СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОМУ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК

Андрій Віталійович Кофанов, Наталія Миколаївна Ергард

Анотація


Мета: впровадження в експертну практику нових методик дослідження біологічних слідів людини для підвищення рівня ідентифікаційних можливостей. Методи дослідження: порівняльно-правовий аналіз, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: запропоновано інноваційне розуміння таких основних базисних юридичних властивостей доказів, як їх значимість, доброякісність та достовірність, а також варіант вирішення питання кримінальної та іншої юридичної відповідальності за порушення порядку отримання доказів. Обговорення: підкреслено, що значних успіхів у отримані ідентифікаційних доказів причетності особи до злочину на основі слідів біологічного походження досягнуто, перш за все, завдяки використанню молекулярної генетики. Молекулярно-генетичний аналіз ДНК − лише один із етапів ідентифікації, і для винесення остаточного результату необхідний статистичний аналіз одержаних даних, особливо важливий при збігу генотипів злочинця і підозрюваного: адже в цьому випадку йдеться іноді про людське життя. На сьогоднішній день метод ДНК-аналізу (генотипоскопія) – один із найбільш перспективних напрямів розвитку судових експертиз, а його результати є достатньо надійним доказом причетності до злочину конкретної особи.


Ключові слова


молекулярно-генетичний аналіз; належність, допустимість доказів; ДНК-аналіз; генотип злочинця; кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів; криміналістичні методи дослідження

Посилання


Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

Про судову експертизу: Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 лист. 1992 р. № 2801-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/2801-12.

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 лист. 2015 р. № 1343. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 лист. 2015 р. № 1339. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z1392-15.

Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 лист. 1950 р.). Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. Амстердам – Київ, 1996. С. 12-17.

Процесуальний порядок і тактика отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні України: монографія / за ред. В.І. Галаган, О.В. Козак. Краматорськ: ТОВ «Каштан», 2015. 224 с.

Котляренко Л.Т. Біологічні права людини: основи, реалії чи експеримент. Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу 23 квіт. 2015 р. Київ: ННІПФЕКП НАВС, 2015. С. 193-196.

Білоус В.В. Законодавче забезпечення генетичної ідентифікації в Україні: проблеми теорії і практики криміналістики. Право і суспільство. 2015. № 5-2. Ч. 3. С. 216-224.

Котляренко Л.Т. Особливості огляду трупа: роль судово-медичного експерта і спеціаліста. Актуальні питання судово-експертного забезпечення кримінальних проваджень: матеріали круглого столу 10 квіт. 2014 р. Київ, 2014. С. 130-132.

Котляренко Л.Т. Особливості правового регулювання відібрання біологічних зразків для експертного дослідження. Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень: матеріали круглого столу 21 лист. 2013 р. Київ, 2013. С. 171-173.

Кобилянський О.Л., Кофанов А.В. Криміналістика: консп. лекц. / за ред. А.В. Кофанова. Київ, 2019. 380 с.

Дяченко Н.М. Основні етапи розвитку молекулярно-генетичної експертизи в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Криміналістичний вісник. 2011. № 1 (15). С. 165-169.

Єрмолаєва А.О., Чепіга С.М. Методи проведення імунологічних досліджень в експертизах слідів біологічного походження та формування висновків: метод. посібник. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2010. 150 с.

Ольховець С.О. Дослідження розподілу частот алелів STR-локусів у змішаній популяції України: метод. рекоменд. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2008. 180 с.

Єрмолаєва А.О. Особливості збирання, зберігання та направлення біологічних слідів людини на молекулярно-біологічну експертизу: метод. рекоменд. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2006. 165 с.

Особливості збирання у досудовому провадженні біологічних слідів людини: метод. рекоменд. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 44 с.

Патент на корисну модель «Контейнер для об’єктів біологічного походження» № 116198. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/ handle/ 123456789/2316

Криміналістичні дослідження біологічних слідів людини. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ jspui/handle/123456789/2993

Криміналістичні дослідження біологічних об’єктів. URL: http://elar. naiau.kiev.ua/jspui/ handle/123456789/1705

Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ jspui/handle/ 123456789/16325

References

Pro Nacional’nu policiju: Zakon Ukrai’ny vid 2 lyp. 2015 r. № 580-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2015. № 40-41. St. 379.

Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. St. 88.

Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrai’ny vid 25 ljut. 1994 r. № 4038-XII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1994. № 28. St. 232.

Osnovy zakonodavstva Ukrai’ny pro ohoronu zdorov’ja: Zakon Ukrai’ny vid 19 lyst. 1992 r. № 2801-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/2801-12.

Polozhennja pro Ekspertnu sluzhbu Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai’ny, zatverdzhene nakazom Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai’ny vid 03 lyst. 2015 r. № 1343. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.

Instrukcija pro porjadok zaluchennja pracivnykiv organiv dosudovogo rozsliduvannja policii’ ta Ekspertnoi’ sluzhby Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai’ny jak specialistiv dlja uchasti v provedenni ogljadu miscja podii’, zatverdzhena nakazom Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai’ny vid 03 lyst. 2015 r. № 1339. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15.

Jevropejs’ka konvencija z prav ljudyny (Konvencija pro zahyst prav i osnovnyh svobod ljudyny vid 4 lyst. 1950 r.). Prava ljudyny i profesijni standarty dlja jurystiv v dokumentah mizhnarodnyh organizacij. Amsterdam – Kyi’v, 1996. S. 12-17.

Procesual’nyj porjadok i taktyka otrymannja zrazkiv dlja ekspertyzy u kryminal’nomu provadzhenni Ukrai’ny: monografija / za red. V.I. Galagan, O.V. Kozak. Kramators’k: TOV «Kashtan», 2015. 224 s.

Kotljarenko L.T. Biologichni prava ljudyny: osnovy, realii’ chy eksperyment. Sudovo-ekspertna dijal’nist’: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku: materialy kruglogo stolu 23 kvit. 2015 r. Kyi’v: NNIPFEKP NAVS, 2015. S. 193-196.

Bilous V.V. Zakonodavche zabezpechennja genetychnoi’ identyfikacii’ v Ukrai’ni: problemy teorii’ i praktyky kryminalistyky. Pravo i suspil’stvo. 2015. № 5-2. Ch. 3. S. 216-224.

Kotljarenko L.T. Osoblyvosti ogljadu trupa: rol’ sudovo-medychnogo eksperta i specialista. Aktual’ni pytannja sudovo-ekspertnogo zabezpechennja kryminal’nyh provadzhen’: materialy kruglogo stolu 10 kvit. 2014 r. Kyi’v, 2014. S. 130-132.

Kotljarenko L.T. Osoblyvosti pravovogo reguljuvannja vidibrannja biologichnyh zrazkiv dlja ekspertnogo doslidzhennja. Aktual’ni pytannja tehniko-kryminalistychnogo zabezpechennja kryminal’nyh provadzhen’: materialy kruglogo stolu 21 lyst. 2013 r. Kyi’v, 2013. S. 171-173.

Kobyljans’kyj O.L., Kofanov A.V. Kryminalistyka: konsp. lekc. / za red. A.V. Kofanova. Kyi’v, 2019. 380 s.

Djachenko N.M. Osnovni etapy rozvytku molekuljarno-genetychnoi’ ekspertyzy v Derzhavnomu naukovo-doslidnomu ekspertno-kryminalistychnomu centri MVS Ukrai’ny. Kryminalistychnyj visnyk. 2011. № 1 (15). S. 165-169.

Jermolajeva A.O., Chepiga S.M. Metody provedennja imunologichnyh doslidzhen’ v ekspertyzah slidiv biologichnogo pohodzhennja ta formuvannja vysnovkiv: metod. posibnyk. Kyi’v: DNDEKC MVS Ukrai’ny, 2010. 150 s.

Ol’hovec’ S.O. Doslidzhennja rozpodilu chastot aleliv STR-lokusiv u zmishanij populjacii’ Ukrai’ny: metod. rekomend. Kyi’v: DNDEKC MVS Ukrai’ny, 2008. 180 s.

Jermolajeva A.O. Osoblyvosti zbyrannja, zberigannja ta napravlennja biologichnyh slidiv ljudyny na molekuljarno-biologichnu ekspertyzu: metod. rekomend. Kyi’v: DNDEKC MVS Ukrai’ny, 2006. 165 s.

Osoblyvosti zbyrannja u dosudovomu provadzhenni biologichnyh slidiv ljudyny: metod. rekomend. Kyi’v: Nac. akad. vnutr. sprav, 2016. 44 s.

Patent na korysnu model’ «Kontejner dlja ob’jektiv biologichnogo pohodzhennja» № 116198. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/ 123456789/2316

Kryminalistychni doslidzhennja biolo-gichnyh slidiv ljudyny. URL: http://elar.naiau. kiev.ua/jspui/handle/123456789/2993

Kryminalistychni doslidzhennja biolo-gichnyh ob’jektiv. URL: http://elar. naiau. kiev.ua/ jspui/handle/123456789/1705

Uchast’ specialista-kryminalista pid chas provedennja okremyh slidchyh (rozshukovyh) dij. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/ 123456789/16325


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.