография / О. А. Базалук – К.: Кондор, 2010. – 458 с.

Дубровина И. В. Психологические проблемы воспитания детей и школьников в условиях информационного общества / И. В. Дубровина // Национальный психологический журнал. – 2018. – № 1(29). – С. 6-16.

Дротянко Л. Г. Космос как философская и физико-математическая проблема / Л. Г. Дротянко, Н. И. Садовой // Вісник Національного авіаційного університету. – 2005. – № 1 (5). – С. 16-21. – (Серія «Філософія. Культурологія»).

Казютинский В. В. Мировоззренческие ориентации современного космизма / В. В. Козютинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cosmizm.ru/c386. – Загол. с экрана.

Курдюмов С. П. Новые тенденции в научном мировоззрении / С. П. Курдюмов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/what/novye-tendencii-v-nauchnom-mirovozzrenii/. – Загол. с экрана.

Пушкина И. М. Генезис идей К. Н. Вентцеля как основоположника космической педагогики / И. М. Пушкина. – Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat. com/content/genezis-idei-kn-venttselya-kak-osnovopolozhnika-kosmicheskoi-pedagogiki#ixzz5ReV4kWKW

Харарі Ю. Н. Можливо, ми одне з останніх поколінь Homo sapiens / Ю. Н. Харарі [Електронний ресурс]. – Режим дотупу: http://www.tutkatamka.com.ua/nathnennya/yuval-noj-xarari-mozhlivo-mi-odne-z-ostannix-pokolin-homo-sapiens/. – Назва з екрану.

Чемерисова Н. В. Культурная парадигма русского космизма: идеалы и ценности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры / Н. В. Чемерисова. – Ростов–на–Дону, 2003. – 131 с.

Шохин В. К. Ценность / В. К. Шохин // Новая философская энциклопедия в 4-х т. под ред. В. С. Стёпина, А. А. Гусейнова, Г. И. Семигина, А. П. Огурцова. – М.: Мысль, 2001. – Т 4. – С. 320-323.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)