ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Богдан Сергійович Щербина, Вероніка Валеріївна Ткаченко

Анотація


Мета: дослідити питання про можливість визнання штучного інтелекту (кібер-суб’єкта) суб’єктом цивільного права. Методи дослідження: методи наукового пізнання, як діалектичний, дедукції, індукції, порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний, метод аналогії, функціональний, порівняльно-правовий, юридичного моделювання. Результати: визначено шляхи встановлення правосуб’єктності для штучного інтелекту, як нового суб’єкта цивільного права. Обговорення: питання визнання штучного інтелекту та роботів новими суб’єктами цивільного права.


Ключові слова


штучний інтелект; кібер-суб’єкт; суб’єкт цивільного права; правосуб’єктність штучного інтелекту

Посилання


Мойсюк О.В. Право інтелектуальної власності на об’єкти, створені штучним інтелектом. 2020. URL: http://ekmair. ukma.edu. ua/ bitstream/ handle/123456789/18665/Moisiuk_Pravo_ intel-ektualnoi_vlasnosti_na_obiekty,_stvoreni_ shtuchnym_intelektom.pdf?sequence=5

Бежевець А.М. Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення. Інформація і право. 2019. № 1(28). С. 61-67. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/9_11.pdf

Докійчук К. Питання правосуб’єктності штучного інтелекту. Судово-юридична газета. 15 січ. 2018 р. URL: https://sud.ua/ru/ news/ blog/113593-pitannya-pravosubyektnosti-shtuchnogo-intelektu

Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 91-109. DOI: 10.22363/2313-2337-2018-22-1-91-109

Баранов О.А. Ідентифікація робота з штучним інтелектом як суб’єкта права. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 лист. 2018 р.). Київ: Вид-во «Політехніка», 2018. С. 8-12.

Кошелєва К.О. Проблема надання правосуб’єктності штучному інтелекту. Юридичний бюлетень. Вип. 11. Ч. 1. 2019. URL: http://lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2019/11/part_1/9.pdf

References

Mojsjuk O.V. Pravo intelektual’noi’ vlasnosti na ob’jekty, stvoreni shtuchnym intelektom. 2020. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/18665/Moisiuk_Pravo_intelektualnoi_vlasnosti_na_obiekty,_stvoreni_shtuchnym_ intelektom.pdf?sequence=5

Bezhevec’ A.M. Pravovyj status robotiv: problemy ta perspektyvy vyznachennja. Informacija i pravo. 2019. № 1(28). S. 61-67. URL: http://ippi. org.ua/sites/default/files/9_11.pdf

Dokijchuk K. Pytannja pravosub’jektnosti shtuchnogo intelektu. Sudovo-jurydychna gazeta. 15 sich. 2018 r. URL: https://sud.ua/ru/ news/blog/ 113593-pitannya-pravosubyektnosti-shtuchnogo-intelektu

Ponkin I.V., Red’kina A.I. Iskusstvennyj intellekt s tochki zrenija prava. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Juridicheskie nauki. 2018. T. 22. № 1. S. 91-109. DOI: 10.22363/2313-2337-2018-22-1-91-109

Baranov O.A. Identyfikacija robota z shtuchnym intelektom jak sub’jekta prava. Internet rechej: problemy pravovogo reguljuvannja ta vprovadzhennja: materialy nauk.-prakt. konf. (Kyi’v, 29 lyst. 2018 r.). Kyi’v: Vyd-vo «Politehnika», 2018. S. 8-12.

Kosheljeva K.O. Problema nadannja pravosub’jektnosti shtuchnomu intelektu. Jurydychnyj bjuleten’. Vyp. 11. Ch. 1. 2019. URL: http://lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2019/11/part_1/9.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.