Актуальні проблеми розвитку інформаційного законодавства

Ольга Олегівна Кукшинова

Анотація


Проаналізовано тенденції в національних інформаційних законів у всьому світі. Деякі загальні особливості його формування.

Ключові слова


інформаційне законодавство; інформаційне суспільство; міжнародне інформаційне законодавство

Посилання


Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Рим, 4 лист. 1950 р. ) // Голос України. – 2011. – 10 січ. – (№ 3). - C. 6–8.

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 р., Брюссельська Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супутники від 21 травня 1974 р., Декларація керівних принципів з використання мовлення через супутники для вільного розповсюдження інформації, розвитку освіти і розширення культурних обмінів від 15 листопада 1972 р., Декларація про основні принципи, що стосуються внеску засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурювання до війни від 28 листопада 1978 р., Страсбурзька Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру від 28 січня 1981 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/cgiin/laws/main. cgi?nreg=995_124.

Білоус О. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О. Г. Білоус, Д. Г. Лук’яненко та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 733 с.

Керівні принципи ООН регламентації комп’ютеризованих картотек, що містять дані особистого характеру від 14 грудня 1990 р., Керівні принципи щодо забезпечення доступу до екологічної інформації та участі громадськості у процесі прийняття рішень у галузі охорони навколишнього середовища від 25 жовтня 1995 р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-info. biz/legal/baseni/ua-rmpgfu. htm

Директива Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп’ютерних програм (91/250/ЄЕС) від 14 травня 1991 р., Директива 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 р., Директива 96/9/ЄС «Про правовий захист баз даних» від 11 березня 1996 р., Директива 97/66/ЄС «Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання у особисте життя у телекомунікаційному секторі» від 15 грудня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=994_065

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

Талапина Э. В. Становление информационного общества во Франции / Э. Талапина // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 69.

Декларація Конференції Головуючих осіб національних парламентів “Парламентське бачення міжнародного співробітництва на зорі третього тисячоліття” Нью-Йорк, штаб-квартира ООН, 30 серпня – 1 вересня 2000 року (схвалено Постановою Верховної Ради України № 2447-ІІІ від 24 травня 2001 р. ), Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки, затверджені резолюцією 57/239 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2002 г. та Декларація принципів Побудови інформаційного суспільства - глобальна задача у новому тисячолітті від 12 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon. com/documents/date24/pg iscxot. htm

Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права // Ю. Шемшученко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 4–10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.