ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Юрій Дем'янович Кунєв

Анотація


Мета статті полягає у формулюванні проблем та визначенні теоретичних основ їх розв’язання щодо нормативно-правового регулювання сфери інформаційної безпеки. Методи дослідження: комплексний підхід до створення теоретичної картини об’єкта та застосування методологічної схеми «подвійного знання» про об’єкт як такий та про знання, що його описують і зображують; порівняльно-правового та доктринального пізнання інформаційного законодавства, а також метод узагальнення та моделювання нових теоретичних знань інформаційного права. Результати: визначені проблеми подальшого розвитку правового забезпечення інформаційної безпеки та запропоновані теоретичні підходи для їх розв’язання. Для системного вирішення сукупності виявлених проблем необхідним є реалізація головного завдання правового забезпечення інформаційної безпеки із перетворення змісту інформаційної політики з питань забезпечення інформаційної безпеки в якості інформаційного законодавства. Предметом розгляду правового забезпечення інформаційної безпеки є не тільки сама діяльність але й елементи, включені до системного подання цієї діяльності, тобто повна схема кооперації діяльностей учасників взаємодії при здійсненні такої діяльності. Обговорення: аргументується положення, що практична реалізація підходів на основі теоретичного положення: «правова організація діяльності із забезпечення інформаційної безпеки держави» означає упорядкування, узгодження взаємопов’язаних систем норм інформаційної діяльності й норм інформаційного права, необхідних для набуття якостей та закріплення закономірностей, які забезпечать результативність і розвиток певної діяльності й відповідної соціальної системи.


Ключові слова


інформаційна безпека; забезпечення інформаційної безпеки; інформаційне право; інформаційна політика; інформаційна діяльність; інформаційне законодавство

Посилання


Daniel T. Lasica. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory – School of Advanced Military Studies, 2009. https://doi.org/ 10.1037/e505392012-001

Бакалінська О., Бакалінський О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 100-108.

Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. Москва: Экономика, 1999. 251 с.

Yuriy Kuniev, Iryna Sopilko, Valerii Kolpakov: Object and subject of information law. Journal of law and political sciences scientific and academy journal. 2020. Vol. 23. Issue 2. P. 9-41.

Кунєв Ю.Д., Баязітов Л.Р. Визначення сутності та змісту основного митно-правового поняття: митна політика. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2013. № 2. С. 7-18.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права. Пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов; відп. ред. О. Сироїд. Київ: К.І.С., 2009. 552 с.

References

Daniel T. Lasica. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory – School of Advanced Military Studies, 2009. https://doi.org/ 10.1037/e505392012-001

Bakalins’ka O., Bakalins’kyj O. Pravove zabezpechennja kiberbezpeky v Ukrai’ni. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2019. № 9. S. 100-108.

Mogilevskij V.D. Metodologija sistem: verbal’nyj podhod. Moskva: Jekonomika, 1999. 251 s.

Yuriy Kuniev, Iryna Sopilko, Valerii Kolpakov: Object and subject of information law. Journal of law and political sciences scientific and academy journal. 2020. Vol. 23. Issue 2. P. 9-41.

Kunjev Ju.D., Bajazitov L.R. Vyznachennja sutnosti ta zmistu osnovnogo mytno-pravovogo ponjattja: mytna polityka. Visnyk Akademii’ mytnoi’ sluzhby Ukrai’ny. Serija: Pravo. 2013. № 2. S. 7-18.

Shmidt-Assmann E. Zagal’ne admin-istratyvne pravo jak ideja vreguljuvannja: osnovni zasady ta zavdannja systematyky administratyvnogo prava. Per. z nim. G. Ryzhkov, I. Sojko, A. Bakanov; vidp. red. O. Syroi’d. Kyi’v: K.I.S., 2009. 552 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.