СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Лариса Василівна Мілімко, Дмитро Володимирович Крейцман

Анотація


Мета: дати характеристику правовому регулюванню фінансового моніторингу і суб’єктам первинного фінансового моніторингу, як окремим учасникам господарсько-правових відносин; виявити проблеми та внести пропозиції щодо удосконалення правового регулювання їхньої діяльності. Методи: дослідження проведено з використанням таких методів як аналіз, синтез, порівняння. Результати: дана характеристика правовому регулюванню фінансового моніторингу, визначені суб’єкти господарювання, на яких покладено обов’язок із виконання первинного фінансового моніторингу, сформульовано пропозиції до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Обговорення: проблеми правового регулювання фінансового моніторингу і розширення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу.


Ключові слова


фінансовий моніторинг; відмивання грошей; фінансування тероризму; ризик-орієнтований підхід; кінцевий бенефіціарний власник; належна перевірка

Посилання


Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06 груд. 2019 р. № 361-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/361-20 (дата звернення: 07.11.2020).

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 07.11.2020).

Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму: Директива Європейського Парламенту та Ради від 20 трав. 2015 р. № (EU)2015/849. URL: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=celex % 3A32015L0849 (дата звернення: 07.11.2020).

Про інформацію, що супроводжує грошові перекази: Регламент Європейського Парламенту та Ради від 20 трав. 2015 р. № (EU)2015/847. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex%3A32015R0847 (дата звернення: 07.11.2020).

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 (дата звернення: 07.11.2020).

Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-IІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/ show/ 2341-14 (дата звернення: 07.11.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 07.11.2020).

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік. Київ, 2020. С. 15-17. URL: https://www.sdfm.gov.ua/ assets/ userfiles/ 0350/ zvity/ zvit2019ua.pdf (дата звернення 07.11.2020).

Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ. URL: https://www.sdfm.gov.ua/pages/ finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov/ rekomendacziji-shhodo-podannya-z-28-kvitnya-2020-roku-bankami-do-derzhfinmonitoringu-informacziji-pro-finansovi-operacziji.html (дата звернення 08.11.2020).

Деякі питання організації фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 сер. 2015 р. № 552. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/552-2015-% D0%BF (дата звернення 08.11.2020).

References

Pro zapobihann’a ta protydiju lehalizacii’ (vidmyvann’u) dohodiv, oderzhanyh zlochynnym shlyahom, finansuvann’u teroryzmu ta finansuvann’u rozpovs’udzhenn’a zbroi’ masovoho znyshchenn’a: Zakon Ukrai’ny vid 06 hrud. 2019 r. № 361-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/361-20 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Pro zapobihann’a vykorystann’u finansovoji systemy dl’a cilej vidmyvann’a hroshej abo finansuvann’a teroryzmu: Dyrektyva Europejs’koho Parlamentu ta Rady vid 20 trav. 2015 r. № (EU)2015/849. URL:https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Pro informaciju, scho suprovodjuje hroshovi perekazy: Reglament Europejs’koho Parlamentu ta Rady vid 20 trav. 2015 r. № (EU)2015/847. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ TXT/ ? uri=celex%3A32015R0847 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Hospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/436-15 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-IІІ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2341-14 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 13 kvit. 2012 р. № 4651-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernenn’a: 07.11.2020).

Zvit Derzhavnoii’ sluzhby finansovoho monitorynhu Ukrai’ny za 2019 rik. Kyiv, 2020. S. 15-17. URL:https://www.sdfm.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/ zvit2019ua.pdf (data zvernenn’a 07.11.2020).

Rekomendaciji schodo podann’a z 28 kvitn’a 2020 roku nebankivs’kymy ustanovamy do Derzh-finmonitorynhu informaciji pro finansovi operaciji ta schodo postanovky na oblik SPFM. URL: https://www.sdfm.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov/rekomendacziji-shhodo-podannya-z-28-kvitnya-2020-roku-bankami-do-derzhfinmonitoringu-informacziji-pro-finansovi-operacziji.html (data zvernenn’a 08.11.2020).

Dejaki pytann’a orhanizaciji finansovoho monitorynhu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 05 ser. 2015 r. № 552. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/552-2015-%D0%BF (data zvernenn’a 08.11.2020).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.