ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ: ВІД ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

Наталія Володимирівна Жмур, Марина Миколаївна Лавренчук

Анотація


Мета: комплексно дослідити історичні аспекти розвитку системи кадастрового обліку земельних ділянок в Україні. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, історичний, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: проведено історичний аналіз становлення і розвитку системи кадастру на території України, а також досліджено теоретичні положення щодо ведення земельного кадастру, розкрито його поняття та цілі. Обговорення: з’ясовано нормативне закріплення земельного кадастрового обліку в законодавстві України, практичний аспект земельного кадастру, а також окреслено перспективи вдосконалення законодавства щодо ведення земельного кадастру в Україні.


Ключові слова


законодавство; земельний кадастр; кадастровий облік; земельна ділянка; земельна реформа

Посилання


Кучеренко Є.І., Анопрієнко Т.В. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок. Системи обробки інформації. 2016. № 1 (138). С. 94–99.

Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов В.А. Земельний менеджмент: навч. посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 192 с.

Застосування ГІС-технології у сфері земельного кадастру та землеустрою. URL: http://www.zisforum.org.ua/index.php?topic=242.0 (дата звернення 27.02.2021).

Земельний кодекс України: наук.-практ. коментар / Андрейцев В.І., Балюк Г.І., Геть-ман А.П. та ін.; за заг. ред. В.І. Семчика; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. 2-е вид., перероб. і допов. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2004. 745 c.

Земельний кодекс України: станом на 01 жовт. 2017 р. URL: http://rada.gov.ua/laws/ show/ (дата звернення 27.02.2021).

Конституція України. URL: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр (дата звернення 21.02.2021).

Носік В.В. Конституційні засади реалізації права власності на землю в Україні. Актуальні питання приватизації та оцінки земель: зб. наук. праць / за ред. Б.А. Семененка. Суми: ВВП «Мрія-1», 1999. С. 12-16.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 бер. 2020 р. № 552-IX. Статус: не набрав чинності. URL: https://ips. ligazakon. net/ document/ view/ T200552?an=73 (дата звернення 18.02.2021).

Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13 бер. 2020 р. № 554-IX. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/ show/ 554-20#Text (дата звернення 22.01.2021).

Сидоренко В.Н. Земельный кадастр: зарубежный опыт ведения. Экологическое право. 2003. № 4. С. 41-44.

Управління земельними ресурсами: підручник / Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І.М., Сохнич А.Я. та ін.; за ред. Горлачука В.В. 2-ге вид., випр. і переробл. Львів: Магнолія плюс; видавець СПД ФО Піча В.М., 2009. 443 с.

Урядовий портал. Ведення Державного земельного кадастру: актуальні показники. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ vedennya-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-aktualni-pokazniki-22-12-20. Назва з екрана. Дата публікації: 22 груд. 2020 р. (дата звернення: 26.01.2021).

Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07 лип. 2011 р. № 3613-VI. Офіційний вісник України. 2011. 15 серп. № 60. С. 64. Ст. 2405.

Фомина Л.П. Государственное регулирование и право собственности на землю в сельском хозяйстве. Москва, 1996. 263 с.

References

Kucherenko Je.I., Anoprijenko T.V. Analiz suchasnogo stanu kadastrovoi’ ocinky zemel’nyh diljanok. Systemy obrobky informacii’. 2016. № 1 (138). S. 94–99.

Gorlachuk V.V., Peschans’ka I.M., Skorohodov V.A. Zemel’nyj menedzhment: navch. posib. Kyi’v: VD «Profesional», 2006. 192 s.

Zastosuvannja GIS-tehnologii’ u sferi ze-mel’nogo kadastru ta zemleustroju. URL: http://www.zisforum.org.ua/index.php?topic=242.0 (data zvernennja 27.02.2021).

Zemel’nyj kodeks Ukrai’ny: nauk.-prakt. komentar / Andrejcev V.I., Baljuk G.I., Get’man A.P. ta in.; za zag. red. V.I. Semchyka; In-t derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, Kyi’v. un-t prava. 2-e vyd., pererob. i dopov. Kyi’v: Vyd. dim «In Jure», 2004. 745 s.

Zemel’nyj kodeks Ukrai’ny: stanom na 01 zhovt. 2017 r. URL: http://rada. gov. ua/ laws/ show/ (data zvernennja 27.02.2021).

Konstytucija Ukrai’ny. URL: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/ 254k/96-vr (data zvernennja 21.02.2021).

Nosik V.V. Konstytucijni zasady realizacii’ prava vlasnosti na zemlju v Ukrai’ni. Aktual’ni pytannja pryvatyzacii’ ta ocinky zemel’: zb. nauk. prac’ / za red. B.A. Semenenka. Sumy: VVP «Mrija-1», 1999. S. 12-16.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo umov obigu zemel’ sil’s’kogospodars’kogo pryznachennja: Zakon Ukrai’ny vid 31 ber. 2020 r. № 552-IX. Status: ne nabrav chynnosti. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/T200552?an=73 (data zvernennja 18.02.2021).

Pro nacional’nu infrastrukturu geoprostorovyh danyh: Zakon Ukrai’ny vid 13 ber. 2020 r. № 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/ show/ 554-20#Text (data zvernennja 22.01.2021).

Sidorenko V.N. Zemel’nyj kadastr: zarubezhnyj opyt vedenija. Jekologicheskoe pravo. 2003. № 4. S. 41-44.

Upravlinnja zemel’nymy resursamy: pidruchnyk / Gorlachuk V.V., V’jun V.G., Peschans’ka I.M., Sohnych A.Ja. ta in.; za red. Gorlachuka V.V. 2-ge vyd., vypr. i pererobl. L’viv: Magnolija pljus; vydavec’ SPD FO Picha V.M., 2009. 443 s.

Urjadovyj portal. Vedennja Derzhavnogo zemel’nogo kadastru: aktual’ni pokaznyky. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/vedennya-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru-aktualni-pokazniki-22-12-20. Nazva z ekrana. Data pub-likacii’: 22 grud. 2020 r. (data zvernennja: 26.01.2021).

Pro Derzhavnyj zemel’nyj kadastr: Zakon Ukrai’ny vid 07 lyp. 2011 r. № 3613-VI. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2011. 15 serp. № 60. S. 64. St. 2405.

Fomina L.P. Gosudarstvennoe regulirovanie i pravo sobstvennosti na zemlju v sel’skom hozjajstve. Moskva, 1996. 263 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.