ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ЗМІШАНОГО АРБІТРАЖУ

Valentyna P. Kozyreva, Dmytro S. Kostiuchenko

Анотація


Мета: розглядаються загальнотеоретичні питання визначення правової природи міжнародного змішаного арбітражу; окреслюються особливості діяльності кожного окремо взятого виду арбітражу. Проблеми визначення правової природи змішаного арбітражу довгий час розглядаються як на теоретичному рівні, так і в судовій практиці. Питання юридичної природи є колізійним та недостатньо вивченим на теоретичному рівні, оскільки арбітраж, що розглядається, викликає дискусію через наявні механізми як і публічного арбітражу, так і приватного. Змішаному арбітражу не характерні ті загальноприйняті норми міжнародного арбітражу, що притаманні публічному чи приватному розгляду вирішення спорів у галузі приватноправових відносин. Однак, цей вид арбітражу поєднує в собі риси та характерні ознаки як публічного, так і приватного арбітражу. Міжнародний змішаний арбітраж є яскравим прикладом тенденції на зближення та поєднання міжнародного публічного і приватного права. Розгляд достатньої кількості питань міжнародного публічного права є невід’ємним від залучення та використання інформації з галузі міжнародного приватного права. На сьогоднішній день у всіх сторін арбітражного спору є можливість вільно обрати вид арбітражу. Таким чином, вони можуть обрати інституційний арбітраж, що тягне за собою використання типового арбітражного розгляду, продиктованого регламентом відповідної інституційної установи, або, визначивши, що суперечка розглядатиметься тимчасовим арбітражем, обрати ad hoc – який діє за Регламентом ЮНСІТРАЛ. Методи: дослідження проведене з використанням таких методів як аналіз, синтез, порівняльно-правового пізнання правової природи змішаного арбітражу, узагальнення та моделювання нових теоретичних знань. Результати: зроблено висновок, що міжнародний змішаний арбітраж – арбітраж, призначений для врегулювання спорів між державами та фізичними або юридичними особами у зв’язку з розбіжностями, що виникають в процесі їх інвестиційної діяльності. Через розгляд кожного виду арбітражу, визначено особливості та правова природа окремого взятого виду, що дає можливість визначити загальну природу. Визначено, що для повного і об’єктивного розгляду спору, пов’язаного з іноземними інвестиціями, доречним буде застосування інституційного арбітражу, оскільки останній має чіткий регламент та авторитет для забезпечення виконання рішень. Обговорення: проблеми визначення юридичної природи міжнародного змішаного арбітражу.


Ключові слова


змішаний арбітраж; ad hoc; іноземні інвестиції

Посилання


Черкес М.Ю. Міжнародне право: підруч. Київ: Правова єдність, 2009. 390 с.

Мамон З.В. Міжнародний арбітраж як засіб мирного вирішення міжнародних спорів. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 3. С. 3-9.

Козирєва В.П., Гаврилішин А.П. Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2015. № 3(36). С. 120-124. DOI: 10.18372/2307-9061.36.9659

Permanent Court of Arbitration «Optional Rules for Arbitrating Disputes. between Two Par-ties of Which Only One Is a State». 92 p.

Іnternational Centre for Settlement of Investment Disputes/About ICSID. URL: http:// icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 трав. 1965 p. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_060#Text

Iran-United States Claims Tribunal. Back-ground Information: Origin. URL: http://www. iusct.org/english/index.html.

Козирєва В.П., Гаврилішин А.П. Нові положення арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ: компаративістський підхід. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2012. № 1(22). С. 102-105. DOI: 10.18372/2307-9061.22.6612

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже: ООН, Международный документ от 21 апр. 1961 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_069#Text.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ: ООН; Нью-Йорк, 1977 г. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_059#Text

Зозуля О.О. Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та національна практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2008. 21 с.

Бондар К.П. Особливості правової природи арбітражних механізмів міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ІКСІД): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. 22 с.

Любченко Я.П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. 249 с.

References

Cherkes M.Ju. Mizhnarodne pravo: pidruch. Kyi’v: Pravova jednist’, 2009. 390 s.

Mamon Z.V. Mizhnarodnyj arbitrazh jak zasib myrnogo vyrishennja mizhnarodnyh sporiv. Teorija i praktyka intelektual’noi’ vlasnosti. 2010. № 3. S. 3-9.

Kozyrjeva V.P., Gavrylishyn A.P. Pryncypy zmagal’nosti ta procesual’noi’ rivnosti v mizhnarodnomu komercijnomu arbitrazhi. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2015. № 3(36). S. 120-124.

Permanent Court of Arbitration «Optional Rules for Arbitrating Disputes. between Two Par-ties of Which Only One Is a State». 92 p.

Іnternational Centre for Settlement of Investment Disputes/About ICSID. URL: http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp

Konvencija pro porjadok vyrishennja investycijnyh sporiv mizh derzhavamy ta inozemnymy osobamy vid 18 trav. 1965 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060# Text.

Iran-United States Claims Tribunal. Back-ground Information: Origin. URL: http:// www.iusct.org/english/index.html]

Kozyrjeva V.P., Gavrylishyn A.P. Novi polozhennja arbitrazhnogo reglamentu JuNSITRAL: komparatyvists’kyj pidhid. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2012. № 1(22). S. 102-105.

Evropejskaja konvencija o vneshnetorgovom arbitrazhe: OON, Mezhdunarodnyj dokument ot 21 apr. 1961 g. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_069#Text.

Arbitrazhnyj reglament JuNSITRAL: OON; N’ju-Jork, 1977 g. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/995_059#Text.

Zozulja O.O. Mizhnarodnyj zmishanyj arbitrazh: dosvid ta nacional’na praktyka: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.11. Kyi’v: Instytut zakonodavstva Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny, 2008. 21 s.

Bondar K.P. Osoblyvosti pravovoi’ pryrody arbitrazhnyh mehanizmiv mizhnarodnogo centru z vreguljuvannja investycijnyh sporiv (IKSID): avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.11. Kyi’v: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2016. 22 s.

Ljubchenko Ja.P. Al’ternatyvni sposoby vyrishennja pravovyh sporiv: teoretyko-pravovyj aspekt: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.01. Harkiv: Nac. juryd. un-t im. Jaroslava Mudrogo, 2018. 249 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.