ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ШТУЧНУ РЕПРОДУКЦІЮ

Ірина Андріївна Слободська, Владислава Михайлівна Процко

Анотація


Мета: стаття присвячена аналізу сучасного стану законодавчого закріплення реалізації права на штучну репродукцію. Методи дослідження: дослідження здійснене з використанням загальноприйнятих методів наукового пізнання, таких як: аналітичного, порівняльно-правового, семантично-пізнавального, системного, статистичного та інших. Основою методології у цьому дослідженні є системний підхід, за допомогою якого вивчалося законодавство України та міжнародний досвід правового регулювання застосування методів штучної репродукції. Результати: автори приходять до висновку, що реалізація права на штучну репродукцію вимагає розробки та прийняття вузькоспеціалізованих нормативно-правових актів, які б урегулювали в повній мірі всі відносини, пов’язані з реалізацією громадянами своїх прав на штучну репродукцію.


Ключові слова


безпліддя; право на материнство; право на батьківство; штучна репродукція; допоміжні репродуктивні технології; репродуктивні права; сурогатне материнство

Посилання


Белякович Н.Н. Права человека «прирожденная данность» или социокультурное образование? Право и демократия. 2003. № 14. С. 79-89.

Белякович Н.Н. Теоретико-методологические проблемы прав и свобод человека. Право и демократия. 2001. № 11. С. 30-43.

Курило Т.В. Особливості правового регулювання репродуктивних прав фізичної особи. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 2. С. 66-68.

Кириченко Т., Старікова Н. Репродуктивні права як предмет цивільно-правового регулювання. Історико-правовий часопис. 2015. № 1 (5). С. 95-100.

Кожевникова В.О., Коренга Ю.В. Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства. Приватне право і підприємництво: зб. наук. праць. Вип. 14. 2015; редкол.: О.Д. Крупчан (гол. ред.) та ін. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАН України, 2014. С. 178.

Рубець І. Проблеми правового регулювання посмертних репродуктивних програм. Антропологія права: філософський та юридичний виміри: матеріали Міжнародного «круглого столу», м. Львів. 10 груд. 2011 р. Львів, 2011. С. 245-246.

Розгон О. Сурогатне материнство: проблеми правового та договірного регулювання. Мала енциклопедія нотаріуса. 2010. № 3 (51). URL: http://yurradnik.com.ua/zhurnal-men/rubrikator/ rubrika-zhurnalu-men/?term=54.

Головащук А.П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. Київ, 2018. С. 177.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр.

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 лист. 1992 р. № 2801-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/2801-12.

Сімейний кодекс України від 10 січ. 2002 р. № 2947-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2947-14.

Правила державної реєстрації актів громадянського стану в Україні: затв. наказом Міністерства юстиції України від 18 жовт. 2000 р. № 52/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0719-00#Text

Ов’єдська Конвенція про права людини та біомедицину 1997 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_334

References

Beljakovich N.N. Prava cheloveka «prirozhdennaja dannost’» ili sociokul’turnoe obrazovanie? Pravo i demokratija. 2003. № 14. S. 79-89.

Beljakovich N.N. Teoretiko-metodologi-cheskie problemy prav i svobod cheloveka. Pravo i demokratija. 2001. № 11. S. 30-43.

Kurylo T.V. Osoblyvosti pravovogo reguljuvannja reproduktyvnyh prav fizychnoi’ osoby. Porivnjal’no-analitychne pravo. 2017. № 2. S. 66-68.

Kyrychenko T., Starikova N. Reproduktyvni prava jak predmet cyvil’no-pravovogo reguljuvannja. Istoryko-pravovyj chasopys. 2015. № 1 (5). S. 95-100.

Kozhevnykova V.O., Korenga Ju.V. Zakonodavchi obmezhennja prav fizychnyh osib shhodo ukladennja dogovoru surogatnogo materynstva. Pryvatne pravo i pidpryjemnyctvo: zb. nauk. prac’. Vyp. 14. 2015; redkol.: O.D. Krupchan (gol. red.) ta in. Kyi’v: NDI pryvatnogo prava i pidpryjemnyctva imeni akademika F.G. Burchaka NAN Ukrai’ny, 2014. S. 178.

Rubec’ I. Problemy pravovogo reguljuvannja posmertnyh reproduktyvnyh program. Antropologija prava: filosofs’kyj ta jurydychnyj vymiry: materialy Mizhnarodnogo «kruglogo stolu», m. L’viv. 10 grud. 2011 r. L’viv, 2011. S. 245-246.

Rozgon O. Surogatne materynstvo: problemy pravovogo ta dogovirnogo reguljuvannja. Mala encyklopedija notariusa. 2010. № 3 (51). URL: http://yurradnik.com.ua/zhurnal-men/rubrikator/ rubrika-zhurnalu-men/?term=54.

Golovashhuk A.P. Cyvil’no-pravove reguljuvannja vidnosyn, pov’jazanyh iz zastosuvannjam dopomizhnyh reproduktyvnyh tehnologij: dys. … kand. juryd. nauk. 12.00.03. Kyi’v, 2018. S. 177.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

Osnovy zakonodavstva pro ohoronu zdo-rov’ja: Zakon Ukrai’ny vid 19 lyst. 1992 r. № 2801-ХII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2801-12.

Simejnyj kodeks Ukrai’ny vid 10 sich. 2002 r. № 2947-III. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2947-14.

Pravyla derzhavnoi’ rejestracii’ aktiv gromadjans’kogo stanu v Ukrai’ni: zatv. nakazom Ministerstva justycii’ Ukrai’ny vid 18 zhovt. 2000 r. № 52/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0719-00#Text

Ov’jeds’ka Konvencija pro prava ljudyny ta biomedycynu 1997 r. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_334


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.