Том 1, № 54 (2020)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

РОЗВИТОК ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Вадим Михайлович Вишновецький, Андрій Володимирович Стрілько 9-13
БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ ТА ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Володимирівна Філик 14-19
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФАУНІСТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ, ПОЛІТИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Володимир Володимирович Шеховцов 20-25

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Ірина Григорівна Богатюк, Анастасія Василівна Базь 26-32
МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВОЗНАВСТВА: СПРОБА ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА КОНЦЕПТІВ РОЗВИТКУ PDF
Олена Василівна Дручек 33-38
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПОТРЕБА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКОЇ БАЗИ ДАНИХ PDF
Serge V. Yeskov, Oleksandr M. Zaіets 39-49
ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Олена Миколаївна Макеєва, Іванна Олегівна Коваль 50-56
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Ірина Степанівна Мельничук 57-63

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ PDF
Сергій Володимирович Банах 64-69
АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
Степан Тихонович Гончарук, Крістіна Батирівна Текєджанова 70-77
ПУБЛІЧНІ СЛУЖБОВЦІ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Ольга Анатоліївна Гусар, Вікторія Вячеславівна Кириченко 78-85
ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ В ЦИФРОВУ ДЕРЖАВУ: ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Марія Василівна Рощук 86-93
ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙ У СПОРАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 94-100
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ФОРМИ ПУБЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Iryna P. Ustynova, Julia V. Kuzio 101-106

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЇХ ЗАХИСТУ PDF
Ганна Миронівна Грабовська, Ярина Андріївна Семенюк 107-112
ПРОЦЕС «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ PDF
Максим Петрович Дибань, Інна Володимирівна Ніколаєнко 113-119
ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ ЯК РЕГУЛЯТОР ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА PDF
Ірина Андріївна Слободська, Марина Віталіївна Стешенко 120-126
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРАВО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Борисівна Шуст, Анастасія Ігорівна Антонюк 127-134
НАРОДНА ТА НЕТРАДИЦІЙНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Аліна Андріївна Желяк 135-140

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Наталія Володимирівна Жмур, Анна Романівна Цезар 141-147
КІБЕРПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 148-155
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Лариса Василівна Мілімко 156-161
СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Сергіївна Похиленко 162-167
НАРОДОВЛАДДЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Сергій Олексійович Юлдашев, Олексій Хашимович Юлдашев 168-176

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ПРАВА ДИТИНИ, НАРОДЖЕНОЇ В УСТАНОВІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ PDF
Наталія Володимирівна Коломієць 177-182
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАВЧАННЯ ТЕРОРИЗМУ PDF
Олег Пилипович Петриченко 183-190
ПОГЛЯДИ О. ШПЕНГЛЕРА НА СУТНІСТЬ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Natalya O. Semchuk, Iryna P. Varava 191-194
НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ PDF
Вікторія Петрівна Сисоєва 195-200
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У КРИМІНАЛІЗАЦІЇ АБОРТУ: БАЛАНСУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСІВ PDF
Сніжана Василівна Шевченко 201-207

ПРАВОВА ОСВІТА

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ НАУКИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 208-213

РЕЦЕНЗІЇ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 214-215
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ ЯК ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 216-217


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949