ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Іван Лук'янович Бородін

Анотація


Метою дослідження є аналіз питань теорії щодо визначення принципу поділу державної влади. Досягнення цієї мети забезпечується через пошук науково-теоретичних конструкцій на конкретному історико-правовому матеріалі. Методологічну основу роботи складає комплексний підхід щодо аналізу теорії поділу державної влади, її розвитку. Її основою є діалектичний метод дослідження, методи аналітичний, порівняння, та історизму, які забезпечують виявлення внутрішньої сутності явищ через характеристику динаміки їх розвитку та зовнішніх проявів. Результати: показ однієї з проблем теорії організації державної влади. На наш погляд, матеріали статті можуть бути використані для підготовки нових курсів з теорії держави і права, конституційного права, теорії політології, що викладаються у закладах вищої освіти України. Обговорення одержаних результатів полягає в тому, що в статті здійснена спроба показати і проаналізувати проблему теорії організації державної влади. Висновки, запропоновані автором, важливі для подальшого розвитку теорії поділу влади та поглибленого наукового дослідження правових проблем практичної реалізації цієї теорії в державотворчій практиці. Матеріали дослідження можуть бути використані в безпосередній практичній діяльності представників різних гілок державної влади, державних діячів і політичних лідерів. Крім наукового значення, а також можливостей застосування у навчальному процесі даної статті, слід вказати на її актуальність щодо законотворчого і законодавчого процесу. Практичне значення статті полягає в тому, що вона є внеском у формування науково-теоретичної основи законодавчої діяльності.


Ключові слова


державна влада; державне управління, законодавча влада; виконавча влада; судова влада; законодавство; правова доктрина; конституція; інституції; конституційний договір; Європейський Союз

Посилання


Яценко І.С. Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладах Республіки Польща (історико-правовий аналіз): монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 433 с.

Платон. Государство. Собрание сочинений в 4-х т. Москва: Мысль, 1994. Т. 3. С. 79-420.

Арзаканян А.Ц. Парламент и исполнительная власть в период Четвертой и Пятой республик. Из истории европейского парламентаризма: Франция. Москва: ИВИ РАН, 1999. С. 122-129.

Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2002. 512 с.

Цицерон М.Т. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об обязанностях. Речи. Письма. Москва: Мысль, 1999. 782 с.

Политическая энциклопедия / ред. Г.Ю. Семигин. Москва: Мысль, 1999. 701 с.

Локк Д. Два трактата о правлении. Сочинения в 3-х т. Москва: Мысль, 1988. Т. 3. С. 135-405.

Юридична енциклопедія / голова редкол. Ю.С. Шемшученко. Київ: Укр. енцикл., 2001. Т. 3. 792 с.

Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. Київ: Основи, 1997. 838 с.

Процюк І.В. Поділ влади в інших формах правління: автореф. дис. … д-ра юрид. наук:12.00.01. Харків, 2013. 42 с.

Монтескье Ш.Л. О духе законов. Москва: Мысль, 1999. 672 с.

Фрицький Ю.О. Теоретичні засади державної влади в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02. Київ, 2009. 38 с.

References

Jacenko I.S. Pryncyp podilu vlady: idejno-teoretychni zasady ta praktyka realizacii’ na prykladah Respubliky Pol’shha (istoryko-pravovyj analiz): monografija. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2020. 433 s.

Platon. Gosudarstvo. Sobranie sochinenij v 4-h t. Moskva: Mysl’, 1994. T. 3. S. 79-420.

Arzakanjan A.C. Parlament i ispolnitel’naja vlast’ v period Chetvertoj i Pjatoj respublik. Iz istorii evropejskogo parlamentarizma: Francija. Moskva: IVI RAN, 1999. S. 122-129.

Kovalenko A.A. Rozvytok vykonavchoi’ vlady v Ukrai’ni na suchasnomu etapi: teorija ta praktyka. Kyi’v: In-t derzhavy i prava imeni V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2002. 512 s.

Ciceron M.T. O gosudarstve. O zakonah. O starosti. O druzhbe. Ob objazannostjah. Rechi. Pis’ma. Moskva: Mysl’, 1999. 782 s.

Politicheskaja jenciklopedija / red. G.Ju. Semigin. Moskva: Mysl’, 1999. 701 s.

Lokk D. Dva traktata o pravlenii. Sochinenija v 3-h t. Moskva: Mysl’, 1988. T. 3. S. 135-405.

Jurydychna encyklopedija / golova redkol. Ju.S. Shemshuchenko. Kyi’v: Ukr. encykl., 2001. T. 3. 792 s.

Sebajn D.G., Torson T.L. Istorija politychnoi’ dumky. Kyi’v: Osnovy, 1997. 838 s.

Procjuk I.V. Podil vlady v inshyh formah pravlinnja: avtoref. dys. … d-ra juryd. nauk:12.00.01. Harkiv, 2013. 42 s.

Montesk’e Sh.L. O duhe zakonov. Moskva: Mysl’, 1999. 672 s.

Fryc’kyj Ju.O. Teoretychni zasady derzhavnoi’ vlady v Ukrai’ni: avtoref. dys. … d-ra juryd. nauk: spec. 12.00.02. Kyi’v, 2009. 38 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.