ОСМИСЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СВІТУ В ПАРАДИГМІ КОСМІЗМУ

Л. А. Ороховська

Анотація


У статті розглядається вплив ідеології космізму, з її орієнтацією на принципи загального взаємозв’язку, єдності, необхідності узгодження людської діяльності з принципом цілісності світу, на формування соціального про-стору інформаційного суспільства. Показується, що саме на духовне начало в становленні єдності людства вказу-вали представники космізму В. Соловйов, М. Федоров, М. Бердяєв, К. Ціолковський, В. Вернадський, Е. Ле Руа, П. Тейяр де Шарден, які висловлювали світоглядну позицію, відповідно до якої людина, її минуле, теперішнє та май-бутнє розглядаються крізь призму співвідношення з космосом.

Ключові слова


глобальне суспільство; космізм; інформаційний простір; ноосфера; світова спільнота; соціальний простір

Посилання


Базалук О. Модель эволюции разумной материи / О. Базалук // Philosophy & Cosmology. – 2014. – Vol. 12. – С. 195-196.

Barlow, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace (Feb. 1996). https://www.eff.org/cyberspace-independence.

Бердяєв Н. Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы / Н. Бердяєв. – М.: Феникс: ХДС-пресс, 1991. – 81 c.

Бердяєв Н. А. Судьба России / Н. А. Бердяев. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 333 с.

Вернадський В. Кілька слів про ноосферу / В. Вернадський // Вибрані праці. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 266-275.

Вернадский В. И. Научная мисль как планетарное явление / В. И. Вернадский ; ответ. ред. А. Л. Яншин ; [Предисл А. Л. Яншина, Ф. Т. Яншиной] ; АН СРСР. – М. : Наука, 1991. – 270 c.

Володина М. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание / М. Володина // Язык средств мас-совой информации. – М.: Академический Проект; Альма Ма-тер, 2008. – С. 6-24.

Дротянко Л. Г. Інформаційний простір і діалог культур в інтер’єрі ХХІ століття / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2011. – №1(13). – С. 5-8.

Кессиди Ф. Глобализация и культурная идентичность / Ф. Кессиди // Вопросы философии. – 2003. – № 1. – С. 76-87.

Луман Н. Общество общества. Часть IV. Дифференциация / Н. Луман ; пер. с нем. Б. Скуратов. – М. : Логос, 2006. –320 с.

Маклюэн М. Средство само есть содержание / М. Маклюэн // Информационное общество. – М.: АСТ, 2004. – С. 341-348.

Ороховська Л. А. Глобалізація і глобалізм / Л. А. Ороховська // Вісник національного авіаційного універси-тету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – № 2 (10). – С. 75-80.

Пода Т. А. Діалог культур як основа розвитку людства (на засадах філософії космізму) / Т. А. Пода // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культуро-логія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2018. – № 1 (27). – С. 76-79.

Рашкофф Д. Медиавирус! Как поп-культура воздействует на ваше сознание / Д. Рашкофф. – М.: Издательство: Ультра. Культура, 2003. – 368 с.

Cоловьев В. С. Русская идея // Сочинения: В 2 т. / [Сост. и общ. ред. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева]. – М.: Мысль, 1988. – Т. 2. – 1988. – 824 с.

Teilhard de Chardin P. The Phenomenon of Man / Pierre Teilhard de Chardin. – New York: Harper Collins, 1975. – 320 р.

Urry J. Mobilities / John Urry. – Cambridge: Polity Press, 2007. – 336 р.

Toffler A. Future Shock / Alvin Toffler. – New York: Bantam Books, Inc., 1971. – 430 р.

Федоров Н. Ф. Сочинения / Н. Ф. Федоров. – М.: Мысль, 1982. – 711 с.

Циолковский К. Э. Научно-фантастические произведе-ния / К. Э. Циолковский. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1986. – 447 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)