ВИКРАДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ІЗ БАНКОМАТІВ (ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ)

Софія Яківна Лихова

Анотація


Мета: обгрунтоване положення, що при кваліфікації викрадення грошових коштів із банкомату із застосуванням чужої банківської карти слід інкримінувати особі таку кваліфікуючу ознаку, як проникнення. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких авторка з’ясовує основні принципи кваліфікації злочинів за ознакою проникнення. Результати: авторка наголошує на необхідності переглянути судову практику щодо застосування при кваліфікації кваліфікуючих ознак розкрадання і, зокрема, такої ознаки як проникнення. Обговорення: у статті розглядаються конкретні судові рішення щодо кваліфікації крадіжки із банкомату за допомогою викраденої платіжної картки, в яких суди неоднозначно застосовують кваліфікуючу ознаку «проникнення».


Ключові слова


кримінальне правопорушення; проникнення; платіжна картка; кримінальна відповідальність

Посилання


Про таємну крадіжку чужого майна: Постанова Верховного Суду, Касаційний кримінальний суд № 205/5830/16-к від 19 лист. 2018 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS182346.html

Постанова Верховного Суду України № 5-32кс12 від 31 січ. 2013 р. URL: https:// cutt.ly/ 4kNisdO

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22 лист. 2018 р. № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2617-19#Text

Про крадіжку банківської платіжної картки та заволодіння коштами: Постанова Верховного Суду України, Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України № 5-33кс12 від 31 січ. 2013 р. URL: http://search. igazakon.ua/ l_doc2.nsf/ link1/VS130067.html

Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Верховного Суду України від 06 лист. 2009 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Верховного Суду України від 25 груд. 1992 р. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0012700-92#Text

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2346-14#Text

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 груд. 2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Практика застосування Верховним Судом України положень Особливої частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А.А. Музики. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 915 с.

References

Pro tajemnu kradizhku chuzhogo majna: Postanova Verhovnogo Sudu, Kasacijnyj kryminal’nyj sud № 205/5830/16-k vid 19 lyst. 2018 r. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/ link1/VS182346.html

Postanova Verhovnogo Sudu Ukrai’ny № 5-32ks12 vid 31 sich. 2013 r. URL: https://cutt.ly/ 4kNisdO

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo sproshhennja dosudovogo rozsliduvannja okremyh kategorij kryminal’nyh pravoporushen’: Zakon Ukrai’ny vid 22 lyst. 2018 r. № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2617-19#Text

Pro kradizhku bankivs’koi’ platizhnoi’ kartky ta zavolodinnja koshtamy: Postanova Verhovnogo Sudu Ukrai’ny, Sudova palata u kryminal’nyh spravah Verhovnogo Sudu Ukrai’ny № 5-33ks12 vid 31 sich. 2013 r. URL: http://search. ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/ link1/VS130067.html

Pro sudovu praktyku u spravah pro zlochyny proty vlasnosti: Postanova Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 06 lyst. 2009 r. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text

Pro sudovu praktyku v spravah pro koryslyvi zlochyny proty pryvatnoi’ vlasnosti: Postanova Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 25 grud. 1992 r. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0012700-92#Text

Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukrai’ni: Zakon Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2346-14#Text

Pro banky i bankivs’ku dijal’nist’: Zakon Ukrai’ny vid 07 grud. 2000 r. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Praktyka zastosuvannja Verhovnym Sudom Ukrai’ny polozhen’ Osoblyvoi’ chastyny Kryminal’nogo kodeksu Ukrai’ny / za zag. red. A.A. Muzyky. Kyi’v: Centr uchbovoi’ literatury, 2017. 915 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.