ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ

Богдан Сергійович Щербина, Ольга Олегівна Бузун

Анотація


Мета: дослідити нормативно-правове забезпечення створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Методи дослідження: метод аналізу та синтезу нормативно-правових актів, порівняльний аналіз законодавства України. Результати: вияснення проблеми та перспективи розвитку ОСББ, аналіз змін у покращенні законодавчих основ та їх реалізація на сьогодні. Обговорення: поняття та формування власності в Україні; історичний розвиток власності; базові нормативно-правові акти; оцінка створення об’єднань.


Ключові слова


об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); приватна власність; право власності; багатоквартирний будинок; надання послуг; статут ОСББ

Посилання


Цивільне право України. Загальна частина / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Приватна власність: довідкова інформація від 04 трав. 2007 р. URL: https://ips. ligazakon.net/document/TS000672 (дата звернення: 31.10.2020).

Поняття комунальної власності. Історія формування комунальної власності в Україні. Інститут політичної освіти: веб-сайт. URL: http://ipo.org.ua/ (дата звернення: 30.10.2020).

Чеховська І.В. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 269 с.

новацій свіжого Закону «Про житлово-комунальні послуги». Телеграфъ: веб-сайт. URL: https://www.telegraf.in.ua/topnews/ 10066008-15-novacy-svzhogozakonu-pro-zhitlovo-komunaln-poslugi.html (дата звернення: 31.10.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності: Закон України від 03 жовт. 2019 р. № 159-ІХ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/159-20#Text (дата звернення: 31.10.2020).

Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя: наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серп. 2003 р. № 141. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z1155-03#Text (дата звер-нення: 31.10.2020).

В Україні діє 32982 ОСББ – дослідження Мінрегіону. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-diye-32-982-osbb-doslidzhennya-minregionu/ (дата звернення: 02.11.2020).

References

Cyvil’ne pravo Ukrai’ny. Zagal’na chastyna / za red. O.V. Dzery, N.S. Kuznjecovoi’, R.A. Majdanyka. 3-tje vyd., pererob. i dopov. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2010. 976 s.

Pryvatna vlasnist’: dovidkova informacija vid 04 trav. 2007 r. URL: https://ips. ligazakon. net/ document/ TS000672 (data zvernennja: 31.10.2020).

Ponjattja komunal’noi’ vlasnosti. Istorija formuvannja komunal’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni. Instytut politychnoi’ osvity: veb-sajt. URL: http://ipo.org.ua/ (data zvernennja: 30.10.2020).

Chehovs’ka I.V. Administratyvno-pravovyj rezhym detinizacii’ vidnosyn u sferi vyrobnyctva ta realizacii’ zhytlovo-komunal’nyh poslug: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07. Kyi’v, 2006. 269 s.

novacij svizhogo Zakonu «Pro zhytlovo-komunal’ni poslugy». Telegrafъ: veb-sajt. URL: https://www.telegraf.in.ua/topnews/10066008-15-novacy-svzhogozakonu-pro-zhitlovo-komunaln-poslugi.html (data zvernennja: 31.10.2020).

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu prava vlasnosti: Zakon Ukrai’ny vid 03 zhovt. 2019 r. № 159-IХ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws /show/159-20#Text (data zvernennja: 31.10.2020).

Pro zatverdzhennja Typovogo statutu ob’jednannja spivvlasnykiv bagatokvartyrnogo budynku ta Typovogo dogovoru vidnosyn vlasnykiv zhytlovyh i nezhytlovyh prymishhen’ ta upravytelja: nakaz Derzhavnogo komitetu Ukrai’ny z pytan’ zhytlovo-komunal’nogo gospodarstva vid 27 serp. 2003 r. № 141. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1155-03#Text (data zvernennja: 31.10.2020).

V Ukrai’ni dije 32982 OSBB – doslidzhennja Minregionu. Oficijnyj veb-sajt Ministerstva rozvytku gromad ta terytorij Ukrai’ny. URL: https://www.minregion. gov.ua/press/news/v-ukrayini-diye-32-982-osbb-doslidzhennya-minregionu/ (data zvernennja: 02.11.2020).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.