ВІРТУАЛЬНІСТЬ І РИЗОМНІСТЬ: БУТТЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ

С. М. Ягодзінський

Анотація


Обґрунтовується ризомність соціальних мереж. Доводиться, що в умовах інформаційного суспільства ризомність віртуального соціального простору визначає новий контур соціальних взаємодій, задає нові правила існування для більшості соціальних практик. Встановлено, що мовні ігри є засобом пом’якшення негативних наслідків фрагментації соціального простору.

Ключові слова


інформаційне суспільство; суспільне буття; культура постмодерну; віртуальність; ризома; мовна гра; симулякр

Посилання


Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр; Пер. с франц. и сопровод. статья С. Зенкина. – М.: Рудомино, 2001. – 220 с.

Болховской А. Л. Информационно-сетевое общество: соци-ально-философский анализ: дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11 / Болховской Александр Львович. – Черкесск, 2010. – 159 с.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения; Пер. с нем. под ред. Ю. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

Вельш В. Генеалогия и значение одного спорного понятия / В. Вельш // Путь. Международный философский журнал. – 1992. – № 1 (2). – С. 109–136.

Давыдов О. Б. Сетевое общество и его бытие / О. Б. Давыдов // Современные исследования социальных проблем. – 2013. – № 11 (31). – С. 12–20.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизо-френия / Ж. Делёз, Ф. Гваттари; Пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина. – Екатеренбург: У-Фактория, 2008. – 672 с.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: капитализм и ши-зофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; Пер. с франц. Я.И. Свирс-кого. – Екатеринбург: У-Фактория, Астрель, 2010. – 895 с.

Дротянко Л. Г. Соціокультурні підстави трансформації по-нятійного апарату сучасного філософування / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2 (20). – С. 15–18.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар; Пер. с франц. H.A. Шматко. – М.: Институт эксперименталь-ной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

Сокал А. Интеллектуальные уловки. Критика филосо-фии постмодерна / А. Сокал, Ж. Брикмон; Пер. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина; Предисл. С. П. Капицы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. – 248 c.

Терещенко Н. А. Постмодерн как ситуация философс-твования / Н. А. Терещенко, Т. М. Шатунова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 192 с.

Ягодзінський С. М. Конвергенція інформаційних мереж як стратегічна соціокультурна інновація / С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філо-софія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (23). – К.: НАУ, 2016. – С. 34-38.

Ягодзінський С. М. Принципи функціонування глобальних інформаційних мереж: соціально-філософський аспект / С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 35-39.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)