НАУКОВИЙ КОСМІЗМ І ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Л. Г. Дротянко

Анотація


У статті досліджується співвідношення між концепціями філософії космізму в його науковому напрямку та сучасної постнекласичної науки з точки зору їхньої людиновимірності. Обґрунтовується висновок, що і науковий напрямок у філософії космізму першої половини ХХ століття, і сучасна наука значною мірою зорієнтовані як на дослі-дження місця людини у космосі, так і на пошуки шляхів освоєння космічного простору для задоволення суспільних по-треб. Оскільки науковий напрямок у філософії космізму започаткували і розвивали вчені-природознавці, їхні антропо-логічні ідеї були підхоплені вченими з різних галузей постнекласичної науки на рубежі ХХ і ХХІ століть і набули нових рис перш за все у сучасних міждисциплінарних науках.

Ключові слова


Космос; антропний принцип; філософія космізму; ноосфера; постнекласична наука; антропологічний вимір науки

Посилання


Холодный Н. Г. Избранные труды / Н. Г. Холодный. – К.: Наукова думка, 1982. – 444 с.

Валлерстайн Иммануэль Конец знакомого мира: Социология ХХІ века / Иммануэль Валлерстайн; [пер. с англ. под ред. В. И. Иноземцева]. – М.: Логос, 2004. – 368 с.

Умов Н. А. Избранные сочинения / Н. А. Умов. – М-Л: Гостехиздат, 1950. – 553 с.

Циолковский К. Э. Космическая философия / К. Э. Циолковский. – М.: Сфера, 2004. – 488 с.

Чижевский А. Л. Космиченский пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия / А. Л. Чижевский. – М.: Мысль, 1995. – 768 с.

Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1987. – 338 с.

Вернадский В. И. Размышления натуралиста. В 2-х книгах. Кн. 2. / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1977. – 191 с.

Вернадский В. И. О науке. Том 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / В. И. Вернадский. – Дубна: Феникс, 1997. – 576 с.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден; [пер. с франц]. – М.: Наука, 1987. – 240 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс; [пер. с франц]. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.

Пригожин И. Врема, хаос, квант / И. Пригожин, И. Стенгерс; [пер. с англ]. – М.: Прогресс, 1999. – 268 с.

Попкова Н. В. Философия техносферы / Н. В. Попкова. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 344 с.

Казютинский В. В. Антиномичность космической философии К. Э. Циолковского / В. В. Казютинский // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2007. – № 1 (5). – С.21-27.

Мочалов И. И. В. И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. К 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского / И. И. Мочалов, В. И. Оноприенко. – Кн. 1. Изд. 2-е, испр., доп. – К.: ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2011. – 411 с.

Кримський С. Б. Трансформація методологічної свідомості науки / С. Б. Кримський / Наука та наукознавство. – 1996. – № 3-4. – С.32-38.

Крымский С. Б. Космонавтика как фактор космической цивилизации / С. Б. Крымский // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2008. – № 1 (7). – С. 23-25.

Дротянко Л. Г. Космос как философская и физико-математическая проблема / Л. Г. Дротянко, Н. И. Садовой // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2007. – № 1 (5). – С. 16-21.

Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 744 с.

Лук’янець В. С. Філософське мислення на зламі тисячоліть / В. С. Лук’янець // Вісник НАН України. – 2000. – № 5. – С.12-25.

Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика / Н. Н. Моисеев. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 254 с.

Ягодзінський С. М. Формування глобальної свідомості як соціокультурна практика / С. М. Ягодзінський // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2015. - № 1 (21). – С. 88-93.

Кравченко В. В. Симфония человеческой культуры / В. В. Кравченко. – М.: Аграф, 2017. – 384 с.

Буряк В. В. Освоение космоса и обеспечение безопасности / В. В. Буряк // Космические путешествия: коллективная монография; под ред. О. А. Базалука / В. В. Буряк. – Харьков: МФКО, ФЛП Коваленко А. В., 2012. – С. 182-191.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)