СУЧАСНЕ ПРАВО В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


Мета: узагальнення результатів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне право в епоху соціальних змін» та вироблення пропозицій щодо активізації досліджень, спрямованих на розв’язання конкретних проблем у різних галузях права, які потребують нагального вирішення. Методи дослідження: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи. Результати: очікувані результати нашої Міжнародної конференції полягають у науковому обґрунтуванні теоретичних та практичних аспектів правової реформи в Україні; вирішенні проблем соціальних стандартів та окреслення перспектив їх реалізації у публічному управлінні; з’ясуванні кримінальної політики щодо протидії злочинності у сучасному суспільстві; визначенні впливу соціальних змін на формування сучасної цивілістичної науки, виробленні пропозицій щодо розвитку в умовах глобалізаційних викликів, господарського, повітряного та космічного права тощо. Інтерес до даної проблематики великої кількості українських та закордонних науковців і юристів-практиків свідчить про її актуальність та здатність наукової спільноти реагувати на виклики сучасного світу і активно долучатися до тих соціальних змін, які відбуваються сьогодні не тільки в Україні, а й в усьому світі. Обговорення: проведення правової реформи в Україні є однією із ключових вимог, на яких наполягає як українське експертне середовище, так і міжнародні партнери України. Позицію щодо необхідності та нагальності перетворень у судовій системі поділяє і українське суспільство. Без сумніву, основним завданням судової реформи є утвердження справедливого суду та вдосконалення вітчизняної судової системи. Проблематика здійснення судової реформи та підвищення ефективності правосуддя завжди була й залишається актуальною серед науковців.


Ключові слова


право; соціальні зміни; конференція; результати; узагальнення; правова реформа; законодавство

Посилання


Сопілко І.М., Череватюк В.Б. Сучасна університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на реформування. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2018. № 1 (46). С. 182-190. DOI: 10.18372/2307-9061.46.12744. Сопілко І.М., Череватюк В.Б. Інноваційний розвиток правової науки. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2020. № 1 (54). С. 208-214. DOI: 10.18372/2307-9061.54.14562

Проект Закону про адміністративну процедуру № 1164-ІХ від 02 лют. 2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834

Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України № 3711 Д, 1164-ІХ від 02 лют. 2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 4_1? pf3511=70949

Myronets O., Burdin M., Tsukan O., Nesteriak Yu. Prevention of human rights violation. Asia Life Sciences. 2019. Supplement 21 (2). Р. 577-591, p. 585.

Margineanu Elena. The challenge of wrong expressions as «social distance» and context-based information mismatch on the pillars of civil science. Сучасне право в епоху соціальних змін: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лют. 2021 р. Том 1. Тернопіль: Вектор, 2021. 314 с. С. 46.

Stephan Hobe. Space law: necessary changes in times of globalisation. Сучасне право в епоху соціальних змін: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лют. 2021 р. Том 1. Тернопіль: Вектор, 2021. 314 с. С. 33.

References

Sopilko I.M., Cherevatjuk V.B. Suchasna universytets’ka pravova osvita i nauka: konceptual’nyj pogljad na reformuvannja. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo»: zb. nauk. pr. Kyi’v: NAU, 2018. № 1 (46). S. 182-190. Sopilko I.M., Cherevatjuk V.B. Innovacijnyj rozvytok pravovoi’ nauky. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo»: zb. nauk. pr. Kyi’v: NAU, 2020. № 1 (54). S. 208-214.

Proekt Zakonu pro administratyvnu proceduru № 1164-IХ vid 02 ljut. 2021 r. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834

Proektu Zakonu pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai’ny «Pro sudoustrij i status suddiv» ta dejakyh zakoniv Ukrai’ny shhodo vidnovlennja roboty Vyshhoi’ kvalifikacijnoi’ komisii’ suddiv Ukrai’ny № 3711 D, 1164-IХ vid 02 ljut. 2021 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 4_1?pf3511=70949

Myronets O., Burdin M., Tsukan O., Nesteriak Yu. Prevention of human rights violation. Asia Life Sciences. 2019. Supplement 21 (2). P. 577-591, p. 585.

Margineanu Elena. The challenge of wrong expressions as «social distance» and context-based information mismatch on the pillars of civil science. Suchasne pravo v epohu social’nyh zmin: Materialy ХI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyi’v, Nacional’nyj aviacijnyj universytet, 26 ljut. 2021 r. Tom 1. Ternopil’: Vektor, 2021. 314 s. S. 46.

Stephan Hobe. Space law: necessary changes in times of globalisation. Suchasne pravo v epohu social’nyh zmin: Materialy ХI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyi’v, Nacional’nyj aviacijnyj universytet, 26 ljut. 2021 r. Tom 1. Ternopil’: Vektor, 2021. 314 s. S. 33.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.