КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОНОМІЇ ПАЦІЄНТА В УКРАЇНІ

Софія Яківна Лихова

Анотація


Мета: аналіз феномену «автономія пацієнта» як об’єкта кримінально-правової охорони. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких автор розв’язує проблему змісту автономії пацієнта, та можливості кримінально-правової охорони цього феномена. Результати: автор наголошує на необхідності проведення кримінального дослідження автономії пацієнта та окремих його складових компонентів для уніфікації кримінально-правової термінології. Обговорення: автор констатує, що на законодавчому рівні питання врегулювання автономії пацієнта є вирішеним, але існують значні недоліки у практиці застосування цілої низки статей КК України у сфері медичної діяльності.


Ключові слова


автономія; пацієнт; хворий; кримінальна відповідальність; медичний працівник; тяжкі наслідки; латентна злочинність

Посилання


Стеценко С.Г. Медичне право України: підручник. Київ: Правова єдність, 2008. 507 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 лист. 1992 р. № 2801-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2801-12#Text

Tao Julia Lai Po-wah. A Confucian Approach to a «Shared Family Decision Model» in Health Care: Reflections on Moral Pluralism. Global Bioethics: The Collapse of Consensus. Ed. by H. Tristam Engeihardt, Jr. Rice University. Huston, 2006. P. 154-179.

Мещерякова Т.В. Автономия пациента: национальное в глобальном контексте. Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 3. С. 34-35.

Дутчак С. Феномен абсолютной виктимности пациента в Украине. Lega si Viata. April, 2017. C. 36-40.

Книш С.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров’я в Україні. Право і Безпека. 2018. № 4. С. 45.

Гритчук Я.С., Павличко Ю.М., Гритчук Я.М. Роль лікаря у виникненні ятрогенних захворювань. Медицина залізничного транспорту України. 2004. № 2. С. 98-99.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 6-те вид., переробл та доповн. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2009. С. 332.

References

Stecenko S.G. Medychne pravo Ukrai’ny: pidruchnyk. Kyi’v: Pravova jednist’, 2008. 507 s.

Osnovy zakonodavstva Ukrai’ny pro ohoronu zdorov’ja: Zakon Ukrai’ny vid 19 lyst. 1992 r. № 2801-ХII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/2801-12#Text

Tao Julia Lai Po-wah. A Confucian Approach to a «Shared Family Decision Model» in Health Care: Reflections on Moral Pluralism. Global Bioethics: The Collapse of Consensus. Ed. by H. Tristam Engeihardt, Jr. Rice University. Huston, 2006. P. 154-179.

Meshherjakova T.V. Avtonomija pacienta: nacional’noe v global’nom kontekste. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turo logija i iskusstvovedenie. 2011. № 3. S. 34-35.

Dutchak S. Fenomen absoljutnoj viktimnosti pacienta v Ukraine. Lega si Viata. April, 2017. C. 36-40.

Knysh S.V. Jurydychna vidpovidal’nist’ za pravoporushennja u sferi ohorony zdorov’ja v Ukrai’ni. Pravo i Bezpeka. 2018. № 4. S. 45.

Grytchuk Ja.S., Pavlychko Ju.M., Grytchuk Ja.M. Rol’ likarja u vynyknenni jatrogennyh zah-vorjuvan’. Medycyna zaliznychnogo transportu Ukrai’ny. 2004. № 2. S. 98-99.

Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal’nogo kodeksu Ukrai’ny. 6-te vyd., pererobl ta dopovn. / za red. M.I. Mel’nyka, M.I. Havronjuka. Kyi’v: Jurydychna dumka, 2009. S. 332.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.