ПОНЯТТЯ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ

Денис Анатолійович Бальц

Анотація


Мета: розглянути поняття «зміна умов трудового договору» та його розмежування з такими суміжними правовими поняттями як «зміна трудового договору» та «зміна істотних умов праці». Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Результати: проведено розмежування поняття «зміна умов трудового договору» із суміжними правовими поняттями. Обговорення: КЗпП України повинен бути доповнений статтею «Зміст трудового договору», в якій мають бути закріплені його умови, обов’язково погоджені сторонами, та статтею «Зміна умов трудового договору».


Ключові слова


умови трудового договору; істотні умови праці; зміни в організації виробництва і праці; зміна умов трудового договору; зміна істотних умов праці

Посилання


Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору: дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2015. 447 с.

Бугров Л.Ю. История и общие современные правила переводов на другую работу. Трудовое право в России и за рубежом. 2011. № 4. С. 2–16.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: Трудове право. Харків: Право, 2018. 776 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв, Г.В. Латник, Г.В. Степенко; уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Яковлєв О.А. Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників: монографія. Харків: Право, 2019. 456 с.

Бабенко Е.В. Правове регулювання укладення та зміни трудового договору: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2013. 217 с.

Про внесення до законодавства Союзу РСР про працю змін і доповнень, пов’язаних з перебудовою управління економікою: Указ Президії Верховної Ради СРСР № 8430-XI від 04.02.1988. Відомості Верховної Ради. 1988. № 6. Ст. 95.

Кодекс законів про працю України: Закон України № 322-VIII від 10.12.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#top (дата звернення: 20.01.2021).

Марченко В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «істотні умови праці». Право і Безпека. 2010. № 3. С. 208–211.

Томашевский К. Л. Изменение трудового договора и условий труда: сравнительный анализ законодательства России, Беларуси, других стран СНГ и Западной Европы. Москва: Изд-во деловой и учебной лит-ры, 2005. 208 с.

Козуб І., Довгань В. Умови праці й умови трудового договору: розмежування понять. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 3. С. 39–41.

Ярошенко О.М., Луценко О.Є. Правові позиції та висновки Верховного Суду України та Великої Палати Верховного Суду щодо вирішення трудових спорів: навч. посіб. Харків: Юрайт, 2019. 194 с.

Прокофьев М.А. Изменение условий трудового договора: проблемы правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2017. 25 с.

Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 20 с.

Бугров Л.Ю. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда: общие правила. Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2008. Выпуск 1 (1). С. 88–96.

References

Kovalenko O.O. Pravovi problemy svobody voli storin pry ukladanni, zmini ta prypynenni trudovogo dogovoru: dys. … d-ra juryd. nauk. Harkiv, 2015. 447 s.

Bugrov L.Ju. Istorija i obshhie sovremennye pravila perevodov na druguju rabotu. Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom. 2011. № 4. S. 2–16.

Velyka ukrai’ns’ka jurydychna encyklopedija: u 20 t. T. 11: Trudove pravo. Harkiv: Pravo, 2018. 776 s.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy (z dod. i dopov.) / V.T. Busel, M.D. Vasylega-Derybas, O.V. Dmytrijev, G.V. Latnyk, G.V. Stepenko; uklad. i gol. red. V.T. Busel. Kyi’v; Irpin’: VTF «Perun», 2005. 1728 s.

Jakovljev O.A. Fundamental’ni problemy pravovogo reguljuvannja umov praci i vstanovlennja garantij dlja pracivnykiv: monografija. Harkiv: Pravo, 2019. 456 s.

Babenko E.V. Pravove reguljuvannja ukladennja ta zminy trudovogo dogovoru: dys. … kand. juryd. nauk. Kyi’v, 2013. 217 s.

Pro vnesennja do zakonodavstva Sojuzu RSR pro pracju zmin i dopovnen’, pov’jazanyh z perebudovoju upravlinnja ekonomikoju: Ukaz Prezydii’ Verhovnoi’ Rady SRSR № 8430-XI vid 04.02.1988. Vidomosti Verhovnoi’ Rady. 1988. № 6. St. 95.

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny № 322-VIII vid 10.12.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#top (data zvernennja: 20.01.2021).

Marchenko V.V. Teoretychni pidhody do vyznachennja ponjattja «istotni umovy praci». Pravo i Bezpeka. 2010. № 3. S. 208–211.

Tomashevskij K.L. Izmenenie trudovogo dogovora i uslovij truda: sravnitel’nyj analiz zakonodatel’stva Rossii, Belarusi, drugih stran SNG i Zapadnoj Evropy. Moskva: Izd-vo delovoj i uchebnoj lit-ry, 2005. 208 s.

Kozub I., Dovgan’ V. Umovy praci j umovy trudovogo dogovoru: rozmezhuvannja ponjat’. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2012. № 3. S. 39–41.

Jaroshenko O.M., Lucenko O.Je. Pravovi pozycii’ ta vysnovky Verhovnogo Sudu Ukrai’ny ta Velykoi’ Palaty Verhovnogo Sudu shhodo vyrishennja trudovyh sporiv: navch. posib. Harkiv: Jurajt, 2019. 194 s.

Prokof’ev M.A. Izmenenie uslovij trudovogo dogovora: problemy pravovogo regulirovanija: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. Moskva, 2017. 25 s.

Tyha A.P. Pravove reguljuvannja zmin trudovogo dogovoru: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk. Kyi’v, 2017. 20 s.

Bugrov L.Ju. Izmenenie opredelennyh storonami uslovij trudovogo dogovora po prichinam, svjazannym s izmeneniem organizacionnyh ili tehnologicheskih uslovij truda: obshhie pravila. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki. 2008. Vypusk 1 (1). S. 88–96.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.