ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВІТРЯНИМ ПРОСТОРОМ В КОНТЕКСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ

Станіслав Олександрович Філіппов, Ірина Павлівна Кушнір, Михайло Віталійович Федорук

Анотація


Мета статті полягає у виробленні пропозицій щодо удосконалення контролю за повітряним простором як елементу забезпечення прикордонної безпеки. Методи дослідження: застосування системно-структурного методу і методу узагальнень дозволило виявити загальні тенденції застосування літальних апаратів у прикордонному повітряному просторі з незаконною метою і встановити пов’язані з цим правові проблеми. В результаті застосування формально-юридичного методу запропоновані шляхи вдосконалення законодавства. Результати: як результат наукового пошуку запропоновані напрями нормативно-правового регулювання у сфері контролю за повітряним простором у діяльності Державної прикордонної служби України. Обговорення: повноваження контролю за повітряним простором над смугою земної поверхні, що проходить уздовж державного кордону, покладені на Збройні Сили України. Водночас, у сучасних умовах у прикордонному просторі поширене протиправне використання літальних апаратів, які за особливостями конструкції та вагою не завжди можуть бути виявлені силами ППО ЗС України. Основна увага у статті зосереджена на аналізі досвіду з охорони державного кордону України, який демонструє, що фактично протидіють протиправному застосуванню літальних апаратів у прикордонному просторі підрозділи прикоронної служби. Сформульовані пропозиції щодо правового забезпечення контролю повітряного простору як елементу забезпечення прикордонної безпеки.

Ключові слова


державний кордон; літальні апарати; контрабанда; дрони; взаємодія; повітряний простір; прикордонна безпека

Посилання


Koslowski R., Schulzke M. Drones Along Borders: Border Security UAVs in the United States and the European Union. International Studies Perspectives. Volume 19. Issue 4. November 2018. P. 305–324. URL: https://doi.org/10.1093/ isp/eky002

Bier D., Feeney M. Drones on the Border: Efficacy and Privacy Implications. Immigration Research and Policy Brief. May 1, 2018. No. 5. URL: https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/drones-border-efficacy-privacy-implications

Про затвердження Правил штурманського забезпечення польотів державної авіації України: наказ Міністерства оборони України від 23 лют. 2016 р. № 100. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0418-16/ed20160223#n32.

Про затвердження Положення про використання повітряного простору України: постанова Кабінету Міністрів України від 06 груд. 2017 р. № 954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/954-2017-%D0%BF.

Про затвердження Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України: наказ Міністерства інфраструктури України від 28 жовт. 2011 р. № 478. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-11

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України»: наказ Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 11 трав. 2018 р. № 430/210. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z1056-18.

Філіппов С.О. Застосування літальних апаратів як тенденція розвитку транскордонної злочинності у цифровому світі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Юридичні науки. 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vnadpcurn_ 2018_4_7.

Тимчасовий порядок використання повітряного простору України: наказ Державної авіаційної служби України від 31 трав. 2018 р. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/ view/ FN042940?an=215&ed=2018_05_31

Civil aviation circular on operating remotely piloted aircraft systems (RPAS) Issue: 01. January 2019. CAAB HQ, Kurmitola, Dhaka-1229 Bangladesh.

Про Збройні Сили України: Закон України від 06 груд. 1991 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text

Про державний кордон України: Закон України від 04 лист. 1991 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text

Gangs used drones and pulleys to smuggle $80 million in smartphones from Hong Kong, officials say. The Washington Post. April 2, 2018. URL: https://www.washingtonpost.com/news/ morning-mix/wp/2018/04/02/gangs-used-drones-and-pulleys-to-smuggle-80-million-in-smart phones-officials-say/?noredirect=on&utm_term=. 9960b6032c8c

Border security: Additional Actions Could Strengthen DHS Efforts to Address Subterranean, Aerial, and Maritime Smuggling. GAO-17-474: Published: May 1, 2017. Publicly Released: May 1, 2017. URL: https://www.gao.gov/assets/690/ 684408.pdf.

Filippov S. The Smuggling of Tobacco Products in Europe: Criminogenic Potential Capacity. Baltic Journal of Law & Politics. 2019. Vol. 12(1). P. 35–61. URL: https://doi.org/ 10.2478/bjlp-2019-0002.

Marin L. & Krajcikova K. Deploying drones in policing European borders: constraints and challenges for data protection and human rights. In A. Zavrsnik (Ed.), Drones and Unmanned Aerial Systems: Legal and Social Implications for Security and Surveillance. 2016. P. 101–127. Springer International Publishing. URL: https://doi.org/ 10.1007/978-3-319-23760-2_6.

References

Koslowski R., Schulzke M. Drones Along Borders: Border Security UAVs in the United States and the European Union. International Studies Perspectives. Volume 19. Issue 4. November 2018. P. 305–324. URL: https://doi.org/10.1093/ isp/eky002

Bier D., Feeney M. Drones on the Border: Efficacy and Privacy Implications. Immigration Research and Policy Brief. May 1, 2018. No. 5. URL: https://www.cato.org/ publications/immigration-research-policy-brief/drones-border-efficacy-privacy-implications

Pro zatverdzhennya Pravyl shturmansʹkoho zabezpechennya polʹotiv derzhavnoyi aviatsiyi Ukrayiny: nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny 23.02.2016 № 100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0418-16/ed20160223#n32.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro vy-korystannya povitryanoho prostoru Ukrayiny: postanova KMU 06.12.2017 № 954. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2017-%D0%BF.

Pro zatverdzhennya Pravyl polʹotiv tsyvilʹnykh povitryanykh suden u povitryanomu prostori Ukrayiny: nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrayiny 28.10.2011 № 478. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-11

Pro zatverdzhennya Aviatsiynykh pravyl Ukrayiny «Pravyla vykorystannya povitryanoho prostoru Ukrayiny»: nakaz Derzhavnoyi aviatsiynoyi sluzhby Ukrayiny, Ministerstva oborony Ukrayiny 11.05.2018 № 430/210. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1056-18.

Filippov S.O. Zastosuvannya litalʹnykh aparativ yak tendentsiya rozvytku transkordonnoyi zlochynnosti u tsyfrovomu sviti. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Yurydychni nauky. 2018. Vyp. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vnadpcurn_2018_4_7.

Tymchasovyy poryadok vykorystannya povitryanoho prostoru Ukrayiny: nakaz Derzhavnoyi aviatsiynoyi sluzhby Ukrayiny 31.05.2018 р. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/FN042940?an=215&ed=2018_05_31

Civil aviation circular on operating remotely piloted aircraft systems (RPAS) Issue: 01. January 2019. CAAB HQ, Kurmitola, Dhaka-1229 Bangladesh.

Pro Zbroyni Syly Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 06.12.1991 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text

Pro derzhavnyy kordon Ukrayiny: Zakon Ukrayiny 04.11.1991. URL: https://zakon. ra-da.gov.ua/laws/show/1777-12#Text

Gangs used drones and pulleys to smuggle $80 million in smartphones from Hong Kong, officials say. The Washington Post. April 2, 2018. URL: https://www.washingtonpost.com/news /morning-mix/wp/2018/04/02/gangs-used-drones-and-pulleys-to-smuggle-80-million-in-smartphon es-officials-say/?noredirect=on&utm_term =.9960b6032c8c

Border security: Additional Actions Could Strengthen DHS Efforts to Address Subterranean, Aerial, and Maritime Smuggling. GAO-17-474: Published: May 1, 2017. Publicly Released: May 1, 2017. URL: https://www.gao.gov/assets/690/ 684408.pdf.

Filippov S. The Smuggling of Tobacco Products in Europe: Criminogenic Potential Capacity. Baltic Journal of Law & Politics. 2019. Vol. 12(1). P. 35–61. URL: https://doi.org/ 10.2478/bjlp-2019-0002.

Marin L. & Krajcikova K. Deploying drones in policing European borders: constraints and challenges for data protection and human rights. In A. Zavrsnik (Ed.), Drones and Unmanned Aerial Systems: Legal and Social Implications for Security and Surveillance. 2016. P. 101–127. Springer International Publishing. URL: https://doi.org/ 10.1007/978-3-319-23760-2_6.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.