ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО ТА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Людмила Геннадіївна Кондрат

Анотація


Мета: порівняльний аналіз систем державного та недержавного пенсійного забезпечення, який дозволить визначити особливості управлінського впливу на ці дві системи. Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Результати: визнано специфіку у функціонуванні систем державного та недержавного пенсійного забезпечення через їх порівняння та необхідність розмежування засобів та способів адміністративно-правового регулювання цих двох систем. Обговорення: закріплення в законодавстві щодо регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення таких способів та засобів адміністративно-правового регулювання, що позитивно вплинуть на ефективність та прозорість роботи даної системи, проте не зачіпатимуть її самостійність у функціонуванні.


Ключові слова


система державного пенсійного забезпечення; Пенсійний фонд України; система недержавного пенсійного забезпечення; недержавний пенсійний фонд; вкладник недержавного пенсійного фонду; адміністратор; компанія з управління активами; банк-зберігач

Посилання


Андронова В. Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Юридичний вісник. 2017. № 2. С. 96-100.

Бугас Н.В., Палькевич К.В. Основні функції та завдання пенсійного забезпечення у фінансовій системі України. Ефективна економіка. 2013. № 5. С. 1-3. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/efek_2013_5_37.

Дмитренко Г.В. Проблеми захисту прав споживачів фінансового ринку. Економіка та держава. 2013. № 11. С. 90-93.

Колодій А. Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 3-4. С. 36-44. URL: https://doi.org/ 10.31734/agrarecon2016.03.036

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09 лип. 2003 р. № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49. Ст. 376.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 лип. 2003 р. № 1057-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 47. Ст. 372.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових по-слуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07 груд. 2016 р. № 913. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF#Text

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затв. рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23 лип. 2013 р. № 1281, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 вер. 2013 р. за № 1576/24108. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1576-13#Text

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів: розпорядження Держкомфінпослуг від 27 лист. 2003 р. № 137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1164-03#Text

Цікановська Н.А. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 2. С. 188-197.

References

Andronova V. Pravove reguljuvannja jurydychnoi’ vidpovidal’nosti sub’jektiv pravovidnosyn u sferi nederzhavnogo pensijnogo zabezpechennja. Jurydychnyj visnyk. 2017. № 2. S. 96-100.

Bugas N.V., Pal’kevych K.V. Osnovni funkcii’ ta zavdannja pensijnogo zabezpechennja u finansovij systemi Ukrai’ny. Efektyvna ekonomika. 2013. № 5. S. 1-3. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ efek_2013_5_37.

Dmytrenko G.V. Problemy zahystu prav spozhyvachiv finansovogo rynku. Ekonomika ta derzhava. 2013. № 11. S. 90-93.

Kolodij A. Nederzhavni pensijni fondy jak odna zi systemoutvorjuval’nyh skladovyh pensijnoi’ systemy Ukrai’ny. Agrarna ekonomika. 2016. T. 9. № 3-4. S. 36-44.

Pro zagal’noobov’jazkove derzhavne pensijne strahuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 09 lyp. 2003 r. № 1058-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 49. St. 376.

Pro nederzhavne pensijne zabezpechennja: Zakon Ukrai’ny vid 09 lyp. 2003 r. № 1057-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 47. St. 372.

Licenzijni umovy provadzhennja gospodars’koi’ dijal’nosti z nadannja finansovyh poslug (krim profesijnoi’ dijal’nosti na rynku cinnyh paperiv): zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 07 grud. 2016 r. № 913. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/913-2016-%D0%BF#Text

Licenzijni umovy provadzhennja profesijnoi’ dijal’nosti na fondovomu rynku (rynku cinnyh paperiv) – dijal’nosti z upravlinnja aktyvamy instytucijnyh investoriv (dijal’nosti z upravlinnja aktyvamy): zatv. rishennjam Nacional’noi’ komisii’ z cinnyh paperiv ta fondovogo rynku 23 lyp. 2013 r. № 1281, zarejestrovani v Ministerstvi justycii’ Ukrai’ny 12 ver. 2013 r. za № 1576/24108. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-13#Text

Pro zatverdzhennja Kvalifikacijnyh vymog do chleniv rad nederzhavnyh pensijnyh fondiv ta fahivciv z pytan’ administruvannja nederzhavnyh pensijnyh fondiv: rozporjadzhennja Derzhkomfinposlug vid 27 lyst. 2003 r. № 137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1164-03#Text

Cikanovs’ka N.A. Osoblyvosti funkcionu-vannja nederzhavnyh pensijnyh fondiv v Ukrai’ni. Finansovo-kredytna dijal’nist’: problemy teorii’ ta praktyky. 2014. Vyp. 2. S. 188-197.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.