ПРО ДЕЯКІ НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Юлія Олександрівна Ланцедова, Ірина Феофанівна Літвінова

Анотація


Мета: обґрунтувати деякі варіанти вдосконалення засобів подолання домашнього насильства. Методи дослідження: порівняльно-правовий аналіз, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: запропоновано розмежування насильства та прямого і делегованого державного примусу, вдосконалення законодавчих визначень домашнього насильства та його різновидів. Обговорення: підкреслено, що законодавчі визначення поняття домашнього насильства і кожного з його видів доцільно доповнити словами: «за відсутності в діянні ознак прямого або делегованого сім’ї, трудовому, освітньому чи іншому колективу або соціооточенню державного примусу, що має нерозривну сукупність базисних юридичних ознак його правомірності: необхідність, достатність, гуманність, професіоналізм, збалансованість) та/або обставин, що виключають антисоциальность чи винність даного діяння (необхідної оборони, уявної оборони, крайньої необхідності, виправданого ризику, затримання правопорушника, психічного чи фізичного примусу)».


Ключові слова


домашнє насильство; юридичні властивості правомірності прямого і делегованого державного примусу; розмежування безделіктної та антисоціальної девіантної поведінки (правопорушення)

Посилання


Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/81587757

Запобігання та боротьба з сексизмом. Рекомендації CM/Rec(2019)1 Комітету міністрів Ради Європи від 27 бер. 2019 р. URL: https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561

Збільшення кількості звернень про домашнє насильство демонструє, що люди стали більше довіряти поліції, - Катерина Павліченко. 21.09.2020. 16:34. Єдиний портал органів системи МВС України: веб-сайт. URL: https://mvs.gov.ua/ua/news/34337_ Zbilshennya_kilkosti_zvernen_pro_domashn_nasilstvo_demonstru_shcho_lyudi_stali_bilshe_doviryati_policii___Katerina_Pavlichenko.htm

Кириченко А.А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А.А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О.А., 2020. 668 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL: https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorruptsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya

Кодекс України про адміністративні правопорушення: постанова ВР УРСР від 7 груд. 1984 р № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. Додаток до № 51, ст. 1122, 1123. Із змінами, внесеними згідно із законом України № 805-IX від 16 лип. 2020 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. Зі змінами згідно із Законом України № 875-IX від 3 вер. 2020 р. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Літвінова І.Ф., Ковальова В.О. Виконання державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 12/4. С. 10-13. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/255

Лихова С.Я., Ланцедова Ю.О. Деякі процесуальні проблеми подолання домашнього насильства. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. 2020. № 2 (55). С. 191-195. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/issue/view/781. DOI: 10.18372/2307-9061.55.14794

Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству. Дія. Цифрова освіта. Освтні серіали: веб-сайт. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/ countering-domestic-violence

Пивоваров В.В., Ілліна А.В. Кримінологічний аналіз законодавства про запобігання і протидію домашньому насильству. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 280-284.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 35. Зі змінами, внесеними згідно Закону України № 2671-VIII від 17 січ. 2019. ВВР. 2019. № 18. Ст. 73. Zakon.rada.gov.ua: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/2229-19

Application no. 17496/19 Iryna Mykolayivna Levchuk against Ukraine lodged on 20 March 2019. European Court of Human Rights: official website. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng# {%22itemid %22:[%22001-195113%22]}

References

Yedinij derzhavnij reyestr sudovih rishen: veb-sajt. URL: http://www.reyestr. court. gov.ua/ Review/81587757

Zapobigannya ta borotba z seksizmom. Rekomendaciyi CM/Rec(2019)1 Komitetu minis-triv Radi Yevropi vid 27 ber. 2019 r. URL: https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561

Zbilshennya kilkosti zvernen pro domashnye nasilstvo demonstruye, sho lyudi stali bilshe doviryati policiï, - Katerina Pavlichenko. 21.09.2020. 16:34. Yedinij portal organiv sistemi MVS Ukrayini: veb-sajt. URL: https://mvs.gov.ua/ ua/news/34337_ Zbilshennya_kilkosti_zvernen_ pro_domashn_nasilstvo_demonstru_shcho_lyudi_stali_bilshe_doviryati_ policii___ Katerina_ Pavlichenko.htm

Kirichenko A.A., Lancedova Yu.A. Antikorrupcionnaya paradigma: sistemnoe pravovoe issledovanie: monografiya / pod red. A.A. Kirichenko. Kiev: Izdatel Nazarov O.A., 2020. 668 s. (prilozhenie k elektronnomu refera-tivno-nauchnomu zhurnalu «Sudebno-psihologicheskaya ekspertiza. Primenenie poligrafa i specialnyh znanij v yuridicheskoj prak-tike»), ukr., russ. URL: https://expertize-journal.org.ua/ profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorruptsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya

Kodeks Ukrayini pro administrativni pravoporushennya: postanova VR URSR vid 7 grud. 1984 r № 8073-X. Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayinskoyi RSR (VVR). 1984. Dodatok do № 51, st. 1122, 1123, iz zminami, vnesenimi zgidno iz zakonom Ukrayini № 805-IX vid 16 lip. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sajt. URL: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/80731-10

Kriminalnij kodeks Ukrayini: zakon Ukrayini vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomos-ti Verhovnoyi Radi. 2001. № 25–26. St. 131, zi zminami zgidno iz zakonom Ukrayini № 875-IX vid 3 ver. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sajt. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2341-14

Litvinova I.F., Kovalova V.O. Vikonannya derzhavnoyi politiki u sferi zapobigannya ta pro-tidiyi domashnomu nasilstvu. Ekonomika. Finansi. Pravo. 2019. № 12/4. S. 10-13. URL: http://efp.in.ua/ uk/journal-item/255

Lihova S.Ya., Lancedova Yu.O. Deyaki procesualni problemi podolannya domashnogo nasilstva. Naukovi praci Nacionalnogo aviacijnogo universitetu. Seriya: Yuridichnij visnik «Povitryane i kosmichne pravo»: zb. nauk. pr. 2020. № 2 (55). S. 191-195. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ UV/issue/ view/781

Onlajn-instrumenti protidiyi domashnomu nasilstvu. Diya. Cifrova osvita. Osvtni seriali: veb-sajt. URL: https://osvita.diia.gov.ua/ courses/ countering-domestic-violence

Pivovarov V.V., Illina A.V. Kriminologichnij analiz zakonodavstva pro zapobigannya i protidiyu domashnomu nasilstvu. Porivnyalno-analitichne pravo. 2018. № 1. S. 280-284.

Pro zapobigannya ta protidiyu domashnomu nasilstvu: zakon Ukrayini vid 7 grud. 2017 r. № 2229-VIII. Vidomosti Verhovnoyi Radi. 2018. № 5. St. 35, zi zminami, vnesenimi zgidno zakonu Ukrayini № 2671-VIII vid 17 sich. 2019, VVR, 2019, № 18, st. 73. Zakon.rada.gov.ua: veb-sajt. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

Application no. 17496/19 Iryna Mykolayivna Levchuk against Ukraine lodged on 20 March 2019. European Court of Human Rights: official website. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng# {%22itemid %22:[%22001-195113%22]}


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.