ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ В ПРОЦЕСІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОМІСІЙ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ КЕРІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Iryna P. Ustynova, Olga A. Husar, Oksana M. Myronets

Анотація


Мета: дослідити чинний механізм оскарження рішень комісії конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки як виду публічно-правого спору та висловити думку щодо нормативного регулювання цих відносин в Україні. Методи: застосовані загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукового пізнання, зокрема: системно-структурний і функціональний методи, метод спостереження, метод узагальнення, методи аналізу і синтезу. Результати: проаналізовано чинне нормативне регулювання процедури оскарження рішень конкурсної комісії керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки як виду публічно-правого спору та дана оцінка судовій практиці. Обговорення: наукових досліджень щодо оскарження рішень комісій конкурсного відбору з призначення керівників підприємств державного сектору економіки як виду публічно-правового спору суттєво бракує. Дана проблематика не була розглянута в багатьох аспектах, та не були враховані різні об’єктивні показники, тому ступінь дослідження теми низький. Це пов’язано з новизною даної тематики, адже оскарження рішень конкурсних комісій у публічному (адміністративному) процесі відбувається з початку 2020 року. Раніше даний вид відносин розглядався лише в контексті цивільного права.

Підсумовуючи своє дослідження, автори роблять висновок, що оскарження результатів діяльності конкурсних комісій щодо відбору керівників суб’єктів господарювання у державному секторі економіки є своєрідним публічним спором. Тому він розглядається відповідно до процесуальних норм не цивільного, а адміністративного судочинства. Законодавець повністю врегулював це питання, яке відповідає юридичній практиці та основним теоретичним розробкам юридичної науки.


Ключові слова


публічно-правовий спір; оскарження рішень конкурсних комісій; конкурсні комісії; комісії конкурсного відбору; адміністративне судочинство; керівники державних підприємств

Посилання


Верховний Суд України. Постанова у справі № 826/8950/18. 2019. URL: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/86635846 (дата звернення 04.01.2020).

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду по справі № 826/8950/18 від 24 груд. 2019 р. URL: https://reyestr.court. gov.ua/ Review/ 86635843 (дата звернення 04.01.2020).

Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс. Київ: Юридична думка, 2004. 584 с.

Бевзенко В. Критерії адміністративної юрисдикції. URL: https://sud.ua/ru/ news/blog/ 169927-kriteriyi-administrativnoyi-yurisdiktsiyi (дата звернення 04.01.2020).

Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 вер. 2008 р. № 777 (в ред. постанови КМУ від 15 лист. 2019 р. № 927). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/777-2008-% D0% BF#Text (дата звернення 04.01.2020).

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed 20170803#Text (дата звернення 04.01.2020).

Авер’янов В.Б. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. Київ: Наукова думка, 2007. 586 с.

Битяк Ю.Б., Гаращук В.М., Зуй В.В. Адміністративне право: підручник. Харків: Право, 2013. 656 с.

Верховний Суд України. Постанова у справі № 377/232/16 ц від 05 лип. 2017 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/VS170390.html (дата звернення 04.01.2020).

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 124 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 15 трав. 2019 р. у справі № 522/8650/18. URL: http://search. ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ C008136.html (дата звернення 04.01.2020).

Устинова І.П., Лучок А.М. Спори про оскарження рішень конкурсних комісій на призначення директорів підприємств державного сектору економіки як вид публічного спору. Київ: Вид-во НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020. 23 с.

References

Verhovnyj Sud Ukrai’ny. Postanova u spravi № 826/8950/18. 2019. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/86635846 (data zvernennja 04.01.2020).

Postanova Shostogo apeljacijnogo administratyvnogo sudu po spravi № 826/8950/18 vid 24 grud. 2019 r. URL: https://reyestr.court. gov.ua/ Review/ 86635843 (data zvernennja 04.01.2020).

Aver’janov V.B. Administratyvne pravo Ukrai’ny. Akademichnyj kurs. Kyi’v: Jurydychna dumka, 2004. 584 s.

Bevzenko V. Kryterii’ administratyvnoi’ jurysdykcii’. URL: https://sud.ua/ru/ news/blog/ 169927-kriteriyi-administrativnoyi-yurisdiktsiyi (data zvernennja 04.01.2020).

Porjadok provedennja konkursnogo vidboru kerivnykiv sub’jektiv gospodarjuvannja derzhavnogo sektoru ekonomiky: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 3 ver. 2008 r. № 777 (v red. postanovy KMU vid 15 lyst. 2019 r. № 927). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 777-2008-% D0% BF#Text (data zvernennja 04.01.2020).

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 6 lyp. 2005 r. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803#Text (data zvernennja 04.01.2020).

Aver’janov V.B. Prava gromadjan u sferi vykonavchoi’ vlady: administratyvno-pravove zabezpechennja realizacii’ ta zahystu. Kyi’v: Naukova dumka, 2007. 586 s.

Bytjak Ju.B., Garashhuk V.M., Zuj V.V. Administratyvne pravo: pidruchnyk. Harkiv: Pravo, 2013. 656 s.

Verhovnyj Sud Ukrai’ny. Postanova u spravi № 377/232/16 c vid 05 lyp. 2017 r. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ VS170390.html (data zvernennja 04.01.2020).

Kolomojec’ T.O. Administratyvne pravo Ukrai’ny. Akademichnyj kurs. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2011. 576 s.

Kolpakov V.K. Administratyvno-pravovi vidnosyny. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2014. 124 s.

Postanova Velykoi’ Palaty Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 15 trav. 2019 r. u spravi № 522/8650/18. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ C008136.html (data zvernennja 04.01.2020).

Ustynova I.P., Luchok A.M. Spory pro oskarzhennja rishen’ konkursnyh komisij na pryznachennja dyrektoriv pidpryjemstv derzhavnogo sektoru ekonomiky jak vyd publichnogo sporu. Kyi’v: Vyd-vo NTU «Kyi’vs’kyj politehnichnyj instytut imeni Igorja Sikors’kogo», 2020. 23 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.