МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Інна Володимирівна Поліщук

Анотація


Мета: в контексті створення єдиної системи забезпечення безпеки господарської діяльності у статті розглядаються та узагальнюються різні підходи до визначеності принципів забезпечення безпеки суб’єктів такої діяльності як основних висхідних положень, що створюють правову та економічну базу їх безпечного функціонування та розвитку. Досліджується питання системного підходу до ефективного управління безпекою субєктів господарювання через потребу вироблення комплексності модернізованих принципів та їх подальшого впровадження в сучасне законодавство. Методи дослідження: використовувалися методи порівняння, систематизації, узагальнення, групування та системного підходу комплексності застосування принципів забезпечення безпеки суб’єктів господарювання. Результати: конкретизовано визначення принципів забезпечення безпеки суб’єктів господарювання та обгрунтовано необхідність модернізації їх системи відповідно до сучасних умов, загроз та ризиків здійснюваної суб’єктами господарської діяльності. Обговорення: проблеми пошуку сучасних засобів захисту та інструментів правового регулювання забезпечення безпеки суб’єктів господарювання.


Ключові слова


безпека суб’єктів господарювання; система забезпечення безпеки суб’єктів господарювання; принципи забезпечення безпеки; система принципів забезпечення безпеки; модернізація принципів; заходи забезпечення безпеки; загрози безпеці; ризики забезпечення безпе

Посилання


Банк Р.О. Сучасна парадигма безпеки підприємницької діяльності. Глобальна організація союзного лідерства. GOAL. 2015. URL: http://goal-int.org/

Верхоглядова Н.І., Олініченко І.В. Принципи забезпечення економічної безпеки регіону. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://economy.nayka. com.ua

Живко З.Б., Левків Г.Я., Вольних А.І. Напрями та принципи забезпечення безпеки підприємництва в контексті недержавних форм власності. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки. 2014. Вип. 9. С. 179-184.

Ібрагімов Е.Е. Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 330-333.

Мезенцева О.М. Концептуальні основи безпеки підприємницької діяльності на малих підприємствах. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2007. Вип. 12. С. 130-135.

Митяй О.В. Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні: навч.-метод. посіб. Умань: ПП Жовтий, 2013. 128 с.

Оніщенко В.М. Змістовно-функціональна характеристика права (витоки, постулати, принципи, функції). Правова держава. Вип. 21. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2010.

Піцур Я.С., Гобел В.В. Теоретико-методологічний аналіз процесу формування оптимальної системи управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 227-235.

Правове регулювання безпеки господарської діяльності в Україні: монографія / Гетманець О.П., Прокопенко А.О., Чорна А.М. та ін. За заг. ред. О.П. Гетманець. Харків: Константа, 2019. 296 с.

Сергієнко В.В., Пєшкова А.С. Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 140 с.

Трошин Д.В. Безопасность предприятия: смысл, онтология, оценка: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. 212 с.

Фурса В.А. Сутність загроз підприємницької діяльності. Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграції та глобальних викликів: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. ІІІ. Харків: ХНУБА, 2016. С. 123-126.

References

Bank R.O. Suchasna paradygma bezpeky pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti. Global’na organizacija sojuznogo liderstva. GOAL. 2015. URL: http://goal-int.org/

Verhogljadova N.I., Olinichenko I.V. Pryncypy zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky regionu. Efektyvna ekonomika. 2013. № 3. URL: http://economy.nayka. com.ua

Zhyvko Z.B., Levkiv G.Ja., Vol’nyh A.I. Naprjamy ta pryncypy zabezpechennja bezpeky pidpryjemnyctva v konteksti nederzhavnyh form vlasnosti. Visnyk Kam’janec’-Podil’s’kogo nacional’nogo universytetu im. Ivana Ogijenka. Ekonomichni nauky. 2014. Vyp. 9. S. 179-184.

Ibragimov E.E. Pryncypy pobudovy systemy ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva. Global’ni ta nacional’ni problemy ekonomiky. 2015. Vyp. 6. S. 330-333.

Mezenceva O.M. Konceptual’ni osnovy bezpeky pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti na malyh pidpryjemstvah. Naukovi praci Kirovograds’kogo nacional’nogo tehnichnogo universytetu. Ekonomichni nauky. 2007. Vyp. 12. S. 130-135.

Mytjaj O.V. Pravove zabezpechennja bezpeky sub’jektiv gospodars’koi’ dijal’nosti v Ukrai’ni: navch.-metod. posib. Uman’: PP Zhovtyj, 2013. 128 s.

Onishhenko V.M. Zmistovno-funkcional’na harakterystyka prava (vytoky, postulaty, pryncypy, funkcii’). Pravova derzhava. Vyp. 21. Kyi’v: Insty-tut derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo, 2010.

Picur Ja.S., Gobel V.V. Teoretyko-metodologichnyj analiz procesu formuvannja optymal’noi’ systemy upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju sub’jektiv gospodarjuvannja. Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. 2018. № 1. S. 227-235.

Pravove reguljuvannja bezpeky gospo-dars’koi’ dijal’nosti v Ukrai’ni: monografija / Getmanec’ O.P., Prokopenko A.O., Chorna A.M. ta in. Za zag. red. O.P. Getmanec’. Harkiv: Konstanta, 2019. 296 s.

Sergijenko V.V., Pjeshkova A.S. Pravove zabezpechennja bezpeky sub’jektiv gospodars’koi’ dijal’nosti v Ukrai’ni: navch. posib. Harkiv: HNEU im. S. Kuznecja, 2016. 140 s.

Troshin D.V. Bezopasnost’ predprijatija: smysl, ontologija, ocenka: monografija. Tver’: Tver. gos. un-t, 2015. 212 s.

Fursa V.A. Sutnist’ zagroz pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti. Priorytety rozvytku nacional’noi’ ekonomiky v konteksti jevrointegracii’ ta global’nyh vyklykiv: materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ch. III. Harkiv: HNUBA, 2016. S. 123-126.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.