ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Анна Євгенівна Полянська

Анотація


Мета: дослідити державне регулювання на повітряному транспорті, формування державної політики та стратегії розвитку повітряного транспорту. Методологія дослідження спирається на методи документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, що дає змогу системно простежити вплив правового регулювання у сфері повітряного транспорту. Результати: констатовано, правова система є важливою складовою в управлінні на повітряному транспорті. За умови належного правового регулювання відбуватиметься стрімкий розвиток повітряного транспорту. Обговорення: державна політика у сфері повітряного транспорту являє собою сукупність цілей, завдань, пріоритетів, принципів, стратегічних програм і планових заходів, які розробляються і реалізуються органами державної влади, що дозволяє державі досягти обумовлених цілей у авіаційний галузі, використовуючи правові, економічні, адміністративні та інші методи і засоби впливу, спираючись на ресурси, наявні в її розпорядженні. Особливістю вказаної державної політики є те, що, по-перше, вона тісно пов’язана як із зовнішньополітичними та й внутрішньодержавними процесами у країні; по-друге, має великий вплив на розвиток усіх соціально-економічних відносин; по-третє, забезпечується системою органів державного управління на чолі з главою держави; по-четверте, є досить динамічною та матеріально-витратною; по-п’яте, потребує постійного контролю та корегування з збоку держави.


Ключові слова


державна політика; адміністративні методи впливу; соціально-економічні відносини; правове забезпечення

Посилання


Бордунов В.Д. Международное воздушное право: учеб. пос. Москва: НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во «Научная книга», 2006. 464 с.

Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 244 с.

Повітряний транспорт. URL: http://uk. wikipedia.org/wiki/

Про транспорт: Закон України від 10 лист. 1994 р. № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст. 446.

Повітряний кодекс України від 19 трав. 2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.

Шереметьєва Є.Т. Теоретичні та методологічні основи дослідження повітряного права України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2009. № 1(10). С. 7-11. DOI: 10.18372/2307-9061. 10.8197

Адміністративне право України / за заг. ред. академіка С.В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. 572 с.

Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ: ІнЮре, 2002. 432 с.

Адміністративне право України / за ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2000. 534 с.

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовт. 2010 р. № 2174-р. Офіційний вісник України. 2010. 10 груд. № 92. Том 2. Ст. 545.

Концепція Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лист. 2012 р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/ publish /article?art_id=245830910.

Про затвердження Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січ. 2010 р. № 44. Офіційний вісник України. 2010. 29 січ. № 3. С. 33.

References

Bordunov V.D. Mezhdunarodnoe vozdushnoe pravo: ucheb. pos. Moskva: NOU VKSh «Aviabiznes»; izd-vo «Nauchnaja kniga», 2006. 464 s.

Shul’zhenko F.P., Gajdulin O.O., Kund-ryk R.S. Transportne pravo: navch. posib. Kyi’v: KNEU, 2005. 244 s.

Povitrjanyj transport. URL: http://uk. wikipedia.org/wiki/

Pro transport: Zakon Ukrai’ny vid 10 lyst. 1994 r. № 232/94-VR. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1994. № 51. St. 446.

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 19 trav. 2011 r. № 3393-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2011. № 48-49. St. 536.

Sheremet’jeva Je.T. Teoretychni ta metodologichni osnovy doslidzhennja povitrjanogo prava Ukrai’ny. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2009. № 1(10). S. 7-11. DOI: 10.18372/ 2307-9061.10.8197

Administratyvne pravo Ukrai’ny / za zag. red. akademika S.V. Kivalova. Odesa: Jurydychna literatura, 2003. 572 s.

Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / za zag. red. V.B. Aver’janova. Kyi’v: InJure, 2002. 432 s.

Administratyvne pravo Ukrai’ny / za red. Ju.P. Bytjaka. Harkiv: Pravo, 2000. 534 s.

Pro shvalennja Transportnoi’ strategii’ Ukrai’ny na period do 2020 roku: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 20 zhovt. 2010 r. № 2174-r. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2010. 10 grud. № 92. Tom 2. St. 545.

Koncepcija Derzhavnoi’ cil’ovoi’ programy rozvytku aeroportiv na period do 2023 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 19 lyst. 2012 r. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/ publish /article?art_id=245830910.

Pro zatverdzhennja Programy rozvytku derzhavnoi’ systemy vykorystannja povitrjanogo prostoru Ukrai’ny na 2010-2014 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 13 sich. 2010 r. № 44. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2010. 29 sich. № 3. S. 33.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.